Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 18


KT1

<---

KT

0.71

0.4959

0.5041KT3

<---

KT

0.777

0.396271

0.603729KT4

<---

KT

0.779

0.393159

0.606841KT2

<---

KT

0.575

0.669375

0.330625NT3

<---

NT

0.879

0.227359

0.772641

3.265

1.322825

2.677175

10.660225

0.889609

0.669294

NT4

<---

NT

0.863

0.255231

0.744769NT2

<---

NT

0.762

0.419356

0.580644NT1

<---

NT

0.761

0.420879

0.579121TT2

<---

TT

0.76

0.4224

0.5776

2.723

2.127327

1.872673

7.414729

0.777058

0.468168

TT1

<---

TT

0.686

0.529404

0.470596TT3

<---

TT

0.706

0.501564

0.498436TT4

<---

TT

0.571

0.673959

0.326041Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 18

Giá trị phân biệt

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

SE

CR

P

HV

<-->

DD

-0.023

0.063

16.114

0.000

HV

<-->

PL

0,056

0,063

14,889

0,000

HV

<-->

CG

0,058

0,063

14,860

0,000

HV

<-->

KT

0,008

0,063

15,623

0,000

HV

<-->

NT

0,088

0,063

14,418

0,000

HV

<-->

TT

0,05

0,063

14,979

0,000

DD

<-->

PL

-0,017

0,063

16,018

0,000

DD

<-->

CG

0,021

0,063

15,421

0,000

DD

<-->

KT

0,141

0,063

13,664

0,000

DD

<-->

NT

-0,009

0,063

15,890

0,000

DD

<-->

TT

0,049

0,063

14,994

0,000

PL

<-->

CG

0,074

0,063

14,623

0,000

PL

<-->

KT

0,059

0,063

14,845

0,000

PL

<-->

NT

0,094

0,063

14,331

0,000

PL

<-->

TT

0,053

0,063

14,934

0,000

CG

<-->

KT

0,038

0,063

15,161

0,000

CG

<-->

NT

0,078

0,063

14,564

0,000

CG

<-->

TT

0,018

0,063

15,467

0,000

KT

<-->

NT

0,075

0,063

14,608

0,000

KT

<-->

TT

0,003

0,063

15,701

0,000

NT

<-->

TT

0,051

0,063

14,964

0,000

6. Mô hình SEM

CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

77

829.499

451

.000

1.839

Saturated model

528

.000

0Independence model

32

5740.583

496

.000

11.574

RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.027

.831

.802

.710

Saturated model

.000

1.000Independence model

.104

.334

.291

.313

Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.856

.841

.928

.921

.928

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.058

.052

.064

.018

Independence model

.206

.201

.211

.000

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NT

<---

DD

-.144

.086

-1.672

.094

par_31

NT

<---

PL

.296

.099

2.985

.003

par_32

NT

<---

KT

.262

.098

2.678

.007

par_33

NT

<---

TT

.228

.116

1.966

.049

par_34

CG

<---

NT

.160

.044

3.670

***

par_35

HV

<---

NT

.227

.074

3.051

.002

par_36

HV3

<---

HV

1.000

HV5

<---

HV

.966

.027

35.185

***

par_1

HV4

<---

HV

.858

.040

21.610

***

par_2

HV2

<---

HV

.734

.040

18.340

***

par_3

HV1

<---

HV

.600

.039

15.289

***

par_4

DD4

<---

DD

1.000

DD2

<---

DD

.893

.063

14.246

***

par_5

DD3

<---

DD

1.027

.069

14.919

***

par_6

DD5

<---

DD

.974

.071

13.649

***

par_7

DD1

<---

DD

.773

.065

11.829

***

par_8

PL4

<---

PL

1.000

PL3

<---

PL

.873

.039

22.119

***

par_9

PL5

<---

PL

.824

.058

14.225

***

par_10

PL2

<---

PL

.785

.051

15.530

***

par_11

PL1

<---

PL

.670

.061

11.015

***

par_12

CG4

<---

CG

1.000

CG1

<---

CG

1.210

.072

16.803

***

par_13

CG2

<---

CG

1.353

.083

16.317

***

par_14

CG3

<---

CG

1.273

.075

17.046

***

par_15Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

KT5

<---

KT

1.000

KT1

<---

KT

.910

.082

11.048

***

par_16

KT3

<---

KT

1.029

.085

12.153

***

par_17

KT4

<---

KT

1.045

.086

12.190

***

par_18

KT2

<---

KT

.834

.095

8.788

***

par_19

NT3

<---

NT

1.000

NT4

<---

NT

.907

.053

17.149

***

par_20

NT2

<---

NT

.765

.054

14.201

***

par_21

TT2

<---

TT

1.000

TT1

<---

TT

1.038

.114

9.125

***

par_22

TT3

<---

TT

.955

.103

9.302

***

par_23

TT4

<---

TT

.727

.093

7.851

***

par_24

NT1

<---

NT

.753

.053

14.181

***

par_38

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

NT

<---

DD

-.136

NT

<---

PL

.221

NT

<---

KT

.225

NT

<---

TT

.154

CG

<---

NT

.252

HV

<---

NT

.205

HV3

<---

HV

.962

HV5

<---

HV

.962

HV4

<---

HV

.839

HV2

<---

HV

.785

HV1

<---

HV

.719

DD4

<---

DD

.819

DD2

<---

DD

.806

DD3

<---

DD

.835

DD5

<---

DD

.781

DD1

<---

DD

.699Estimate

PL4

<---

PL

.941

PL3

<---

PL

.891

PL5

<---

PL

.714

PL2

<---

PL

.750

PL1

<---

PL

.605

CG4

<---

CG

.796

CG1

<---

CG

.906

CG2

<---

CG

.886

CG3

<---

CG

.916

KT5

<---

KT

.779

KT1

<---

KT

.710

KT3

<---

KT

.777

KT4

<---

KT

.779

KT2

<---

KT

.575

NT3

<---

NT

.879

NT4

<---

NT

.864

NT2

<---

NT

.760

TT2

<---

TT

.757

TT1

<---

TT

.686

TT3

<---

TT

.707

TT4

<---

TT

.574

NT1

<---

NT

.760

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.9/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số