Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH


NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.


Niên khóa: 2017 - 2021


ĐẠI HỌC HUẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

----------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH


Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn

Nguyễn Thị Bích Tâm TS. Hoàng La Phương Hiền

Lớp: K51B – QTKD


Niên khóa: 2017 - 2021

LỜI CẢM ƠN Để kết thúc đợt thực tập cuối khóa tốt đẹp trước hết em 1


LỜI CẢM ƠN


Để kết thúc đợt thực tập cuối khóa tốt đẹp, trước hết em chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình thực tập cuối khóa mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.

Để hoàn thành bài báo cáo này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Hoàng La Phương Hiền đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình hoàn thành báo cáo thực tập cuối khóa.

Em chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh Đà Nẵng đã cho phép và tạo điều kiện để em thực tập tại công ty. Và trong quá trình thực tập nghề nghiệp, em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của chị Nguyễn Thị Hoàng Dung - Quản lý dự án mỹ phẩm tại Công ty, chị Dung đã chia sẻ và hướng dẫn rất nhiều nội dung bổ ích liên quan đến các hoạt động tại doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm và các kỹ năng còn hạn chế của mình.Do đó, không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để có thể nâng cao kiến thức cũng như ý thức làm việc. Điều này, góp phần cho việc bổ sung kiến thức khi ra trường.

Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô/ chú và anh/ chị Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh Đà Nẵng luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2021

SINH VIÊN


i

Nguyễn Thị Bích Tâm

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


TNHH : Trách nhiệm hữu hạn.


TRA : Lý Thuyết hành động hợp lý.


TPB : Lý thuyết về hành vi theo kế hoạch.


TPR : Lý thuyết nhận thức rủi ro.


TAM : Lý thuyết chấp nhận công nghệ.


E-CAM : Mô hình chấp nhận thương mại điện tử


EFA : Nhân tố khám phá.


PCCC : Phòng cháy chữa cháy

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. ii

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH. viii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

2.1. Mục tiêu chung 3

2.2. Mục tiêu cụ thể. 3

3. Phương pháp nghiên cứu. 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

3.3. Phương pháp nghiên cứu. 4

3.3.1. Nghiên cứu định tính 4

3.3.2. Nghiên cứu định lượng 4

3.3.3. Quy trình và tiến độ nghiên cứu 4

3.3.3.1. Quy trình nghiên cứu 4

3.3.3.2. Tiến độ nghiên cứu 5

3.3.4. Xây dựng thang đo 5

3.3.5. Mẫu nghiên cứu 8

3.3.5.1. Kích thước mẫu 8

3.3.5.2. Chọn mẫu 8

3.3.6. Thiết kế bảng hỏi khảo sát 9

3.3.7. Chuẩn bị dữ liệu và phân tích 10

3.3.7.1. Mã hóa dữ liệu 10

3.3.7.2. Phân tích dữ liệu 11

4. Kết cấu bài nghiên cứu 13

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU… 14

1.1. Cơ sở lý thuyết. 14

1.1.1. Ý định mua sắm 14

1.1.2. Ý định mua sắm trực tuyến 14

1.2. Tổng quan các mô hình lý thuyết nghiên cứu liên quan. 15

1.2.1. Lý thuyết về hành vi theo kế hoạch (TPB) 15

1.2.2. Lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) 16

1.2.3. Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 17

1.2.4. Mô hình lý thuyết nhận thức rủi ro (TPR) 17

1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất… 18

1.3.1. Thái độ 18

1.3.2. Nhận thức rủi ro 19

1.3.3. Chuẩn mực chủ quan 19

1.3.4. Tính tương tác, quảng cáo trực tuyến 20

1.3.5. Niềm tin 21

1.3.6. Nhận thức kiểm soát hành vi 21

1.3.7. Ý định mua sắm trực tuyến 21

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH… 26

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 26

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 26

2.1.2. Quá trình cốt lõi, sứ mệnh, viễn cảnh của công ty 27

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 27

2.1.3.1. Chức năng 27

2.1.3.2. Nhiệm vụ 28

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty 28

2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban 29

2.1.6. Nguồn lực của công ty 33

2.1.6.1. Cơ sở vật chất 33

2.1.6.2. Nguồn nhân lực 33

2.1.7. Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh 35

2.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH… 37

2.2.1. Mô tả mẫu 37

2.2.2. Phân tích Cronbach's Alpha 39

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 42

2.2.3.1. Thực hiện phân tích nhân tố (EFA) cho các biến độc lập 43

2.2.3.2. Thực hiện phân tích EFA cho biến phụ thuộc 45

2.2.4. Phân tích sự tương quan (Person) 46

2.2.5. Phân tích hồi quy đa biến 47

2.2.6. Mô tả dữ liệu theo thang đo 51

2.2.6.1. Thang đo sự hữu ích 51

2.2.6.2. Thang đo nhận thức rủi ro 52

2.2.6.3. Thang đo quảng cáo 53

2.2.6.4. Thang đo nhận thức kiểm soát hành vi 53

2.2.6.5. Thang đo về niềm tin 54

2.2.6.6. Thang đo về ý định 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM TRỰC

TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH… 57

3.1. Tóm tắt nghiên cứu. 57

3.2. Giải pháp thúc đẩy ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh. 59

3.2.1. Sự hữu ích 60

3.2.2. Niềm tin 60

3.2.3. Tính tương tác, quảng cáo 61

3.2.4. Nhận thức rủi ro 61

3.2.5. Kiểm soát hành vi mua hàng 62

3.2.6. Một số đề xuất khác 62

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64

1. Kết luận. 64

2. Kiến nghị 64

2.1. Đối với các nhà bán lẻ 64

2.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước. 65

3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo… 65

3.1. Hạn chế của đề tài 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 68

PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ… 72

PHỤC LỤC 3: KIỂM ĐỊNH CROBANCH’S ALPHA… 74

PHỤC LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA… 80

PHỤC LỤC 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN (PERSON) 84

PHỤC LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN… 85

PHỤC LỤC 7: ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH THANG ĐO… 86

PHỤC LỤC 8: BIỂU ĐỒ… 87

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 07/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí