Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo(Cronbach’S Alpha)

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 15

II. NIỀM TIN VÀO SỰ HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC


Niềm tin vào sự hỗ trợ của tổ chức

Mức độ đồng ý

22. Tôi tin tưởng rằng tôi được đối xử công bằng và đúng mực tại

công ty.

1

2

3

4

5

23. Tôi tin rằng tôi được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ tại

công ty.

1

2

3

4

5

24. Tôi tin rằng lãnh đạo công ty tôi luôn quan tâm đến những ý

kiến của tôi.

1

2

3

4

5

25. Tôi tin rằng tôi có thể phát huy được năng lực và phát triển bản thân tại công ty.

1

2

3

4

5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 15


III. SỰ CAM KẾT GẮN BÓ


Cam kết gắn bó

Mức độ đồng ý

26. Tôi cảm thấy tình cảm của tôi gắn kết với công ty tôi.

1

2

3

4

5

27. Tôi cảm nhận một ý thức mạnh mẽ rằng tôi là người thuộc về

công ty tôi.

1

2

3

4

5

28. Ở lại với công ty tôi bây giờ là cần thiết đối với tôi.

1

2

3

4

5

29. Nếu rời công ty, tôi sẽ khó kiếm được việc làm khác như ở

công ty tôi đang làm.

1

2

3

4

5


IV. HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


Hành vi trách nhiệm xã hội của anh/chị

Mức độ đồng ý

30. Tôi tích cực tham gia các sự kiện môi trường được tổ chức tại công ty.

1

2

3

4

5

31. Tôi thực hiện các hoạt động môi trường để đóng góp tích cực hình ảnh của công ty.

1

2

3

4

5

32. Tôi tình nguyện tham gia các dự án, sự kiện, nỗ lực để giải quyết các vấn đề môi trường tại công ty.

1

2

3

4

5

33. Tôi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng

đồng.

1

2

3

4

5

34. Tôi khuyến khích đồng nghiệp ủng hộ các hành vi vì môi

trường và cộng đồng.

1

2

3

4

5

V. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ANH/CHỊ


1. Giới tính:

am

2. Tuổi:

ưới 23


23-30


31-35

T

n 35

3. Thu nhập bình quân mỗi tháng:

ưới 10 triệu


10- dưới 20 triệu

20- dưới 30 triệu


30 triệu trở lên

4. Thời gian làm việc tại Apec Group:D ới 1 năm

T

- dưới 5 năm

5- dưới 10 năm

T

0 năm trở lên


N

Nữ

D

Từ

Từ

D

Từ

Từ

Từ

ư

ừ 1

Từ

ừ 1

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/CHỊ!

Phụ lục 2: Kết quả xử lý dữ liệu


1. Thống kê mô tả mẫu


Giới tính


Frequenc y

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nam

113

45.2

45.2

45.2

Valid Nữ

137

54.8

54.8

100.0

Total

250

100.0

100.0Tuổi


Frequency

Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent


Dưới 23

32

12.8

12.8

12.8


Từ 23 - 30

124

49.6

49.6

62.4

Valid

Từ 31 - 35

73

29.2

29.2

91.6


Trên 35

21

8.4

8.4

100.0


Total

250

100.0

100.0Thu nhập


Frequenc y

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Dưới 10 triệu

81

32.4

32.4

32.4


Từ 10 - dưới 20 triệu

116

46.4

46.4

78.8

Valid

Từ 20 - dưới 30 triệu

36

14.4

14.4

93.2


Từ 30 triệu trở lên

17

6.8

6.8

100.0


Total

250

100.0

100.0


Thời gian


Frequenc y

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Dưới 1 năm

63

25.2

25.2

25.2

Từ 1 - dưới 5

năm

120

48.0

48.0

73.2

Va Từ 5 - dưới 10 lid năm

55

22.0

22.0

95.2

Từ 10 năm trở

lên

12

4.8

4.8

100.0

Total

250

100.0

100.02. Kiểm định độ tin cậy của thang đo(Cronbach’s Alpha)

a) Trách nhiệm kinh tế


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

.843

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach' s Alpha if Item

Deleted

KT1.Công ty cố gắng đạt lợi nhuận tối ưu

15.7240

5.582

.640

.813

KT2.Công ty nâng cao năng

suất là việc của nhân viên

15.7160

5.594

.526

.847

KT3.Công ty thiết lập chiến

lược dài hạn

15.7680

5.352

.691

.799

KT4.Công ty liên tục nâng cao

chất lượng sản phẩm

15.7640

5.314

.693

.799

KT5.Công ty xem sự hài lòng

của khách hàng như chỉ số

15.8920

5.390

.709

.795

đánh giá hiệu quả kinh doanh


b) Trách nhiệm pháp lý


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.877

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PL1.Công ty tuân thủ quy

định pháp luật trong kinh

16.3480

3.031

.570

.885

doanh

PL2.Công ty tuân thủ nguyên

tắc công khai, minh bạch về

tuyển dụng và phúc lợi cho

16.2120

2.971

.662

.862

nhân viên

PL3.Công ty thực hiện

nguyên tắc công bằng, không

16.2320

2.838

.828

.826

phân biệt đối xử

PL4.Lãnh đạo nắm rò các luật

lệ liên quan và cập nhật chô

16.2840

2.654

.876

.810

nhân viên

PL5.Tất cả các sản phẩm đều

đáp ứng các tiêu chuẩn của

16.3640

2.859

.642

.869

pháp luật


c) Trách nhiệm đạo đức LẦN 1


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.857

6


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

DD1.Công ty tôi luôn

tuân thủ đúng các

quy định của pháp

21.8720

7.245

.643

.834

luật trong kinh doanh

DD2.Công ty tôi luôn

hợp tác với các khách

hàng và đối tác theo

21.7960

6.918

.750

.814

quy tắc công bằng,

đôi bên cùng có lợi

DD3.Nhân viên được

yêu cầu cung cấp

thông tin trung thực,

21.7680

6.605

.747

.813

chính xác cho đối tác

và khách hàng

DD4.Lãnh đạo công

ty tôi luôn quan tâm

và có trách nhiệm với

những ảnh hưởng

21.7680

6.597

.757

.811

tiêu cực mà công ty

có thể gây ra cho

cộng đồng

DD5.Công ty tham

gia vào các hoạt động

nhằm bảo vệ môi

trường và cải thiện

21.8720

6.634

.722

.818

chất lượng môi

trường tự nhiên


DD6.Công ty thực hiện các chương trình đặc biệt nhằm tối thiểu hoá những tác động tiêu cực đến

môi trường tự nhiên


21.7640


8.808


.255


.891


LẦN 2


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.891

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

DD1. Công ty tôi

luôn tuân thủ đúng

các quy định của

17.4680

6.218

.648

.885

pháp luật trong kinh

doanh

DD2. Công ty tôi

luôn hợp tác với các

khách hàng và đối tác

theo quy tắc công

17.3920

5.894

.764

.861

bằng, đôi bên cùng có

lợi

DD3. Nhân viên

được yêu cầu cung

cấp thông tin trung

17.3640

5.574

.770

.858

thực, chính xác cho

đối tác và khách hàng


DD4. Lãnh đạo công

ty tôi luôn quan tâm

và có trách nhiệm với

những ảnh hưởng

17.3640

5.622

.761

.860

tiêu cực mà công ty

có thể gây ra cho

cộng đồng

DD5. Công ty tham

gia vào các hoạt động

nhằm bảo vệ môi

trường và cải thiện

17.4680

5.648

.729

.868

chất lượng môi

trường tự nhiênd) Trách nhiệm thiện nguyện


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.783

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TT1.Công ty tôi luôn

quan tâm hỗ trợ giải

quyết các vấn đề xã

17.2320

2.926

.594

.730

hội và phát triển cộng

đồng địa phương

TT2.Công ty tôi luôn

có ý thức mạnh mẽ

về việc thực hiện

17.1280

3.052

.653

.711

trách nhiệm xã hội

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số