Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt - 15

b) Phương thức tiến hành và kiến thức trọng tâm


Thời gian

Phương thức tiến hành

Kiến thức trọng tâm


8 phút

- Giáo viên: đưa ra một bảng thống kê về diễn biến cuộc cách mạng (gồm thời gian, sự kiện, kết quả) và gọi học sinh lên điền những thông tin còn thiếu.

- Học sinh: đọc sách giáo khoa và điền tiếp các thông tin còn thiếu.

- Giáo viên: Chốt kiến thức và cho học sinh ghi chép.

2. Diễn biến

- Tháng 4/1775, Chiến tranh bùng nổ. Nghĩa quân thuộc địa thất bại.

- Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai thành lập quân đội thuộc địa do G.Washington chỉ huy. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.

- Ngày 4/7/1776, Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

- Tháng 10/1777, Trong trận đánh Saratoga, quân thuộc địa giành thắng lợi.

- Năm 1781, Trong trận Yorktown, quân Anh đầu hàng.

Chiến tranh kết thúc.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang: Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt

Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường thpt - 15


3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Mục tiêu hoạt động:

- Học sinh trình bày được kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Học sinh được biết thêm các thông tin về vị Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ – G.Washington, về thể chế cũng như Hiến pháp Mĩ.

b) Phương thức tiến hành và kiến thức trọng tâm


Thời gian

Phương thức tiến hành

Kiến thức trọng tâm


8 phút

- Giáo viên: Đặt câu hỏi về kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Học sinh: đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

- Giáo viên: Chốt kiến thức và cho học sinh ghi chép.

3. Kết quả, ý nghĩa

- Kết quả:

+ Năm 1783, Theo hòa ước Versailles (Pháp), Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ.

+ Năm 1787, Hiến pháp Mĩ được thông qua (Mĩ là một nước Cộng hòa Liên bang theo nguyên tắc “Tam quyền phân lập”).

+ Năm 1789, G.Washington được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.

- Ý nghĩa:

+ Đối với nước Mĩ: Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh thành lập nên nhà nước mới. Mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.

+ Đối với thế giới: Thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu. Thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc

lập ở Mĩ Latinh.

4. Hoạt động 4: Tìm hiểu về tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Mục tiêu hoạt động:

- Học sinh trình bày được tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và biểu hiện của nó.

- Học sinh giải thích được tại sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lại có tính chất như vậy.

b) Phương thức tiến hành và kiến thức trọng tâm


Thời gian

Phương thức tiến hành

Kiến thức trọng tâm


8 phút

- Giáo viên: Đặt câu hỏi về tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và biểu hiện, nguyên nhân của nó.

- Học sinh: tư duy và trả lời câu hỏi.

- Giáo viên: Chốt kiến thức và cho

học sinh ghi chép.

4. Tính chất

Là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, dưới hình thức là một cuộc đấu tranh giành độc lập.


III. Củng cố, dặn dò (5 phút)

1. Củng cố

- Giáo viên: yêu cầu học sinh chỉ ra 1 - 2 điểm cơ bản về cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Học sinh: nhớ lại kiến thức và trả lời.

- Giáo viên: dặn dò học sinh nhớ 5 điểm cơ bản về cuộc cách mạng:

1. Cách mạng Mĩ là một cuộc cách mạng tư sản có hình thức là một cuộc đấu tranh giành độc lập, diễn ra vào thế kỉ XVIII.

2. Cuộc cách mạng do liên minh giai cấp tư sản và chủ nô lãnh đạo.

3. Cuộc cách mạng đã lật đổ ách cai trị của thực dân Anh, lập nên một quốc gia có độc lập, chủ quyền – Hợp Chúng quốc Mĩ

4. Cuộc cách mạng thành công đã thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh phát triển.

5. Cuộc cách mạng tư sản ở Mĩ là một cuộc cách mạng không triệt để, nguyên nhân cơ bản là do quyền lợi các giai tầng lãnh đạo chi phối.

2. Dặn dò

- Giáo viên:

+ Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm tìm hiểu thêm về các vấn đề:

“Nhóm 1. Hãy tưởng tượng vào lúc bấy giờ, ở 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có mạng xã hội. Nếu em là G. Oa-sinh-tơn hoặc Jeferson, em sẽ trình bày về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập thông qua giao diện Facebook, Zalo hoặc Instagram,... như thế nào?

Nhóm 2. Hãy đóng vai làm một nhà nghiên cứu Lịch sử, chỉ ra biểu hiện và giải thích nguyên nhân của tính chất không triệt để trong cuộc cách mạng tư sản Mĩ.

Nhóm 3. Nếu là một Hướng dẫn viên du lịch, em sẽ trả lời các câu hỏi được nêu ra ở đầu bài giảng như thế nào? Hãy đóng vai và trình bày lại những câu trả lời đó.”

Nhóm 4. Liên hệ bài học với Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mĩ Donald Trump. Nếu em là một người dân Mĩ, em sẽ tán thành hay phản đối chính sách đó của Tổng thống Trump? Tại sao?”

+ Yêu cầu học sinh tìm hiểu trước bài mới: Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

- Học sinh: Lắng nghe yêu cầu của giáo viên.

Đề kiểm tra 1


ĐỀ KIỂM TRA

SAU GIỜ HỌC ĐỐI CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

Năm học 2018 – 2019

(Thời gian: 15 phút)


Họ và Tên:……………………………………......... Lớp:…………….


ĐỀ 1


Câu 1. (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Tình hình của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII được ví như một con rắn bị chia làm 13 khúc đứng trước hai con đường cần lựa chọn là Join or Die. Tức là hoặc………………………………………….

hoặc……...………………...............................................................................


Câu 2. (1 điểm) Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 bang với thực dân Anh

B. Sự kiện chè Bô-xtơn

C. Các chính sách cấm vận của thực dân Anh

D. Sự ra đời của Đại hội lục địa


Câu 3. (3 điểm) Điền những nội dung còn thiếu vào bảng sau để được các diễn biến chính của cuộc cách mạng?


Thời gian

Sự kiện

Kết quả


4/1775

……….…………………….

………………………….….

………………………….….

Nghĩa quân thuộc địa thất bại

……………

....................

Đại hội lục địa lần thứ hai

thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy

Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh


4/7/1776

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


10/1777


Trận đánh Xa-ra-tô-ga

……………………………

……………………………

……………………………


1781

……………………………

……………………………

…………………………....


Quân Anh đầu hàng


Câu 4. (1 điểm) Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là…?

A. cuộc cách mạng tư sản

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. cuộc cách mạng dân chủ

D. cuộc cách mạng xã hội


Câu 5. (4 điểm) Trình bày ngắn gọn hiểu biết của em về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập và liên hệ nó với những hành động của Đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra 2


ĐỀ KIỂM TRA

SAU GIỜ HỌC ĐỐI CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

Năm học 2018 – 2019

(Thời gian: 15 phút)


Họ và Tên:……………………………………......... Lớp:…………….


ĐỀ 2


Câu 1. (1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Tình hình của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII được ví như một con rắn bị chia làm 13 khúc đứng trước hai con đường cần lựa chọn là Join or Die. Tức là hoặc………………………………………….

hoặc……...………………...........................................................................


Câu 2. (1 điểm) Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 bang với thực dân Anh

B. Sự kiện chè Bô-xtơn

C. Các chính sách cấm vận của thực dân Anh

D. Sự ra đời của Đại hội lục địa

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *