Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3


CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ


TT

Tên công trình (bài báo, công trình...)

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Bài báo: Chênh lệch kỳ hạn của các NHTM Việt Nam qua cơ cấu huy động

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2013

2

Bài viết: Thực trạng mất cân đối lỳ hạn qua cơ cấu huy động

Hội thảo khoa học cấp ngành

2013

3

Đề tài cấp ngành “Vấn đề mất cân đối kỳ hạn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Đề tài cấp Ngành

2013

4

Đề tài cấp ngành “Tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn ĐBSCL”

Đề tài cấp Ngành

2014

5

Giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tín dụng đối với những mô hình liên kết, mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại

khu vực ĐBSCL

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

2014

6

Hiệp ước Basel và việc áp dụng tại Việt

Nam

Hội thảo Khoa học cấp Trường

2015

7

Bài viết HTKH "Giải pháp phát triển chương trình phổ cập kiến thức tài chính ngân hàng cho dân cư nông thôn”

Hội thảo Khoa học cấp Trường

2016

8

Đề tài NCKH "Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng ĐBSCL"

Đề tài cấp ngành

2016

9

Bài viết HTKH "Giải pháp đặc thù giảm nghèo cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số Khơme tại các tỉnh Tây Nam Bộ"

Hội thảo Khoa học cấp Trường

2016

10

Bài viết HTKH "Tài chính vi mô và công tác giảm nghèo ở VN"

Hội thảo Khoa học cấp Trường

2016

11

Đề tài NCKH "Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói và Giải pháp giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu tại vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL"

Đề tài cấp ngành

2016

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 31 trang tài liệu này.

Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3


12

Đề tài NCKH "An ninh tài chính của các NHTM VN trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính ASEAN"

Đề tài cấp Trường

2016

13

Bài viết HTKH "Xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ở VN"

Hội thảo Khoa học cấp Trường

2017

14

Nghiên cứu tác động của bảo hiểm tiền gửi đến hiệu ứng kỷ luật thị trường ngành ngân

hàng Việt Nam

Đề tài cấp Trường

2017

15

Determinants of Banks' Lending Growth in Viet Nam

Tạp chí khoa học quốc tế ISSN Pacific Business Review International

2018

16

Tiếp xúc đa thị trường đến cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Tài chính

2019

17

Tiếp xúc đa thị trường và rủi ro tín dụng: trường hợp các NHTM

Tạp chí Tài chính

2019

Xem tất cả 31 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí