Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS.Mai Văn Ban (2011), Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính.

2. Thống đốc NHNN, Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng.

3. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ năm 2011, 2012, 2013.

5. Ths Bùi Quang Tiên (2012), Thực trạng hoạt động thị trường thẻ tại Việt Nam, định hướng phát triển trong thời gian tới, Tạp chíThị trường thẻ Việt Nam.

6. TS Võ Minh Tâm, Làm thế nào để mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng số 11/2007.

7. TS Vũ Văn Thực (11-12/2012), Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập.

8. Bùi Quang Tiên (2013), Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, Tạp chí Tài chính điện tử

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Giai-phap-phat-trien-thi-truong- the-Viet-Nam-giai-doan-20132014/25571.tctc

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 65 trang tài liệu này.

9. Thu Hà (2012), Thẻ ngân hàng đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến

http://vccinews.vn/?page=detail&folder=70&Id=6684

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 8

10. Trang web: http://www.agribank.com.vn

11. Trang web: http://bidv.com.vn

12. Trang web: http://www.sbv.gov.vn


Xem tất cả 65 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí