Hiệu Trưởng Trường Thcs Với Vai Trò Tổ Chức Hoạt Động Hỗ Trợ Tâm Lý Học Đường

mà học sinh thường gặp khó khăn sẽ được các chuyên gia tâm lý phân tích và bàn luận về cách giải quyết. Chẳng hạn, thông qua các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như: Chương trình Người xây tổ ấm, Văn hóa ứng xử, Cửa sổ tình yêu…Cũng giống như hình thức tư vấn qua báo, hình thức tư vấn qua đài không đảm bảo được nguyên tắc giữ bí mật thông tin…

Dù là tư vấn trực tiếp hay gián tiếp, mục tiêu cuối cùng của các hình thức tư vấn nêu trên vẫn hướng đến lợi ích của học sinh đang được tư vấn.

+ Hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường phân loại theo đối tượng tư vấn:

- Tư vấn cá nhân: Là quá trình trao đổi mang tính bí mật giữa tư vấn viên và cá nhân người được tư vấn (học sinh, giáo viên, phụ huynh…) nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh như xúc cảm (lo sợ, chán nản, đau khổ…), vấn đề nạo thai, bị hành hung, hăm doạ, cưỡng bức...

- Tư vấn nhóm: Là hình thức tư vấn dành cho các học sinh hoặc các đối tượng khác nhau nhưng có cùng nhu cầu, cùng mối quan tâm. Tư vấn nhóm tạo ra sự hỗ trợ nhóm đối với mỗi cá nhân, hoặc cung cấp sự hỗ trợ xã hội cho mỗi nhóm. Thông qua tư vấn nhóm, có thể đạt được một mục đích chung nào đó.

- Tư vấn gia đình: Là hình thức tư vấn viên trò chuyện, thảo luận cùng với cá nhân học sinh và các thành viên trong gia đình về những vấn đề của gia đình có liên quan đến khó khăn tâm lý ở học sinh. Hình thức này giúp tư vấn viên hiểu được nguyên nhân của những khó khăn tâm lý ở học sinh, hiểu được cách nhìn nhận của mỗi thành viên trong gia đình về vấn đề thảo luận, từ đó tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ học sinh một cách phù hợp.

c. Chủ thể tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

Trong trường học, nhiều lực lượng có thể tham gia phối hợp hỗ trợ tâm lý học đường, tùy từng trường hợp và cơ cấu tổ chức của nhà trường mà các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý có thể khác nhau.

Chủ thể hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp: là các nhà tâm lý giáo dục, các chuyên viên tâm lý học đường. Đây là lực lượng chính trong việc chăm sóc sức khỏe tâm lý của học sinh nói riêng và hỗ trợ các vấn đề về tâm lý - giáo dục cho các đối tượng trong nhà trường nói chung.

Chủ thể hỗ trợ tâm lý không chuyên nghiệp: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên, ban giám hiệu, gia đình, hội phụ huynh học sinh và các lực lượng khác có liên quan như tổ y tế, tổ bảo vệ… Đây là lực lượng chưa được đào tạo cơ bản về tâm lý giáo dục hay tư vấn tâm lý; họ thực hiện chức năng hỗ trợ tâm lý học đường với tư cách là chức năng thứ hai sau

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 141 trang tài liệu này.

chức năng giáo dục và hỗ trợ cho hoạt động giáo dục.

Để hoạt động hỗ trợ tâm lý có hiệu quả, các chủ thể tham gia vào hoạt động này phải hiểu rõ và thống nhất về quy trình làm việc, nguyên tắc phối hợp và nội dung công việc [Error! Reference source not found.].

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 5

1.3.3. Hiệu trưởng trường THCS với vai trò tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường

1.3.3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS

Điều 19 Điều lệ trường trung học cơ sở - 2011 quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học như sau:

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường; Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

1.3.3.2. Nội dung tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đườngở trường THCS

a. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS

Để việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường diễn ra có hiệu quả, Hiệu trưởng phải lập kế hoạch cho quá trình tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường. Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu phát triển giáo dục và quyết định

những biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó. Để thực hiện chức năng kế hoạch, Hiệu trường THCS cần xác định rõ mục tiêu phát triển giáo dục từ đó quyết định dùng những biện pháp mang tính khả thi.

Chức năng lập kế hoạch có vai trò khởi đầu, định hướng cho quá trình quản lý; là cơ sở huy động tối đa các nguồn lực; là căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện các mục tiêu.

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là một nội dung quan trọng của công tác quản lý của Hiệu trưởng. Kế hoạch xây dựng cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường sẽ giúp việc thực hiện kế hoạch dễ dàng và mang lại kết quả cao. Bản kế hoạch hướng tới các nội dung sau:

- Xác định mục tiêu hỗ trợ tâm lí học đường

- Xác định phương pháp, cách tổ chức hỗ trợ tâm lí học đường;

- Xác định đặc điểm của môi trường học đường và dự đoán những khó khăn tâm lí của học sinh;

- Xây dựng cơ chế phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý;

- Xây dựng lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường;

- Xác định phương thức triển khai hoạt động;

- Dự kiến nguồn lực hỗ trợ: cơ sở vật chất, thiết bị kĩ thuật….

- Duyệt kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

b. Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS

Sau khi kế hoạch được đề ra, tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường theo kế hoạch đã xây dựng. Tổ chức là thước đo năng lực điều hành hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường của Hiệu trưởng. Tổ chức là quá trình Hiệu trưởng tiếp nhận, phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực và các nguồn lực khác theo những cách thức nhất định để thực hiện tốt các mục tiêu của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

Quá trình tổ chức nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường. Quá trình này bao gồm những nội dung như sau:

* Xây dựng đội ngũ hỗ trợ tâm lí học đường bao gồm: Tổ tư vấn tâm lí, giáo viên chủ nhiệm, các thành phần khác trong đơn vị…

- Thành lập tổ tư vấn học đường

+ Tuyển dụng hoặc lựa chọn và quy hoạch những giáo viên đủ năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định của từng bậc học, các ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, am hiểu lĩnh vực tâm lý lứa tuổi, có kỹ năng và phương pháp công tác xã hội, được học sinh tin yêu, có khả năng tham gia công tác

hỗ trợ tâm lý trong trường học; Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh;

+ Thực hiện chế độ chính sách cho những người làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường. Khuyến khích những người làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường tham gia các lớp học bồi dưỡng bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về hỗ trợ tâm lý học đường; Tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

- Xác định cơ chế quản lý và giải quyết các mối quan hệ của tổ chức: xác lập mạng lưới các mối quan hệ của tổ chức và giải quyết tốt các mối quan hệ trong và ngoài trường.

* Phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường: Tổ tư vấn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các phòng ban….

Thực hiện tốt chức năng tổ chức là sự thành công cơ bản của quá trình quản lý.

Để thành công khi thực hiện chức năng này, cán bộ quản lý cần chú ý:

- Xây dựng văn hóa làm việc của tổ chức

- Biết động viên và thưởng phạt thích đáng

- Phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên.

* Huy động các nguồn lực khác nhau phục vụ hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường:

Xây dựng phòng tư vấn học đường; huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật…

c. Chỉ đạo triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS theo kế hoạch Chức năng chỉ đạo trong quá trình quản lý giáo dục là quá trình tác động ảnh hưởng tới hành vi, thái độ của những người khác nhằm đạt tới các mục tiêu với chất lượng cao. Trong quá trình tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, Hiệu trưởng thực hiện vai trò chỉ đạo của người quản lý. Thực chất đó là quá trình Hiệu trưởng điều hành và hướng dẫn việc triển khai hoạt động nhằm đạt mục tiêu của quản lý trên cơ sở phát huy sức mạnh của các nguồn lực. Chức năng chỉ đạo bao gồm những nội

dung chủ yếu sau:

- Hiệu trưởng thực hiện quyền chỉ huy và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ:

+ Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của nhà quản lý để giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, đơn vị theo đúng kế hoạch, đúng vị trí công tác;

+ Giao việc cho các thành viên thông qua các quyết định;

+ Khi giao nhiệm vụ cần chú ý về sự kết hợp giữa công việc và tình cảm;

+ Nhiệm vụ giao phải cụ thể, rõ ràng và khả thi;

- Thường xuyên đôn đốc, động viên, kích thích và coi trọng yếu tố con người.

- Giám sát và điều chỉnh: đây là thành tố quan trọng trong công tác chỉ đạo.

+ Chú ý về thu thập và xử lý thông tin.

+ Điều chỉnh khi thật cần thiết và phải xem xét kĩ hậu quả của việc điều chỉnh.

- Thúc đẩy hoạt động phát triển: Xây dựng và duy trì môi trường làm việc tốt tạo động cơ làm việc cho các thành viên tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

d. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS

Trong quá trình tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, Hiệu trưởng cần kiểm tra, đánh giá sự thực hiện nhiệm vụ của các thành viên để điều chỉnh nhằm đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường đạt tới mục tiêu xác định. Hiệu trưởng trường THCS cần tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm, từng học kỳ và những trường hợp đột xuất nổi bật, có hiệu quả cao hay gặp khó khăn trở ngại. Hiệu trưởng cần nắm được kế hoạch hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường của tư vấn viên, theo dõi các hoạt động qua báo cáo và qua kiểm tra thực tế để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn cũng như có hình thức khen thưởng, động viên. Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường thể hiện qua các công việc như:

- Xác định nội dung kiểm tra hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường;

- Xác định hình thức, phương pháp kiểm tra;

- Phân công lực lượng kiểm tra hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường;

- Xây dựng và quy định các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường;

- Tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường;

- Đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường thông qua nhận xét của cấp trên, qua các lực lượng giáo dục, qua học sinh và cha mẹ học sinh;

- Tổng kết, rút kinh nghiệm từng giai đoạn để kịp thời điều chỉnh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường có hiệu quả.

Như vậy, để thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, Hiệu trưởng trường THCS cần xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động một cách hợp lý, phải chỉ đạo sát sao quá trình triển khai hoạt động, đồng thời có sự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch.

1.3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS

1.3.4.1. Các yếu tố khách quan

Có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS. Có thể kể tới một số yếu tố cơ bản sau:

- Nhận thức của phụ huynh, xã hội về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường. Hiện nay xã hội, gia đình còn xem nhẹ công tác hỗ trợ tâm lý học đường trong

trường học. Nhiều tổ chức, cá nhân nhận thức không đúng về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, từ đó thiếu sự quan tâm đến việc trợ giúp học sinh phát hiện, giải quyết các khó khăn tâm lý mà các em gặp phải. Thậm chí nhiều nơi còn bỏ ngỏ không tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường trong trường học.

- Sự kết hợp giữa gia đình học sinh, các tổ chức xã hội với nhà trường trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

Trong trường học nhiều lực lượng có thể tham gia phối hợp cùng hỗ trợ tâm lý cho học sinh, tùy từng trường hợp và cơ cấu tổ chức của nhà trường mà các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý có thể khác nhau. Thông thường các chủ thể chính tham gia hỗ trợ tâm lý là chuyên viên tâm lý học đường, các giáo viên, phụ trách khối, chuyên viên công tác xã hội, Ban Giám hiệu, gia đình, Hội phụ huynh học sinh và các lực lượng khác như y tế, cán bộ Đoàn - Đội…Các lực lượng này nếu kết hợp tốt sẽ tạo ra hiệu quả khi triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế ở các nhà trường sự kết hợp của các lực lượng tham gia hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh còn rời rạc, chưa hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành chưa quan tâm chú ý đúng mức đến hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường phổ thông: Hiện nay, hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường học chủ yếu mang tính tự phát, tự xây dựng, tự thực hiện thiếu sự kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của các cơ quan chủ quản. Thiếu sự đồng bộ, hệ thống, nhiều trường thực hiện một cách chiếu lệ nên hiệu quả không cao.

1.3.4.2. Các yếu tố chủ quan

Bên cạnh các yếu tố khách quan thì các yếu tố chủ quan cũng ảnh hưởng tới công tác tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường học, bao gồm một số yếu tố sau:

- Năng lực quản lý của Hiệu trưởng.

Hiệu quả của việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ảnh hưởng nhiều từ năng lực, kinh nghiệm quản lý của người Hiệu trưởng.

+ Kinh nghiệm quản lý của Hiệu trưởng có ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS. Trong nhà trường phổ thông, có nhiều hoạt động giáo dục khác nhau, mỗi hoạt động lại có tính chất và yêu cầu riêng đòi hỏi người cán bộ quản lý phải biết sắp xếp hợp lý, tổ chức hiệu quả các hoạt động. Muốn tổ chức và điều hành các hoạt động đó không phải chỉ dựa vào trình độ chuyên môn mà quan trọng hơn, người cán bộ quản lý phải biết huy động tất cả nguồn lực hiện có của bản thân và một trong các nguồn lực rất quan trọng là vốn kinh nghiệm quản lý, tổ chức, điều hành của họ.

+ Năng lực quản lý của Hiệu trưởng thể hiện trước hết ở khả năng xây dựng kế hoạch giáo dục cho nhà trường. Bản kế hoạch có thể coi là "giấy thông hành" vô cùng quan trọng để đi tới đích. Mỗi kế hoạch khi xây dựng cần tổ hợp các năng lực, kỹ năng khác nhau, các kỹ năng này không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành thông qua hành động và bằng hành động. Hiệu quả của các kế hoạch khi triển khai, nó phụ thuộc vào năng lực của Hiệu trưởng. Hiện nay, nhiều Hiệu trưởng năng lực quản lý còn hạn chế nên cần phải tích cực, tự giác trau dồi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cho bản thân.

- Năng lực hỗ trợ tâm lý học đường của tư vấn viên.

Hiện nay, chưa có đội ngũ các nhà tư vấn viên chuyên nghiệp làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường: Có thể nói, nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác chọn lựa, bồi dưỡng các lực lượng thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường. Nếu nhà trường có một đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp thì công tác hỗ trợ tâm lý cho học sinh sẽ đạt hiệu quả cao, học sinh được chăm sóc, hỗ trợ tâm lý kịp thời giúp các em giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân khác nhau mà lực lượng tham gia tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường học chủ yếu là kiêm nhiệm, như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn vừa làm công tác giảng dạy vừa hỗ trợ tâm lý cho học sinh qua hoạt động giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua tiết sinh hoạt lớp, chào cờ…, điều đó dẫn tới hiệu quả hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh chưa hiệu quả.

- Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường

Đa số các trường phổ thông hiện nay đều không có phòng riêng dành cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, các trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chính những điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường phổ thông.

Ngoài các yếu tố trên, một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường phổ thông như: Thời gian dành cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS còn ít; Thiếu kinh phí hoạt động.v.v…

Kết luận chương 1


Quản lý là quá trình tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn nhân lực, các thời cơ của tổ chức để đạt được mục tiêu trong môi trường biến động. Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có ý thức, hợp quy luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các khâu của hệ thống nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt mục tiêu giáo dục đã đề ra.

Trong trường học THCS, để hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường phát huy được vai trò của mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thì việc tổ chức có hiệu quả hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là một trong những công tác trọng tâm và thường xuyên của người quản lý, mà cụ thể ở đây là Hiệu trưởng trường THCS.

Qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận, chúng ta nhận thấy rằng, mục đích giáo dục luôn có sự điều chỉnh, thay đổi ở các giai đoạn, mỗi thời kỳ nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước, do đó công tác quản lý của cán bộ quản lý cũng có sự thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại. Chính vì vậy, việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường trung học cơ sở nói riêng và các trường phổ thông nói chung giúp góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng trường, góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách người học theo định hướng chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Để thực hiện tốt hoạt động này, cán bộ quản lý cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để tổ chức có hiệu quả. Muốn như vậy, người Hiệu trưởng trường THCS và Ban Giám hiệu cần thực hiện một cách đầy đủ các chức năng quản lý giáo dục: xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh.

Kết quả nghiên cứu về tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường trung học cơ sở cùng với việc ứng dụng các thành tựu khoa học hiện đại sẽ xác lập cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng, tính toán các chỉ số lượng hóa của các biện pháp và xử lý kết quả khảo nghiệm từ đó đưa ra được những định hướng, biện pháp hiệu quả trong công tác hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh, giúp học sinh THCS phát triển nhân cách toàn diện.

Xem tất cả 141 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí