Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015 - 14


6

Tỷ lệ hộ đạt TC GĐVH

%

80

82

+2

7

Mức giảm tỷ lệ sinh so với năm 2004

%

0,008

0,01Tỷ lệ sinh

%0

17,33

17,00


8

Tỷ lệ sinh con thứ ba

%

4,16

3,98

-0,18

9

Tỷ lệ TE suy DD

%

12,7

12,6

-0,1

10

Số trạm y tế đạt chuẩn QG

trạm

10

14

+4

11

Giảm hộ nghèo

hộ

20

90

+70

12

Số LĐ được GQVL

người

4.200

4.450

105

13

Số ngày công LĐ công ích

Ng.công

126.500

138.000

109

14

Tỷ lệ người LTTX

%

24,5

26,0

+1,5

15

Tỷ lệ gia đình thể thao

%

-

20,0


16

Đấu thầu công tác thu gom rác thải

Quận

1

1


17

Triển khai tuyến phố VM - TM

Tuyến

14

2


III

Thu chi ngân sách

18

Tổng thu

Tỷ đồng

370,064

522,622

141

19

Tổng chi

Tỷ đồng

273,027

245,534

90

IV

Cấp GCN quyền sử dụng đất


9.175

9.272

101

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 119 trang tài liệu này.

Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến năm 2015 - 14

Nguồn: ủy ban nhân dân quận Long Biên.


Môc lôc


Trang

Më ®Çu 1

Chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện quy hoạch phát 4

triển kinh tế - x· héi quËn long biªn


1.1. Vị trí, vai trò và nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cÊp 4 quËn

1.2. Các yếu tố tiềm năng và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội quận Long 22 Biªn

Ch-¬ng 2: Thực trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 32

long biên từ năm 2003 đến nay


2.1. Thực trạng công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đầu tư phát triển 32 các ngành kinh tế

2.2. Quy hoạch phát triển các ngành văn hóa - xã hội 52

2.3. Quy ho¹ch ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt 64


Ch-¬ng 3: định hướng và giải pháp hoàn thiện quy hoạch phát 70

triển kinh tế - xã hội quận long biên đến năm 2015


3.1. Các nhân tố ảnh hưởng và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - 70 xã hội quận Long Biên

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh 82 tế - xã hội quận Long Biên đến năm 2015


Kết luận 104

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 106

phô lôc 109

Xem tất cả 119 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *