Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam - 25


21. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (1999c), Hệ thống quan sát lao động, việc làm và nguồn nhân lực ở Việt nam, Báo cáo điều tra hộ gia đình vòng 2 1997, NXB Lao động-Xã hội.

22. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2003), Đánh giá chất lượng lao động trẻ trong một số loại hình doanh nghiệp, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp bộ mã số 2002-01-08, Hà Nội.

23. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2005), Đề án phát triển xã hội hóa dạy nghề đến năm 2010, Hà Nội.

24. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2005), Đề án phát triển xã hội hóa dạy nghề đến năm 2010, Hà Nội.

25. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2006), Báo cáo điều tra lao động, tiền lương và BHXH trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội.

26. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2006), Báo cáo xây dựng Luật Bảo hiểm Xã hội, 5/2006, Hà Nội.

27. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2007), Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp 01/07/2007, Hà Nội.

28. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2007), Báo cáo triển khai kế hoạch Dạy nghề, Việc làm và Xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010, 5/2007.

29. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2007), Báo cáo điều tra lao động, tiền lương và BHXH trong các loại hình doanh nghiệp, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 209 trang tài liệu này.

30. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2007), Giải quyết việc làm kết hợp chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, Báo cáo chuyên đề, Hà Nội.

31. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội (2008), Số liệu điều tra Việc làm và Thất nghiệp năm 2007, Đĩa CD-rom cơ sở dữ liệu, Hà Nội.

Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam - 25

32. Chính phủ (2002), Định hướng chiến lược để tiến tới phát triển bền vững: Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, Hà Nội.

33. Chính phủ (2004a), Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình giáo dục, Hà Nội.

34. Chính phủ (2004b), Báo cáo bổ sung của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình giáo dục, Hà Nội.


35. Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động: Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt nam, NXB CTQG, Hà Nội.

36. CIEM, UNDP (2003), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Dự án VIE 01/025, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

37. Cohen Daniel (2001), Các quốc gia nghèo khó trong một thế giới thịnh vượng, Diễn đàn kinh tế - tài chính Việt - Pháp, NXB CTQG, Hà Nội.

38. Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội.

39. Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹ thuật ở Việt nam, Lý luận và thực tiễn, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

40. David Begg, Stanley Fischer (1995), Kinh tế học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

41. Nguyễn Hữu Dũng (1997), Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt nam, NXB CTQG, Hà Nội.

42. Nguyễn Hữu Dũng (2005), Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội.

43. Đảng Cộng Sản Việt nam (2002), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, NXB CTQG, Hà Nội.

44. Đảng Cộng Sản Việt nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, Hà Nội.

45. Đảng Cộng Sản Việt nam (2008), Văn kiện hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa 10, NXB CTQG, Hà Nội.

46. Phạm Đắp (2005), Nghiên cứu Con người Việt nam công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế tri thức, Đề tài KX.05.08, Hà Nội.

47. Nguyễn Minh Đường (2005), Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Chương trình KX-05, Hà Nội.

48. Nguyễn Tiến Đạt (1990), Thuật ngữ giáo dục đại học và chuyên nghiệp, Đề tài 52 VB 0202, Hà Nội.


49. Đặng Hoàng Giang (1997), Việt nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản, NXB KH&KT, Hà Nội.

50. Phạm Minh Hạc (2002a), Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, NXB CTQG, Hà Nội.

51. Phạm Minh Hạc (2002b), Nhân tố mới về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB CTQG, Hà Nội.

52. Phạm Minh Hạc (2004), Tâm lý người Việt nam đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa- Những điều cần khắc phục, NXB CTQG, Hà Nội.

53. Henaff Nolwen, Martin Jean-Yves (2001), Lao động, việc làm và nguồn nhân lực ở Việt nam 15 năm đổi mới, NXB Thế giới, Hà Nội.

54. Trần Khắc Hoàn (2006), Kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sỹ quản lý giáo dục, Hà Nội.

55. Đỗ Văn Huân (2008), “Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp”, Kinh tế 2007-2008 Việt nam và Thế giới, Thời báo kinh tế Việt nam, Hà Nội.

56. Nguyễn Thị Lan Hương (2005), Đổi mới kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Hà Nội.

57. Đặng Thị Thanh Huyền (2001), Giáo dục phổ thông với phát triển chất lượng nguồn nhân lực- Những bài học thực tiễn từ Nhật bản, NXB KHXH, Hà Nội.

58. ILO (2003), Các vấn đề về việc làm và đói nghèo, Nghiên cứu tham luận số 9, ILO Geneva.

59. ILO (2005), Tiềm năng tạo việc làm của các hợp tác xã cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, ILO Việt Nam, Hà Nội.

60. Keynes, John Maynard (1994), Lý thuyết tổng quát về Việc làm, lãi suất và tiền tệ, NXB Giáo dục, Hà Nội.

61. Đỗ Thiên Kính (2003), Phân hóa giàu - nghèo và tác động của yếu tố học vấn đến nâng cao mức sống cho người dân Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội.

62. Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.


63. Dương Đức Lân (2007), “Đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của xã hội”, Tạp chí Lao Động và Xã hội, (317), tháng 8/2007.

64. Nguyễn Văn Lê (2004), Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp - Nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Báo cáo tổng hợp đề tài Độc lập cấp Nhà nước, Mã số KX-05- 09, Hà Nội.

65. Nguyễn Xuân Mai (2005), Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật, Luận án Tiến sỹ giáo dục học, Hà Nội.

66. Vũ Thị Kim Mão (2008), Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Bộ NNPTNT, Hà Nội.

67. Đinh Hiền Minh (2008), “Tăng trưởng kinh tế Việt nam năm 2007”, Tạp chí

Quản lý kinh tế, (18), 1-2/2008, Hà Nội.

68. Ngô Quang Minh, Bùi Văn Huyền (2008), Kinh tế Việt nam sau một năm gia nhập WTO, NXB CTQG, Hà Nội.

69. Nguyễn An Ninh (2008), Về xu hướng công nhân hóa ở nước ta hiện nay, NXB CTQG, Hà Nội.

70. Ngân hàng Thế giới (2006), Phát triển và thế hệ kế cận, Báo cáo phát triển thế giới 2007, NXB VH-TT, Hà Nội.

71. Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam Giáo dục đại học và kỹ năng cho tăng trưởng, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội.

72. Ngân hàng Thế giới (2008), Huy động và sử dụng vốn, Báo cáo phát triển Việt Nam 2008, Ngân hàng Thế Giới, Hà Nội.

73. Đào Ngọc (2008), Vốn đầu tư phát triển vượt mốc 40% GDP, Thời báo kinh tế Việt nam, Kinh tế 2007-2008 Việt nam và Thế giới, Hà Nội.

74. Hoàng Phê (1996), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

75. Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB LĐXH, Hà Nội.

76. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (2008), Doanh nghiệp Việt nam 2007, NXB CTQG, Hà Nội.

77. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Lao Động, Hà Nội.


78. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Hà Nội.

79. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật Dạy nghề, Hà Nội.

80. Nguyễn Hữu Quỳnh (1998), Đại từ điển kinh tế thị trường, Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa, Hà Nội.

81. Robert Boyer, Michel Didier (2000), Đổi mới và tăng trưởng, Diễn đàn kinh tế - tài chính Việt - Pháp, NXB CTQG, Hà Nội.

82. SIDA-CIEM (2006), Dự báo xu hướng việc làm giai đoạn 2005-2015, Hà Nội.

83. Trần Cao Sơn (2004), Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức - những nguyên lý cơ bản, NXB KHXH, Hà Nội,.

84. Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt nam - Hôm nay và Mai sau, NXB CTQG, Hà Nội.

85. Nguyễn Văn Sơn (2002), Trí thức giáo dục Đại học Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB CTQG, Hà Nội.

86. Mạc Văn Tiến (2006), “Phát triển Lao động kỹ thuật ở Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, (340), tháng 9/2006.

87. Mạc Văn Tiến, Bùi Tôn Hiến (2005), Thông tin Thị trường lao động qua đào tạo nghề, NXB LĐ-XH, Hà Nội.

88. Mạc Văn Tiến, Bùi Tôn Hiến (2005), Cơ hội tiếp cận đào tạo nghề và việc làm của thanh thiếu niên 15-17 tuổi, Báo cáo kết quả nghiên cứu khu vực phía bắc, MOLISA-ILO, Hà Nội.

89. Nguyễn Tiệp (2007), “Đào tạo và phát triển lao động chuyên môn kỹ thuật - Tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực”, Tạp chí Lao Động và Xã hội, (317), tháng 8/2007.

90. Nguyễn Thanh Tuấn (2007), “Đa dạng hóa cơ cấu để phát triển số lượng và chất lượng nguồn nhân lực”, Tạp chí Lao Động và Xã hội, (318), tháng 9/2007.

91. Nguyễn Thanh (2005), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB CTQG, Hà Nội.


92. Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình Kinh tế Lao động, NXB GD, Hà Nội, 1998

93. Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực con người để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB LĐ-XÃ HộI, Hà Nội.

94. Phan Chính Thức (2003), Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận án Tiến sỹ Giáo dục học, Hà Nội.

95. Nguyễn Văn Thường (2008), Kinh tế Việt nam năm 2007, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

96. Tổng cục Dạy nghề (2001), Cơ cấu tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Kỷ yếu Hội thảo của Tổng cục Dạy nghề, Hà Nội, 4/2001.

97. Tổng cục Dạy nghề (2001), Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu lao động kỹ thuật của doanh nghiệp, Hà Nội.

98. Tổng cục Dạy nghề (2002), Lao động qua đào tạo nghề và đào tạo nghề trình độ cao ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010, Kỷ yếu Hội thảo của Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề, Hà Nội, 12/2002.

99. Tổng cục Dạy nghề (2005), Báo cáo kết quả điều tra thị trường lao động Vòng 3, Hà Nội.

100. Tổng cục Dạy nghề (2005), Báo cáo điều tra lần theo dấu vết HSSV Vòng 3,

Hà Nội.

101. Tổng cục Dạy nghề (2006), Báo cáo kết quả điều tra thị trường lao động Vòng 4, Hà Nội.

102. Tổng cục Dạy nghề (2006), Báo cáo điều tra lần theo dấu vết HSSV Vòng 4,

Hà Nội.

103. Tổng cục dạy nghề (2007), Đào tạo nghề: Thuật ngữ chọn lọc, NXB CTQG, Hà Nội.

104. Tổng cục Dạy nghề (2008), Dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, Báo cáo tại Hội nghị, 5/2008.

105. Tổng cục Thống kê (Bộ Y tế, UNICEF, WHO) (2005), Điều tra quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam, TCTK, Hà Nội.


106. Tổng cục Thống kê (2006), Số liệu điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2006, Đĩa CD-rom số liệu, Hà Nội.

107. Thomas L Friedman (2006), Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21, NXB Trẻ, TP HCM.

108. Thủ tướng (2006), Quyết định số 33/2006/QĐ/TTg ngày 07/02/2006 về việc phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015, Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.

109. Thủ tướng (2007), Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên, Quyết định của Thủ tướng.

110. Thủ tướng (2007), Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Quyết định của Thủ tướng, Hà Nội.

111. Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Kế Tuấn (2008), Kinh tế Việt nam năm 2007, NXB ĐHKTQD, Hà Nội.

112. Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục (2005), Giáo dục Việt nam và việc gia nhập WTO, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội, 11/2005.

113. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (2005), Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ 21 - Kinh nghiệm của các quốc gia, Kỷ yếu hội thảo quốc gia tập I+II, Hà Nội, 11/2005.

114. Viện KHLĐ&XH (2002), Doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình ở Việt nam- Kết quả điều tra năm 2002, NXB LĐ-XH, Hà Nội.

115. Viện KHLĐ&XH (2003), Các giải pháp thực hiện quyền và lợi ích của NLĐ, NSDLĐ trong thoả thuận làm thêm giờ, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội.

116. Viện KHLĐ&XH (2006), Dự báo xu hướng việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015, Báo cáo của Dự án SIDA-CIEM, Hà Nội.

117. Viện KHLĐ&XH (2007), Chính sách tiền lương tối thiểu ở Việt nam, NXB LĐXH, Hà nội.

118. Viện KHLĐ&XH (2008), Tác động toàn cầu hóa và sự dịch chuyển ngành, thị trường lao động và phúc lợi của người lao động, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Hà Nội.

119. Vũ Quang Vinh (2001), Một số vấn đề cải cách mở cửa của Trung quốc và đổi mới ở Việt Nam, NXB Thanh Niên, Hà Nội.


120. Ngô Doãn Vịnh (2005), Bàn về phát triển kinh tế - Nghiên cứu con đường dẫn tới giàu sang, NXB CTQG, Hà Nội.

121. Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài, XNB CTQG, Hà Nội.

Tiếng Anh

122. APEC Forum on HRD (2005), Vocational Education and Training (VET) for the Youth: Sustainable Economic Growth and Youth Employment, Ministry of Health, Labour and Welfare, Chiba Japan.

123. Asian Development Bank (1991a), Education and Development in Asia and the Pacific, ADB Manila.

124. Asian Development Bank (1991b), Technical and Vocational Education and Training, ADB Manila.

125. Asian Development Bank (1990), Human Resource Policy and Economic Development: Selected country studies, ADB Manila.

126. Asian Development Bank (1995), Using both hands: Women and Education in Cambodia, ADB Manila.

127. Association of Southeast Asian Nations (2001), Preparing workers for changes in the labour market: The ASEAN experience, Manila Philippines.

128. Ben Fine (1998), Labour Market Theory: A constructive Reassessment, Routledge, London.

129. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue (1995), Contemporary Labor Economics, McGrawhill, Singapore.

130. Cohen, S.I (1996), Human Resource Development and Utilization, Avebury Publishing House, USA.

131. Giorgio Barba Navaretti, Riccardo Faini (1999), Labour Markets, Poverty, and Development, Clarendon Press, Oxford.

132. Gordon Betcherman, Rizwanul Islam (2001), East Asian Labor Markets and the Economic Crisis: Impacts, Responses and Lessons, The World Bank, Washington, D.C.

Xem tất cả 209 trang.

Ngày đăng: 06/10/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí