Nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn phục vụ khách du lịch đến Bà Rịa – Vũng Tàu - 13


Giá cảm nhận


Mức độ hài lòng của khách hang Phân tích nhân tố khám phá Nhân tố tác động 1


Mức độ hài lòng của khách hang


Phân tích nhân tố khám phá Nhân tố tác động KMO and Bartlett 39 s Test Kaiser Meyer 2


Phân tích nhân tố khám phá Nhân tố tác động


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.881

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

9218.494

df

351


Sig.

.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 119 trang tài liệu này.Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 VC5 901 VC4 886 VC2 865 VC3 857 VC1 854 TC5 832 3


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

VC5

.901


VC4

.886


VC2

.865


VC3

.857VC1

.854


TC5


.832

TC1


.814

TC4


.793


.307TC3


.789

TC2


.785

GC2.925
GC4.906
GC3.902
GC1.885
PV1
.859PV3
.840PV4


.320


.821PV2


.350


.802DU3

.792


DU5

.788


DU2

.743


DU1

.726


DU4

.715


DC4


.801

DC1


.768

DC2


.720

DC3


.619

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


Nhân tố bị tác động


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.857

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1409.903

df

21

Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

3.970

56.711

56.711

3.970

56.711

56.711

2

.862

12.316

69.027
3

.643

9.179

78.206
4

.537

7.672

85.878
5

.385

5.496

91.374
6

.338

4.825

96.199

7

.266

3.801

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa

Componen t

1

HL7

.819

HL1

.813

HL6

.790

HL5

.767

HL2

.733

HL3

.704

HL4

.626

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Hồi quy


CorrelationsDU

PV

TC

DC

VC

GC

HL


DU

Pearson Correlation

1

.377**

.344**

-.204**

.150**

.222**

.604**

Sig. (2-tailed)


.000

.000

.000

.002

.000

.000

N

445

445

445

445

445

445

445

PV

Pearson Correlation

.377**

1

.617**

.027

.234**

.229**

.292**

Sig. (2-tailed)

.000


.000

.571

.000

.000

.000

N

445

445

445

445

445

445

445

TC

Pearson Correlation

.344**

.617**

1

.237**

.348**

.352**

.341**

Sig. (2-tailed)

.000

.000


.000

.000

.000

.000

N

445

445

445

445

445

445

445

DC

Pearson Correlation

-.204**

.027

.237**

1

.180**

.175**

.006

Sig. (2-tailed)

.000

.571

.000


.000

.000

.907

N

445

445

445

445

445

445

445

VC

Pearson Correlation

.150**

.234**

.348**

.180**

1

.066

.459**

Sig. (2-tailed)

.002

.000

.000

.000


.163

.000

N

445

445

445

445

445

445

445

GC

Pearson Correlation

.222**

.229**

.352**

.175**

.066

1

.212**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.163


.000

N

445

445

445

445

445

445

445

HL

Pearson Correlation

.604**

.292**

.341**

.006

.459**

.212**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.907

.000

.000


N

445

445

445

445

445

445

445


**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Model Summary


Model


R


R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.714a

.510

.504

.135022061

917689

a. Predictors: (Constant), GC, VC, DC, PV, DU, TC


ANOVAa


Model

Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

1

Regressio n

8.325

6

1.387

76.104

.000b

Residual

7.985

438

.018Total

16.310

444
a. Dependent Variable: HL

b. Predictors: (Constant), GC, VC, DC, PV, DU, TC


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity Statistics


B

Std. Error


Beta


Tolerance


VIF

1

(Constant)

1.762

.183


9.653

.000
DU

.351

.025

.549

14.179

.000

.745

1.342

Xem tất cả 119 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *