Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

--------------


VĂN QUANG TÂN


THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRƯỚC – TRONG THỜI KỲ MANG THAI CỦA BÀ MẸ VÀ CHIỀU DÀI, CÂN NẶNG CỦA TRẺ SƠ

SINH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2010 - 2012


LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG


HÀ NỘI – 2015


.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

--------------


VĂN QUANG TÂN


THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRƯỚC – TRONG THỜI KỲ MANG THAI CỦA BÀ MẸ VÀ CHIỀU DÀI, CÂN NẶNG CỦA TRẺ SƠ

SINH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2010 - 2012


CHUYÊN NGÀNH : Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ : 62-72-03-01


HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS LÊ THỊ HỢP


HÀ NỘI – 2015

.


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.


Nghiên cứu sinh


Văn Quang Tân

MỤC LỤCMỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ


ĐẶT VẤN ĐỀ

1

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

1.1. Tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

4

1.1.1. Khái niệm về tình trạng thiếu dinh dưỡng

4

1.1.2. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành

4

1.1.3. Thiếu năng lượng trường diễn

6

1.1.4. Thiếu máu dinh dưỡng

7

1.1.5. Thực trạng dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ

10

1.2. Thực trạng dinh dưỡng trẻ sơ sinh

19

1.2.1. Đặc điểm phát triển thai nhi bình thường trong tử cung.

19

1.2.2. Phân loại trẻ đẻ nhẹ cân

19

1.2.3. Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân

21

1.2.4. Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em

24

1.3. Các yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe của mẹ có liên quan đến trẻ

30

1.3.1. Dinh dưỡng của mẹ trước khi có thai

30

1.3.2. Dinh dưỡng của bà mẹ trong thời kỳ có thai

32

1.3.3. Các yếu tố khác

33

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

36

2.1. Đối tượng nghiên cứu

36

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu

36

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

37

2.2. Phương pháp nghiên cứu

38

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

38

2.2.2. Cỡ mẫu

38

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 161 trang tài liệu này.

Thực trạng tình trạng dinh dưỡng trước – trong thời kỳ mang thai của bà mẹ và chiều dài, cân nặng của trẻ sơ sinh tại tỉnh Bình Dương năm 2010 - 2012 - 1

38

2.2.4. Mô tả các bước tiến hành nghiên cứu

42

2.2.5. Định nghĩa và liệt kê các biến số nghiên cứu

44

2.2.6. Phương pháp thu thập số liệu và tiêu chuẩn đánh giá

45

2.2.7. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và chỉ số huyết học

47

2.2.8. Xử lý và phân tích số liệu

48

2.2.9. Các biện pháp khống chế sai số

49

2.2. 10. Đạo đức trong nghiên cứu

50

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ

51

3.1. Tình trạng dinh dưỡng của mẹ trước - trong khi có thai

51

3.1.1. Đặc điểm chung của PNTSĐ có chồng giai đoạn sàng lọc

51

3.1.2. Đặc điểm chung của PNCT tham gia nghiên cứu thuần tập

55

3.2. Thực trạng về chiều dài, cân nặng trẻ khi sinh

64

3.3. Mối liên quan giữa các yếu tố dinh dưỡng của mẹ với chiều dài và cân

nặng của trẻ khi sinh

69

3.3.1. Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của mẹ với Chiều dài của trẻ khi sinh

69

3.3.2. Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của mẹ với Cân nặng của trẻ khi

sinh.

74

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN

85

4.1. Tình trạng dinh dưỡng của mẹ trước – trong khi có thai

86

4.2. Thực trạng dinh dưỡng của trẻ khi sinh

4.3. Mối liên quan giữa cân nặng, chiều dài của trẻ sơ sinh với các yếu tố ảnh hưởng của mẹ

96

99

KẾT LUẬN

108

KHUYẾN NGHỊ

111

TÀI LIỆU THAM KHẢO – PHỤ LỤC


2.2.3. Chọn mẫu và phân nhóm nghiên cứu


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


ACC

Ủy ban về dinh dưỡng của Tổ chức Y tế thế giới

(Administrative Committee on Coordination)

BMI

Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)

BVSKBMTE

Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em

CC

CD

Chiều cao

Chiều dài

CN

SS

Cân nặng

Sơ sinh

CNSS

Cân nặng sơ sinh

CNSST

Cân nặng sơ sinh thấp

EU

Liên minh Châu Âu (European Union)

FAO

Tổ chức Lương nông Liên Hiệp quốc (Food and

Agriculture Organization)

IUGR

Chậm phát triển trong tử cung (Intrauterin Growth

Restardation)

KHHGĐ

Kế họach hóa gia đình

LBW

Sơ sinh thấp cân (Low Birth Weight)

PN

Phụ nữ

PNTSĐ

PNCT

Phụ nữ tuổi sinh đẻ

Phụ nữ có thai

SD

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

SDD

Suy dinh dưỡng

SDDBT

Suy dinh dưỡng bào thai

SSNC

Sơ sinh nhẹ cân

TCYTTG

Tổ chức Y tế thế giới

TB

Trung bình


TNLTD

Thiếu năng lượng trường diễn

TSĐ

Tuổi sinh đẻ

TT - GDSK

Truyền thông giáo dục sức khoẻ

TTDD

Tình trạng dinh dưỡng

VDD

Viện Dinh dưỡng

WHO

World Health Organization

YNSKCĐ

Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng


DANH MỤC BẢNG


Bảng 1.1

Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ Việt Nam có thai theo vùng sinh thái

15

Bng 1.2

Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ Việt Nam không có thai theo vùng sinh thái

16

Bảng 1.3

Tỷ lệ SDD TE <5 tuổi giai đoạn 2009 – 2013 tại Bình Dương

28

Bảng 3.1

Một số thông tin chung của PNTSĐ – PNCT tham gia nghiên cứu.

52

Bảng 3.2

Đặc điểm về cân nặng, chiều cao và BMI của PNTSĐ tham gia nghiên

cứu giai đọan sàng lọc

53

Bảng 3.3

Mối liên quan giữa các yếu tố dịch tể với TTDD của PNTSĐ tham gia

nghiên cứu sàng lọc

54

Bảng 3.4

Thông tin chung của PNCT theo nhóm BMI tham gia nghiên cứu thuần

tập.

56

Bảng 3.5

Phân bố các đặc điểm về tuổi, cân nặng, chiều cao, BMI và

Hemoglobin của PNCT theo nhóm TTDD.

57

Bảng 3.6

Mức tăng cân của bà mẹ trong thời kỳ mang thai

59

Bảng 3.7

Đặc điểm về cân nặng, hemoglobine máu của phụ nữ có thai trước khi

sinh theo 2 nhóm của TTDD.

61

Bảng 3.8

Hiểu biết về khám thai, tăng cân, thiếu máu của phụ nữ trước khi có

thai.

62

Bảng 3.9

Thực hành công việc, uống viên sắt, thời gian ngủ trong khi có thai của

bà mẹ theo 2 nhóm TTDD.

63

Bảng 3.10

Phân bố cân nặng, chiều dài theo giới tính trẻ sơ sinh.

65

Bảng 3.11

Phân bố tuổi thai khi sinh của trẻ theo 2 nhóm TTDD của mẹ mẹ

66

Bảng 3.12

Phân bố cân nặng sơ sinh của trẻ theo 2 nhóm TTDD của mẹ

68

Bảng 3.13

Phân bố chiều dài của trẻ khi sinh theo 2 nhóm TTDD của mẹ.

69

Bảng 3.14

Mối liên quan giữa các yếu tố dịch tể của mẹ với chiều dài trẻ khi sinh.

70

Bảng 3.15

Mối liên quan giữa chiều cao,cân nặng, BMI, thiếu máu khi có thai của

mẹ với chiều dài của trẻ khi sinh.

71

Bảng 3.16

Mối liên quan giữa cân nặng, thiếu máu của mẹ trước khi sinh với

72

Xem tất cả 161 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí