Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt - 16


Câu 3. (3 điểm) Điền những nội dung còn thiếu vào bảng sau để được các diễn biến chính của cuộc cách mạng?


Thời gian

Sự kiện

Kết quả


4/1775

……….…………………….

………………………….….

………………………….….

Nghĩa quân thuộc địa thất bại

……………

....................

Đại hội lục địa lần thứ hai

thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy

Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh


4/7/1776

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


10/1777


Trận đánh Xa-ra-tô-ga

……………………………

……………………………

……………………………


1781

……………………………

……………………………

…………………………....


Quân Anh đầu hàng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang: Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt

Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt - 16


Câu 4. (1 điểm) Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là…?

A. cuộc cách mạng tư sản

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. cuộc cách mạng dân chủ

D. cuộc cách mạng xã hội


Câu 5. (4 điểm) Trình bày những biểu hiện cơ bản và nguyên nhân của tính chất không triệt để trong cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Nếu em là Tổng thống Mĩ, em có tiến hành lãnh đạo một cuộc cách mạng khác triệt để hơn không? Tại sao?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra 3


ĐỀ KIỂM TRA

SAU GIỜ HỌC ĐỐI CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

Năm học 2018 – 2019

(Thời gian: 15 phút)


Họ và Tên:……………………………………......... Lớp:…………….


ĐỀ 3


Câu 1. (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Tình hình của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII được ví như một con rắn bị chia làm 13 khúc đứng trước hai con đường cần lựa chọn là Join or Die. Tức là hoặc………………………………………….

hoặc……...………………...........................................................................


Câu 2. (1 điểm) Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 bang với thực dân Anh

B. Sự kiện chè Bô-xtơn

C. Các chính sách cấm vận của thực dân Anh

D. Sự ra đời của Đại hội lục địa


Câu 3. (3 điểm) Điền những nội dung còn thiếu vào bảng sau để được các diễn biến chính của cuộc cách mạng?


Thời gian

Sự kiện

Kết quả


4/1775

……….…………………….

………………………….….

………………………….….

Nghĩa quân thuộc địa thất bại

……………

....................

Đại hội lục địa lần thứ hai

thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy

Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh


4/7/1776

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


10/1777


Trận đánh Xa-ra-tô-ga

……………………………

……………………………

……………………………


1781

……………………………

……………………………

…………………………....


Quân Anh đầu hàng


Câu 4. (1 điểm) Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là…?

A. cuộc cách mạng tư sản

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. cuộc cách mạng dân chủ

D. cuộc cách mạng xã hội


Câu 5. (4 điểm) Trình bày những hiểu biết và nêu đánh giá, nhận xét của em về vị Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ – G.Washington?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra 4


ĐỀ KIỂM TRA

SAU GIỜ HỌC ĐỐI CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

Năm học 2018 – 2019

(Thời gian: 15 phút)


Họ và Tên:……………………………………......... Lớp:…………….


ĐỀ 4


Câu 1. (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Tình hình của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII được ví như một con rắn bị chia làm 13 khúc đứng trước hai con đường cần lựa chọn là Join or Die. Tức là hoặc………………………………………….

hoặc……...………………...............................................................................


Câu 2. (1 điểm) Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 bang với thực dân Anh

B. Sự kiện chè Bô-xtơn

C. Các chính sách cấm vận của thực dân Anh

D. Sự ra đời của Đại hội lục địa


Câu 3. (3 điểm) Điền những nội dung còn thiếu vào bảng sau để được các diễn biến chính của cuộc cách mạng?


Thời gian

Sự kiện

Kết quả


4/1775

……….…………………….

………………………….….

………………………….….

Nghĩa quân thuộc địa thất bại

……………

....................

Đại hội lục địa lần thứ hai

thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy

Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh


4/7/1776

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


10/1777


Trận đánh Xa-ra-tô-ga

……………………………

……………………………

……………………………


1781

……………………………

……………………………

…………………………....


Quân Anh đầu hàng


Câu 4. (1 điểm) Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là…?

A. cuộc cách mạng tư sản

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. cuộc cách mạng dân chủ

D. cuộc cách mạng xã hội


Câu 5. (4 điểm) Liên hệ bài học với Lệnh “cấm nhập cư” của Tổng thống Mĩ Donald Trump. Em tán thành hay phản đối chính sách đó của Tổng thống Trump? Tại sao?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *