Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ QUANG PHÚ

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH PHONG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Các kết quả, số liệu trong bài nghiên cứu này là trung thực, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của đề tài nghiên cứu này.

Tác giả luận văn.

Lê Quang Phú

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

1.2.1.Mục tiêu tổng quát 3

1.2.2.Mục tiêu cụ thể 3

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.3.1.Đối tượng nghiên cứu 3

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

1.4. Phương pháp nghiên cứu 3

1.4.1.Nghiên cứu định tính 3

1.4.2. Nghiên cứu định lượng 4

1.5. Những đóng góp mới của đề tài 4

1.5.1.Về mặt lý luận 4

1.5.2. Về mặt thực tiễn 4

1.6. Bố cục của luận văn 5

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

2.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng 6

2.1.1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng 6

2.1.2. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 7

2.1.3. Phân loại dịch vụ ngân hàng 7

2.1.3.1. Dịch vụ huy động vốn 7

2.1.3.2. Dịch vụ cấp tín dụng 7

2.1.3.3. Dịch vụ thanh toán 8

2.1.3.4. Dịch vụ khác 8

2.2. Tổng quan dịch vụ thẻ 8

2.2.1. Thẻ Ngân hàng 8

2.2.1.1. Khái niệm 8

2.2.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng 8

2.2.2. Dịch vụ thẻ 9

2.2.2.1. Khái niệm 9

2.2.2.2. Phân loại dịch vụ thẻ 10

2.2.3. Rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ 12

2.2.3.1. Rủi ro trong khâu phát hành 12

2.2.3.2. Rủi ro trong khâu thanh toán 13

2.2.4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thẻ 13

2.2.4.1. Đối với nền kinh tế 13

2.2.4.2. Đối với chủ thẻ 14

2.2.4.3. Đối với đại lý chấp nhận thẻ 14

2.2.4.4. Đối với ngân hàng 14

2.3. Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại 15

2.3.1. Khái niệm 15

2.3.2. Các yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ thẻ 16

2.3.2.1. Nhóm yếu tố thuộc về môi trường kinh tế 16

2.3.2.2. Nhóm yếu tố thuộc về ngân hàng 17

2.3.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ thẻ 19

2.3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 19

2.3.3.2. Các chỉ tiêu định tính 21

2.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của các ngân hàng và bài học cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 22

2.4.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại 22

2.4.1.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 22

2.4.1.2. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 23

2.4.2. Một số bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ... 24

2.5. Lược khảo các nghiên cứu liên quan đến phát triển dịch vụ thẻ 25

2.5.1. Các nghiên cứu trong nước 25

2.5.2. Các nghiên cứu nước ngoài 28

Kết luận chương 2 29

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 30

3.1. Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 30

3.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành 30

3.1.2. Khái quát về tình hình và kết quả kinh doanh 31

3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 33

3.2.1. Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh thẻ 33

3.2.2. Hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ... 34

3.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 35

3.2.4. Các sản phẩm dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 37

3.2.4.1. Thẻ ghi nợ 38

3.2.4.2. Thẻ trả trước 38

3.2.4.3. Thẻ tín dụng 39

3.2.5. Dịch vụ kèm theo sản phẩm thẻ 39

3.2.6. Kết quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 40

3.2.6. Đánh giá phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 41

Kết luận chương 3 50

CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á

CHÂU 51

4.1 Tổng quan mô hình nghiên cứu 51

4.1.1. Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu 51

4.1.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 51

4.2 Phương pháp nghiên cứu 53

4.2.1. Nghiên cứu sơ bộ 53

4.2.2. Nghiên cứu chính thức 54

4.3 Kết quả nghiên cứu 56

4.3.1. Thông tin về mẫu nghiên cứu 56

4.3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo 58

4.3.3.Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 59

4.3.4. Kết quả phân tích tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc (Với kiểm định hai đuôi độ tin cậy 95%) 63

4.3.5. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 64

4.3.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu 66

Kết luận chương 4 68

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69

5.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến 2020 69

5.1.1. Định hướng tầm nhìn sứ mạng của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến 2020 69

5.1.2. Tham vọng và mục tiêu phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến 2020 69

5.1.3. Chiến lược phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 71

5.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần

Á Châu 73

5.2.1. Giải pháp về thương hiệu 73

5.2.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng công nghệ 75

5.2.3. Giải pháp về mạng lưới ATM/POS 76

5.2.4. Giải pháp về tiện ích 77

5.2.5. Giải pháp về tâm lý khách hàng. 78

5.2.6. Giải pháp về chiến lược phát triển thẻ 78

5.2.7. Giải pháp về nguồn nhân lực 79

5.2.8. Giải pháp về hoạt động quản lý rủi ro 80

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 80

Kết luận chương 5 81

KẾT LUẬN 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ACB

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Agribank

:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

ATM

:

Automated Teller Machine (máy giao dịch tự động)

Chuẩn EMV

:

Chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới(Europay, Master Card và Visa) cùng phát triển

ĐVCNT

:

Đơn vị chấp nhận thẻ

DVNH

:

Dịch vụ ngân hàng

Eximbank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Hệ số KMO

:

Kaiser-Meyer-Olkin

Kiểm định EFA

:

Kiểm định nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis)

Máy EDC

:

Thiết bị điện tử dùng để cấp phép và xử lý trực tuyến giao dịch thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ

Máy POS

:

Máy chấp nhận thanh toán thẻ (Point of Sale)

NHPH

:

Ngân hàng phát hành

NHTM

:

Ngân hàng thương mại

NHTMCP

:

Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTT

:

Ngân hàng thanh toán thẻ

PIN

:

Mã số cá nhân xác định chủ thẻ (Personal Identification Number)

QĐ/NHNN

:

Quy định/ngân hàng nhà nước

Sacombank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín

SPDV

:

Sản phẩm dịch vụ

TCPHT

:

Tổ chức phát hành thẻ

TCTTT

:

Tổ chức thanh toán thẻ

Techcombank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

TP.HCM

:

Thành Phố Hồ Chí Minh

Vietcombank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Vietinbank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang tài liệu này.

Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

1. Danh mục bảng biểu

Bảng 3.1 Bảng tổng kết tình hình kinh doanh ACB 2010 – 2015 32

Bảng 3.2 Thông kê kết quả kinh doanh thẻ tại ACB năm 2010 – 2015 40

Bảng 3.3 Các chỉ tiêu phát triển dịch vụ thẻ của ACB 42

Bảng 3.4 Chỉ tiêu doanh số sử dụng thẻ và doanh số thanh toán thẻ 45

Bảng 3.5 Thống kê gian lận của thẻ do ACB phát hành từ 2010 - 2015 47

Bảng 4.1 Số lượng phiếu khảo sát phát đi và thu về 56

Bảng 4.2 Thống kê mẫu nghiên cứu 56

Bảng 4.3 Các loại thẻ của Các loại thẻ nhân viên của ACB sử dụng chủ yếu ... 58 Bảng 4.4. Cronbach’s alpha các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ ... 58 Bảng 4.5 Hệ số KMO và kiểm định Barlett 60

Bảng 4.6 Total Variance Explained 60

Bảng 4.7 Kết quả ma trận xoay nhân tố 61

Bảng 4.8 Total Variance Explained 62

Bảng 4.9 Bảng ma trận tương quan 63

Bảng 4.10 Model Summaryb 64

Bảng 4.11 Coefficientsa 64

Bảng 4.12 Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy 65

Bảng 4.13 Kết quả kiểm định giả thiết mô hình nghiên cứu 66

2. Danh mục hình vẽ

Hình 2.1 Quy trình phát hành thẻ 10

Hình 2.2 Quy trình thanh toán thẻ 11

Hình 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá

- Thái Nguyên 25

Hình 2.4 Các nhân tố có ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ tại

Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Huế 27

Hình 3.1 Quy trình phát hành thẻ tại ACB 35

Hình 3.2 Quy trình thanh toán thẻ tại ACB 36

Hình 4.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 52

CHƯƠNG 1‌

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

Chương này tác giả muốn giới thiệu tổng quát nghiên cứu; tiếp đó là xác định mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận văn; cuối cùng là nêu lên những đóng góp mà luận văn mang lại và đồng thời khái quát kết cấu của luận văn.

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.

Giao dịch không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng, có ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phòng chống rửa tiềnChính vì vậy, chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, đưa vào đề án chi tiết, chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực triển khai trong đó lực lượng chủ chốt chính là hệ thống các tổ chức tín dụng dưới sự quản lý của cơ quan chủ quản là Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đây là một thị trường đầy tiềm năng chưa được các Ngân hàng chú ý vào thời điểm kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, những rủi ro từ dịch vụ truyền thống do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế 2008 đã đem lại cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống Ngân hàng của Việt Nam. Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” được Chính phủ phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 khuyến khích và đẩy mạnh việc chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng, hiện đại.

Ngày nay thẻ đã thực sự trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến trên thế giới. Dịch vụ thẻ của các ngân hàng là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hữu hiệu và giảm thiểu rủi ro. Cũng chính vì sự phát triển đó mà hiện nay hình thành nên những thương hiệu thẻ nổi tiếng trên toàn cầu. Nhiều ngân hàng quốc tế lớn cạnh tranh mạnh mẽ trong việc phát hành, thanh toán thẻ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể và tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ trong tổng thu nhập của ngân hàng. Theo thống kê của NHNN, đến cuối năm 2015, Việt Nam có 07 ngân hàng thương mại (NHTM) do nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần, 02 ngân hàng chính sách, 28 NHTM cổ phần, có hơn 50 văn phòng đại diện của các ngân hàng nước

ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 05 ngân hàng có 100% vốn nước ngoài gồm Standard Chartered Bank, HSBC, Shinhan Bank, Hong Leong, ANZ và 03 ngân hàng liên doanh. Tính đến 2015, cả nước có 50 tổ chức phát hành thẻ với số lượng đã phát hành trên 84 triệu thẻ, trong đó có gần 77 triệu thẻ ghi nợ, hơn 3,5 triệu thẻ tín dụng và 3,5 triệu thẻ trả trước. Hiện nay, cùng sự phát triển thẻ thanh toán nói chung, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng đạt mức độ khả quan xung quanh mốc 25 - 40%.

Nhìn từ góc độ ngân hàng, thẻ là một kênh tiềm năng với nhiều yếu tố thuận lợi, được hậu thuẫn bởi chính sách của nhà nước, đồng thời ý thức của người dân, doanh nghiệp cũng ngày được nâng cao, dễ dàng nhận biết những ưu điểm của xu hướng tiêu dùng thông minh. Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam phát triển nhanh chóng. Cơ cấu dân số trẻ với hơn 90 triệu người, Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ hiện đại này.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh hướng đến trở thành một ngân hàng hiện đại nên đã triển khai khá sớm dịch vụ thẻ khi thị trường còn sơ khai (1996). Mặc dù có nhiều giai đoạn ACB điều chỉnh lại chiến lược phát triển dịch vụ cung cấp đến khách hàng do gặp phải biến cố ảnh hưởng thương hiệu nhưng dịch vụ thẻ luôn được quan tâm, định hướng phát triển. ACB liên tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cao dịch vụ thẻ với một danh mục thẻ phong phú, các tính năng đa đạng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự phát triển mạnh mẽ của các ngân hàng nội địa và sự thâm nhập của các ngân hàng quốc tế với nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm, ACB cần phải có giải pháp nhằm giữ vững và phát triển dịch vụ thẻ của mình. Đây là nhu cầu cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với chiến lược phát triển chung. Nhận thấy tầm quan trọng ấy và mong muốn có những đóng góp thiết thực cho đơn vị công tác, tác giả quyết định thực hiện luận văn “Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài, tác giả sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa lý thuyết nền tảng cho phân tích đề tài bao gồm thẻ, dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ;

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ của ACB giai đoạn 2010-2015;

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ tại ACB;

- Đề xuất giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ tại ACB.

1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu‌

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong luận văn là phát triển dịch vụ thẻ tại ACB.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Không gian nghiên cứu

Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ của ACB, tác giả tiến hành nghiên cứu trên phạm vi toàn hệ thống ACB.

Thời gian nghiên cứu

Số liệu phục vụ cho nghiên cứu được tác giả thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010-2015, đồng thời tiến hành khảo sát cán bộ và nhân viên đang công tác tại ACB vào thời gian năm 2015.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Nghiên cứu định tính

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính cụ thể như sau:

- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp với số liệu phân tích được tác giả tổng hợp từ số liệu thứ cấp qua báo cáo tài chính của ngân hàng

- Phương pháp phân tích, so sánh: Từ số liệu thu thập được, tác giả phân tích qua số liệu báo cáo của ACB và thực hiện so sánh ACB với các ngân hàng khác trên cơ sơ phân tích thực trạng về phát triển dịch vụ thẻ

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm nhằm mục đích vừa khám phá, vừa khẳng định các yếu tố ảnh hưởng sự phát triển dịch vụ thẻ tại ACB.

- Ngoài ra tác giả sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, phân tích các cơ sở dữ liệu, tổng hợp các cơ sở dữ liệu về dịch vụ thẻ tại ACB.

1.4.2 Nghiên cứu định lượng

Bên cạnh nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng nghiên cứu định lượng gồm khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy để kiểm định các yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ thẻ tại ACB và Mô hình nghiên cứu như sau:

- Khảo sát, thu thập số liệu thông qua bảng câu hỏi nghiên cứu: Đề tài sử dụng các nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để tham khảo, phân tích phục vụ nghiên cứu

- Thang đo Likert năm mức độ là thang đo chính trong nghiên cứu định lượng.

- Xử lý số liệu: tác giả sử dụng phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS 20 và các kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, EFA, hồi quy tuyến tính.

1.5 Những đóng góp mới của đề tài

1.5.1 Về mặt lý luận

- Luận văn sẽ tóm lược một cách có hệ thống các lý thuyết về phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng.

- Tìm ra các yếu tố tác động đến sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng, đề xuất Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ thẻ cho ngân hàng thương mại để trên cơ sở đó áp dụng cho ACB

1.5.2 Về mặt thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc phát triển các tính năng mới của sản phẩm và dịch vụ thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng như nhu cầu bảo mật, nhu cầu tiện lợi, nhu cầu thể hiện… Theo đó tác giả sẽ đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại ACB.

- Góp phần tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ hiện nay. Qua đó là cơ sở để ACB xây dựng chiến lược sản phẩm thẻ và chính sách marketing phù hợp.

1.6 Bố cục của luận văn: Gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại

Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chương 4: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chương 5: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Xem tất cả 64 trang.

Ngày đăng: 08/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí