Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng vietinbank chi nhánh Hà Tĩnh - 8


-Yếu tố độ tuổi


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower

Upper

Equal variances

DGCassumed Equal

variances not assumed


,636


,428


,631


,700


78


36,253


,530


,488


,16771307


,16771307


,26596295


,23944842


-,36177848


-,31779341


,69720463


,65321956

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 69 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng vietinbank chi nhánh Hà Tĩnh - 8

11. Kiểm định One Way Anova

Test of Homogeneity of Variances

DGC

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2,209

2

152

,113

ANOVA

DGC


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3,449

2

1,724

1,741

,179

Within Groups

150,551

152

,990Total

154,000

154
Test of Homogeneity of Variances

DGC

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

,178

2

152

,837

ANOVA

DGC


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2,092

2

1,046

1,046

,354

Within Groups

151,908

152

,999Total

154,000

154

PHỤ LỤC 3

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BÔ PHẬN CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK HÀ TĨNH

Giám đốc

- Được ký và thực hiện các hợp đồng, các văn bản khác liên quan tới hoạt động cấp giới hạn tín dụng, các hợp đồng mua bán giấy tờ có giá, hợp đồng đảm bảo, các hợp đồng liên quan đến việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm,… theo quy định của VietinBank.

- Quyết định mức uỷ quyền mức phán quyết tín dụng cho Phó giám đốc, Trưởng phòng giao dịch, Trưởng điểm giao dịch trong phạm vi mức uỷ quyền do Hội đồng tín dụng cơ sở quyết định, nhưng không vượt quá 70% mức phán quyết tín dụng.

- Quyết định giới hạn tín dụng, giới hạn cho vay, giới hạn bảo lãnh... cho vay, bảo lãnh theo phương án, dự án đầu tư... đối với một khách hàng dưới mức thẩm quyền của Hội đồng tín dụng cơ sở.

- Đề nghị Tổng giám đốc về việc quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các Phòng/Điểm giao dịch, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng các chức danh Trưởng/Phó phòng, tổ liên quan...

Phó giám đốc

- Thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh theo quy chế của VietinBank khi Giám đốc đi vắng (theo uỷ quyền của Giám đốc) và báo cáo lại kết quả công việc khi Giám đốc có mặt tại đơn vị.

- Giúp Giám đốc điều hành một số nghiệp vụ được Giám đốc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các quyết định của mình.

- Tham mưu và góp ý kiến với Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi nhánh theo nguyên tắc dân chủ và chế độ thủ trưởng.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến tổ chức của Chi nhánh trong công tác thi tuyển, tiếp nhận, bố trí cán bộ theo đúng nguyên tắc. Là trung tâm đầu mối cho cán bộ liên hệ đi công tác, giao tiếp với khách đến làm việc. Thực hiện quản lý con dấu, thực hiện các công việc khác của hành chính, văn thư, đánh máy, chụp văn


bản, lưu trữ các văn bản theo yêu cầu của Ban giám đốc, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của cơ quan. Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, mua sắm tài sản, văn phòng phẩm…

Phòng KHDN và Phòng Bản lẻ

- Nghiên cứu đề xuất các chiến lược kinh doanh khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hoà vốn kinh doanh trên địa bàn.

- Xây dựng chiến lược khách hàng để cho vay, thẩm định và tái thẩm định, đề xuất các biện pháp về cho vay đối với Phương án/dự án thuộc quyền phán quyết của Chi nhánh.

- Thực hiện phân tích dư nợ, nợ quá hạn từng quý và triển khai các văn bản nghiệp vụ tín dụng, tổ chức tập huấn, thi tay nghề cho CBTD.

- Tiếp nhận và thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn trong và ngoài nước.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, kiểm tra các họat động tín dụng của các Phòng giao dịch trên địa bàn, đầu mối thông tin phòng ngừa và xử lý RRTD, đồng thời tổng hợp viết báo cáo các chuyên đề kế hoạch tín dụng theo chế độ quy định.

Phòng Kế toán

- Có trách nhiệm kiểm nhận và quản lý đầy đủ, đúng, kịp thời các loại hồ sơ, tài liệu và trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, hạch toán kinh doanh, thanh toán theo quy định của NHNN và VietinBank.

- Xây dựng kế hoạch tài chính của toàn Chi nhánh, giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính của toàn Chi nhánh, giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán chỉ tiêu tài chính cho các phòng ban, thực hiện nghiệp vụ kế toán thanh toán và các khoản nộp ngân sách theo luật.

- Tổng hợp, lưu trữ tài liệu về hạch toán, kế toán và thực hiện báo cáo theo chế độ quy định. Tổ chức chỉ đạo tốt các biện pháp an toàn kho quỹ.

- Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin điện toán, phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của VietinBank.


Phòng Tổng hợp

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Chi nhánh trong công tác lập, xây dựng, giao kế hoạch, tổng hợp báo cáo tại Chi nhánh; xử lý NCVĐ;

- Theo dõi, đôn đốc, đề xuất biện pháp chỉnh sửa, khắc phục, chỉnh sửa sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tại Chi nhánh. Thực hiện báo cáo, lưu trữ hồ sơ liên quan đến các sai sót, khắc phục sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh. Chính sách lãi suất huy động, lãi suất cho vay một cách linh hoạt, cạnh tranh theo quy định hiện hành của VietinBank nhằm thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Chi nhánh;

- Tính toán phân bổ, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cho từng bộ phận nghiệp vụ tại Chi nhánh dựa trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh do VietinBank giao;

- Phân tích tình hình tài chính toàn Chi nhánh làm cơ sở tham mưu, đề xuất Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của Chi nhánh;

- Thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động tại Chi nhánh ( bao gồm các phòng nghiệp vụ và các đơn vị mạng lưới);

- Tổng hợp báo cáo, cung cấp các thông tin bổ sung hoặc giải trình và gửi về VietinBank theo quy định của VietinBank;

- Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng và nợ có vấn đề của Chi nhánh và đề xuất các biện pháp xử lý;

- Đầu mối thẩm định, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ xử lý nợ; đề nghị xử rủi ro, giảm miễn lãi, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm, xuất ngoại bảng các khoản nợ xử lý rủi ro đủ điều kiện… trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của VietinBank;

Phòng Tiền tệ và Kho quỹ

- Giữ gìn, bảo quản và thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập quỹ, điều hoà phát hành, thu, chi, quỹ tiền mặt của Chi nhánh;

- Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý ngoại hối, vàng bạc theo quy định và


hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

- Bảo quản hồ sơ tài sản bảo đảm, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…

- Giám sát, theo dõi, kiểm tra kho tiền và toàn bộ các máy móc, thiết bị chuyên dùng về lĩnh vực Tiền tệ kho quỹ, phát hiện sớm các sự cố, các vấn đề không đảm bảo an toàn để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khắc phục kịp thời, đảm bảo công tác Tiền tệ kho quỹ được tuyệt đối an toàn;

- Giám sát, theo dõi tồn quỹ tiền mặt và các giao dịch tiền mặt của Giao dịch viên trên hệ thống nhằm phát hiện sớm các chênh lệch và các giao dịch có nghi vấn của Giao dịch viên;

- Thực hiện kiểm đếm, lựa chọn, phân loại và đóng bó tiền, đảm bảo tiền mặt được chi ra từ quỹ của Chi nhánh đủ tiêu chuẩn lưu thông và đúng quy định của NHNN và VietinBank;

- Tổ chức quản lý, xuất nhập kho tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, , ấn chỉ quan trọng, tài sản bảo đảm… theo đúng quy định của VietinBank;

Phòng Giao dịch

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên các đối tượng khách hàng;

- Triển khai các chương trình, sản phẩm huy động vốn; các chương trình Marketing, hỗ trợ bán hàng để: khai thác nguồn vốn VNĐ và ngoại tệ từ các đối tượng khách hàng theo quy định hiện hành của VietinBank;

- Thực hiện thẩm định khách hàng, hoạt động SXKD, tài chính, thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng, thẩm định kế hoạch SXKD/dự án, phương án/đề nghị cấp tín dụng của khách hàng; Đánh giá lợi ích dự kiến mang lại cho VietinBank. Lập báo cáo thẩm định và đề xuất quyết định tín dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành;

- Thực hiện thẩm định tài sản bảo đảm; tham gia tổ định giá tài sản bảo đảm…; Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm và các thủ tục khác có liên quan: nhập kho tài sản bảo đảm, theo dõi, cập nhật thông tin, hồ sơ tài sản bảo đảm… theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi cấp tín dụng theo quy định,


quy trình cấp tín dụng hiện hành; Đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi và các khoản phí đầy đủ, kịp thời, đúng hạn, đúng hợp đồng tín dụng đã ký;

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của NHNN, VietinBank;

- Cung ứng các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền VNĐ, ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân ( trừ các dịch vụ thanh toán quốc tế ). Mua, bán ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân; thanh toán séc du lịch; chi trả kiều hối; nghiệp vụ phát hành, thanh toán thẻ; dịch vụ ngân hàng điện tử theo quy định của NHNN, VietinBank;

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy định của NHNN, VietinBank

Xem tất cả 69 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí