Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng á châu – chi nhánh huế - 7thu nhap hien taiFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

duoi 3 trieu

6

5.5

5.5

5.5


3 den 5 trieu

26

23.9

23.9

29.4


5 den 7 trieu

39

35.8

35.8

65.1


Tren 7 trieu

38

34.9

34.9

100.0


Total

109

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng á châu – chi nhánh huế - 7


PHỤ LỤC II: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ(EFA)

2.1 EFA NHÓM BIẾN ĐỌC LẬP

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.809

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

2.278E3


Df

496


Sig.

.000

Total Variance Explained


Component


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

7.422

23.195

23.195

7.422

23.195

23.195

6.993

21.853

21.853

2

4.594

14.356

37.551

4.594

14.356

37.551

4.212

13.162

35.015

3

4.141

12.940

50.491

4.141

12.940

50.491

3.413

10.667

45.682

4

2.638

8.243

58.733

2.638

8.243

58.733

3.388

10.586

56.269

5

2.367

7.398

66.132

2.367

7.398

66.132

3.156

9.863

66.132

6

.888

2.774

68.9057

.856

2.674

71.5798

.833

2.602

74.1819

.780

2.438

76.62010

.677

2.115

78.73511

.608

1.900

80.63512

.546

1.708

82.34213

.533

1.666

84.00814

.478

1.493

85.50215

.459

1.434

86.93516

.433

1.353

88.28917

.421

1.317

89.60618

.395

1.235

90.84119

.358

1.120

91.96120

.333

1.040

93.00121

.324

1.012

94.01322

.285

.891

94.90423

.262

.818

95.72224

.232

.725

96.44725

.210

.657

97.10526

.192

.600

97.70527

.164

.512

98.21728

.160

.501

98.71829

.135

.421

99.13930

.123

.384

99.52331

.084

.263

99.78532

.069

.215

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

MT1:co so vat chat noi lam viec la tot

.856
.800


MT10: ban lanh dao luon khuyen khich nhan vien dua ra de xuat gop y cua nhan vien


.823MT9: ban lanh dao doi xu cong bang voi nhan vien

.820MT7: tap the nhan vien a chau rat doan ket

.818MT8: ban lanh dao luon huong dan tan tinh cong viec cho nhan vien

.810MT5:so luong cong viec trong ngay duoc phan cong hop ly

.810MT11: ban lanh dao luon tao moi truong thi dua lanh manh rong ngan hang


.785MT6: cac nhan vien luon hop tac tich cuc voi nhau trong cong viec

.782MT4:khong gian lam viec an toan

.751MT3:thoi gian lam viec hop ly

.727MT2:nhan vien trang bi day du cac phuong tien va thiet bi can thiet de thuc hien cong viec hieu qua


.681HD1: cong viec dang lam tai a chau phu hop voi so thich cua nhan vien


.938


HD3: nhan vien tu chu dong va tu chiu trach nhiem trong cach thuc thuc hien cong viec cua minh.915


HD5: cong viec khong dem lai kha nang sang tao cao


.887


HD4: cong viec dang lam hai hoa voi cuoc song


.859


HD2: cong viec khong mang tinh thu thach cao


.857


BT3: a chau da bo tri phu hop cong viec phu hop voi nang luc lam viec cua nhan vien
.885

BT2: a chau bo tri cong viec phu hop voi loai hinh duoc dao tao.813

BT4: a chau da bo tri cong viec phu hop voi cac yeu to ca nhan cua nhan vien
.805

BT5: co su thong nhat trong lenh sap xep cong viec tu cac cap lanh dao
.756

BT1: a chau da bo tri cong viec phu hop voi nganh nghe duoc dao tao.750

PT1: ban lanh dao luon truyen dat su menh va muc tieu cua a chau cho cac nhan vien

PT5: lam viec trong a chau giup

nhan vien co them nhieu kinh nghiem hon trong nghe

.791


PT2: ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua nhan

vien


.743


PT6: nhan vien co co hoi thang tien cao hon khi lam viec trong a chau - chi nhanh hue


.710


PT4: cac tieu chuan thang tien duoc cong bo ro rang

.653


PT3:a chau luon thuc hien tot cong tac dao tao,boi duong nghiep vu

cho nhan vien


.633


LT4: nhan vien luon duoc ngan hang cap nhat ve chinh sach luong thuong.851

LT5: a chau-chi nhanh hue luon thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien.816

LT3:muc luong duoc tra la thoa dang voi cong suc bo ra


.770

LT1tien luong duoc thanh toan dung thoi han nhu cam ket


.713

LT2: thu tuc nhan luong thuan loi


.678

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.


2.2 EFA NHÓM BIẾN PHỤ THUỘCKMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.500

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

46.763


Df

1


Sig.

.000


Total Variance Explained

Compo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

1.596

79.807

79.807

1.596

79.807

79.807

2

.404

20.193

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


PHỤ LỤC III: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

Cronbach’s Alpha

3.1Nhóm môi trường làm việc


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha


N of Items

.941

11


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

MT1:co so vat chat noi lam viec la tot

35.51

22.085

.837

.932

MT2:nhan vien trang bi day du cac phuong tien va thiet bi can thiet de thuc hien cong viec hieu qua


35.31


23.828


.616


.940

MT3:thoi gian lam viec hop ly

35.50

23.771

.672

.938

MT4:khong gian lam viec an toan

35.40

22.873

.713

.937

MT5:so luong cong viec trong ngay duoc phan cong hop ly

35.45

22.768

.773

.934

MT6: cac nhan vien luon hop tac tich cuc voi nhau trong cong viec

35.42

22.654

.751

.935

MT7: tap the nhan vien a chau rat doan ket

35.41

22.671

.771

.934

MT8: ban lanh dao luon huong dan tan tinh cong viec cho nhan vien


35.42


22.376


.761


.935

MT9: ban lanh dao doi xu cong bang voi nhan vien

35.39

22.426

.776

.934

MT10: ban lanh dao luon khuyen khich nhan vien dua ra de xuat gop y cua nhan vien


35.42


22.709


.786


.934

MT11: ban lanh dao luon tao moi truong thi dua lanh manh rong ngan hang


35.39


22.795


.730


.936


3.2 Nhóm lương thưởng và phúc lợi


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.831

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

LT1tien luong duoc thanh toan dung thoi han nhu cam ket

13.61

3.869

.566

.814

LT2: thu tuc nhan luong thuan loi

13.71

3.506

.570

.819

LT3:muc luong duoc tra la thoa dang voi cong suc bo ra

13.65

3.525

.608

.804

LT4: nhan vien luon duoc ngan hang cap nhat ve chinh sach luong thuong


13.71


3.432


.719


.771

LT5: a chau-chi nhanh hue luon thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien


13.65


3.711


.721


.778


3.3 Nhóm bố trí và sắp xếp công việc


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.867

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BT1: a chau da bo tri cong viec phu hop voi nganh nghe duoc dao tao


14.06


3.904


.645


.854

BT2: a chau bo tri cong viec phu hop voi loai hinh duoc dao tao

13.77

4.086

.693

.839

BT3: a chau da bo tri phu hop cong viec phu hop voi nang luc lam viec cua nhan vien


13.87


3.928


.824


.808

BT4: a chau da bo tri cong viec phu hop voi cac yeu to ca nhan cua nhan vien


13.90


4.314


.682


.843

BT5: co su thong nhat trong lenh sap xep cong viec tu cac cap lanh dao


13.80


3.996


.640


.853


3.4 Nhóm hấp dẫn của bản thân công việcCronbach's Alpha


N of Items

.940

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HD1: cong viec dang lam tai a chau phu hop voi so thich cua nhan vien


13.07


5.272


.915


.913

HD2: cong viec khong mang tinh thu thach cao

12.94

5.312

.798

.934

HD3: nhan vien tu chu dong va tu chiu trach nhiem trong cach thuc thuc hien cong viec cua minh


12.95


5.266


.871


.921

HD4: cong viec dang lam hai hoa voi cuoc song

12.99

5.546

.779

.937

HD5: cong viec khong dem lai kha nang sang tao cao

12.95

5.285

.838

.927


3.5 Nhóm cơ hội phát triển và thăng tiến


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.835

6


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PT1: ban lanh dao luon truyen dat su menh va muc tieu cua a chau cho cac nhan vien


17.48


4.252


.705


.787

PT2: ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua nhan vien

17.44

4.545

.641

.802

PT3:a chau luon thuc hien tot cong tac dao tao,boi duong nghiep vu cho nhan vien


17.44


4.656


.536


.822

PT4: cac tieu chuan thang tien duoc cong bo ro rang

17.49

4.715

.533

.823

PT5: lam viec trong a chau giup nhan vien co them nhieu kinh nghiem hon trong nghe


17.46


4.473


.623


.805

PT6: nhan vien co co hoi thang tien cao hon khi lam viec trong a chau -chi nhanh hue


17.47


4.492


.613


.807


3.6 Nhóm cam kết


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.747

2


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CK1:toi hai long voi cac yeu to tao dong luc lam viec ma a chau dang thuc hien


3.64


.362


.596

.a

CK2:Toi cam ket gan bo voi ngan hang a chau-chi nhanh hue


3.57


.359


.596

.a


PHỤ LỤC IV: THỐNG KÊ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH


4.1 Nhóm môi trường làm việc


StatisticsMT1:co so vat chat noi lam viec la tot

MT2:nhan vien trang bi day du cac phuong tien va thiet bi can thiet de thuc hien cong viec hieu qua


MT3:thoi gian lam viec hop ly


MT4:khong gian lam viec an toan


MT5:so luong cong viec trong ngay duoc phan cong hop ly


MT6:

cac nhan vien luon hop tac tich cuc voi nhau trong cong viec


MT7:

tap the nhan vien a chau rat doan ket


MT8:

ban lanh dao luon huong dan tan tinh cong viec cho nhan vien


MT9:

ban lanh dao doi xu cong bang voi nhan vien

MT10:

ban lanh dao luon khuyen khich nhan vien dua ra de xuat gop y cua nhan vien


MT11:

ban lanh dao luon tao moi truong thi dua lanh manh rong ngan hang

N

Valid

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109


Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.45

3.65

3.47

3.56

3.51

3.54

3.55

3.54

3.57

3.54

3.58

Mode

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3a

3

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown


MT1:co so vat chat noi lam viec la totFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

3

2.8

2.8

2.8


binh thuong

59

54.1

54.1

56.9


dong y

42

38.5

38.5

95.4


hoan toan dong y

5

4.6

4.6

100.0


Total

109

100.0

100.0MT2:nhan vien trang bi day du cac phuong tien va thiet bi can thiet de thuc hien cong viec hieu qua


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

42

38.5

38.5

38.5


dong y

63

57.8

57.8

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.0


MT3:thoi gian lam viec hop ly


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

59

54.1

54.1

54.1


dong y

49

45.0

45.0

99.1


hoan toan dong y

1

.9

.9

100.0


Total

109

100.0

100.0


MT4:khong gian lam viec an toan


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

55

50.5

50.5

50.5


dong y

47

43.1

43.1

93.6


hoan toan dong y

7

6.4

6.4

100.0


Total

109

100.0

100.0


MT5:so luong cong viec trong ngay duoc phan cong hop ly


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

58

53.2

53.2

53.2


dong y

46

42.2

42.2

95.4


hoan toan dong y

5

4.6

4.6

100.0


Total

109

100.0

100.0


MT6: cac nhan vien luon hop tac tich cuc voi nhau trong cong viec


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

57

52.3

52.3

52.3


dong y

45

41.3

41.3

93.6


hoan toan dong y

7

6.4

6.4

100.0


Total

109

100.0

100.0


MT7: tap the nhan vien a chau rat doan ket


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

55

50.5

50.5

50.5


dong y

48

44.0

44.0

94.5


hoan toan dong y

6

5.5

5.5

100.0


Total

109

100.0

100.0MT8: ban lanh dao luon huong dan tan tinh cong viec cho nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

1

.9

.9

.9


binh thuong

56

51.4

51.4

52.3


dong y

44

40.4

40.4

92.7


hoan toan dong y

8

7.3

7.3

100.0


Total

109

100.0

100.0MT9: ban lanh dao doi xu cong bang voi nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

55

50.5

50.5

50.5


dong y

46

42.2

42.2

92.7


hoan toan dong y

8

7.3

7.3

100.0


Total

109

100.0

100.0MT10: ban lanh dao luon khuyen khich nhan vien dua ra de xuat gop y cua nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

1

.9

.9

.9


binh thuong

52

47.7

47.7

48.6


dong y

52

47.7

47.7

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.0MT11: ban lanh dao luon tao moi truong thi dua lanh manh rong ngan hang


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

53

48.6

48.6

48.6


dong y

49

45.0

45.0

93.6


hoan toan dong y

7

6.4

6.4

100.0


Total

109

100.0

100.04.2 Nhóm lương thưởng và phúc lợi


StatisticsLT1tien luong duoc thanh toan dung thoi han nhu cam ket


LT2: thu tuc nhan luong thuan loi


LT3:muc luong duoc tra la thoa dang voi cong suc bo ra


LT4: nhan vien luon duoc ngan hang cap nhat ve chinh sach luong thuong

LT5: a chau-chi nhanh hue luon thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien

N

Valid

109

109

109

109

109


Missing

0

0

0

0

0

Mean


3.47

3.38

3.43

3.38

3.43

Mode


4

3

3a

3

3

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown


LT1tien luong duoc thanh toan dung thoi han nhu cam ket


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

3

2.8

2.8

2.8


binh thuong

52

47.7

47.7

50.5


dong y

54

49.5

49.5

100.0


Total

109

100.0

100.0LT2: thu tuc nhan luong thuan loi


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

10

9.2

9.2

9.2


binh thuong

50

45.9

45.9

55.0


dong y

47

43.1

43.1

98.2


hoan toan dong y

2

1.8

1.8

100.0


Total

109

100.0

100.0LT3:muc luong duoc tra la thoa dang voi cong suc bo ra


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

7

6.4

6.4

6.4


binh thuong

50

45.9

45.9

52.3


dong y

50

45.9

45.9

98.2


hoan toan dong y

2

1.8

1.8

100.0


Total

109

100.0

100.0LT4: nhan vien luon duoc ngan hang cap nhat ve chinh sach luong thuong


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

6

5.5

5.5

5.5


binh thuong

57

52.3

52.3

57.8


dong y

45

41.3

41.3

99.1


hoan toan dong y

1

.9

.9

100.0


Total

109

100.0

100.0LT5: a chau-chi nhanh hue luon thuc hien tot cac chinh sach lien quan den phuc loi cho nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

1

.9

.9

.9


binh thuong

60

55.0

55.0

56.0


dong y

48

44.0

44.0

100.0


Total

109

100.0

100.04. 3 Nhóm bố trí và sắp xếp công việc


StatisticsBT1: a chau da bo tri cong viec phu hop voi nganh nghe duoc dao tao


BT2: a chau bo tri cong viec phu hop voi loai hinh duoc dao tao

BT3: a chau da bo tri phu hop cong viec phu hop voi nang luc lam viec cua nhan vien


BT4: a chau da bo tri cong viec phu hop voi cac yeu to ca nhan cua nhan vien


BT5: co su thong nhat trong lenh sap xep cong viec tu cac cap lanh dao

N

Valid

109

109

109

109

109


Missing

0

0

0

0

0

Mean


3.29

3.58

3.48

3.45

3.55

Mode


3

3

3

3

3


BT1: a chau da bo tri cong viec phu hop voi nganh nghe duoc dao tao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

10

9.2

9.2

9.2


binh thuong

61

56.0

56.0

65.1


dong y

34

31.2

31.2

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.0BT2: a chau bo tri cong viec phu hop voi loai hinh duoc dao tao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

52

47.7

47.7

47.7


dong y

51

46.8

46.8

94.5


hoan toan dong y

6

5.5

5.5

100.0


Total

109

100.0

100.0BT3: a chau da bo tri phu hop cong viec phu hop voi nang luc lam viec cua nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

1

.9

.9

.9


binh thuong

58

53.2

53.2

54.1


dong y

47

43.1

43.1

97.2


hoan toan dong y

3

2.8

2.8

100.0


Total

109

100.0

100.0BT4: a chau da bo tri cong viec phu hop voi cac yeu to ca nhan cua nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

62

56.9

56.9

56.9


dong y

45

41.3

41.3

98.2


hoan toan dong y

2

1.8

1.8

100.0


Total

109

100.0

100.0BT5: co su thong nhat trong lenh sap xep cong viec tu cac cap lanh dao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

2

1.8

1.8

1.8


binh thuong

53

48.6

48.6

50.5


dong y

46

42.2

42.2

92.7


hoan toan dong y

8

7.3

7.3

100.0


Total

109

100.0

100.04.4 Nhóm hấp dẫn của bản thân công việc


Statistics


HD1: cong viec dang lam tai a chau phu hop voi so thich cua nhan vien


HD2: cong viec khong mang tinh thu thach cao

HD3: nhan vien tu chu dong va tu chiu trach nhiem trong cach thuc thuc hien cong viec cua minh


HD4: cong viec dang lam hai hoa voi cuoc song


HD5: cong viec khong dem lai kha nang sang tao cao

N

Valid

109

109

109

109

109


Missing

0

0

0

0

0

Mean


3.16

3.28

3.28

3.24

3.28

Mode


3

3

3

3

3


HD1: cong viec dang lam tai a chau phu hop voi so thich cua nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

13

11.9

11.9

11.9


binh thuong

66

60.6

60.6

72.5


dong y

30

27.5

27.5

100.0


Total

109

100.0

100.0HD2: cong viec khong mang tinh thu thach cao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

12

11.0

11.0

11.0


binh thuong

55

50.5

50.5

61.5


dong y

41

37.6

37.6

99.1


hoan toan dong y

1

.9

.9

100.0


Total

109

100.0

100.0HD3: nhan vien tu chu dong va tu chiu trach nhiem trong cach thuc thuc hien cong viec cua minh


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

11

10.1

10.1

10.1


binh thuong

57

52.3

52.3

62.4


dong y

41

37.6

37.6

100.0


Total

109

100.0

100.0HD4: cong viec dang lam hai hoa voi cuoc song


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

11

10.1

10.1

10.1


binh thuong

61

56.0

56.0

66.1


dong y

37

33.9

33.9

100.0


Total

109

100.0

100.0HD5: cong viec khong dem lai kha nang sang tao cao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

11

10.1

10.1

10.1


binh thuong

58

53.2

53.2

63.3


dong y

39

35.8

35.8

99.1


hoan toan dong y

1

.9

.9

100.0


Total

109

100.0

100.04.5 Nhóm phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

StatisticsPT1: ban lanh dao luon truyen dat su menh va muc tieu cua a chau cho cac nhan vien


PT2: ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua nhan vien

PT3:a chau luon thuc hien tot cong tac dao tao,boi duong nghiep vu cho nhan vien


PT4: cac tieu chuan thang tien duoc cong bo ro rang


PT5: lam viec trong a chau giup nhan vien co them nhieu kinh nghiem hon trong nghe

PT6: nhan vien co co hoi thang tien cao hon khi lam viec trong a chau -chi nhanh hue

N

Valid

109

109

109

109

109

109


Missing

0

0

0

0

0

0

Mean

3.48

3.51

3.51

3.47

3.50

3.49

Mode

3

3

3

3

3

3


PT1: ban lanh dao luon truyen dat su menh va muc tieu cua a chau cho cac nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

62

56.9

56.9

56.9


dong y

42

38.5

38.5

95.4


hoan toan dong y

5

4.6

4.6

100.0


Total

109

100.0

100.0PT2: ban lanh dao luon danh gia dung ket qua cong viec cua nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

55

50.5

50.5

50.5


dong y

52

47.7

47.7

98.2


hoan toan dong y

2

1.8

1.8

100.0


Total

109

100.0

100.0PT3:a chau luon thuc hien tot cong tac dao tao,boi duong nghiep vu cho nhan vien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

57

52.3

52.3

52.3


dong y

48

44.0

44.0

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.0PT4: cac tieu chuan thang tien duoc cong bo ro rang


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

khong dong y

2

1.8

1.8

1.8


binh thuong

55

50.5

50.5

52.3


dong y

51

46.8

46.8

99.1


hoan toan dong y

1

.9

.9

100.0


Total

109

100.0

100.0


Xem tất cả 70 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí