Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô – Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long - 19


2/. Liệu có sự khác nhau về văn hóa vùng miền ảnh hưởng đến sở thích rủi ro, vốn xã hội đối với rủi ro cho vay TCVM hay không?

3/. Tác động của yếu tố tôn giáo có ảnh hưởng đến rủi ro cho vay TCVM hay không?

4/. Các yếu tố quan hệ xã hội, quan hệ với chính quyền địa phương ảnh hưởng thế nào đến rủi ro cho vay TCVM?

5/. Khi người ta giàu lên, không bị áp lực về tài chính, người ta có xu hướng tiết kiệm và không ưa thích rủi ro hay không? Có tác động nghịch biến so với giả thuyết hay không?

Đó là những vấn đề cần nghiên cứu tiếp để đưa ra những kết luận bao quát hơn về tác động và ảnh hưởng của sở thích rủi ro, vốn xã hội đối với rủi ro trong hoạt động cho vay TDVM của các tổ chức TCVM tại Việt Nam.




DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.

1/. Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần (2017). TCVM tại Việt Nam: Thực trạng hoạt động và các hàm ý chính sách. Tạp chí Công Thương số 11, tháng 10 năm 2017.

2/. Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần (2017). Phương pháp khơi gợi sở thích rủi ro và vốn xã hội thông qua các thí nghiệm TCVM tại vùng ĐBSCL. Tạp chí Công Thương số 12, tháng 11 năm 2017.

Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô – Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long - 19

3/. Trương Quang Thông và nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế TP.HCM (2017). Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay tín dụng vi mô – Nghiên cứu tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở nghiệm thu ngày 14/11/2017 theo Quyết định số 3290/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 02/11/2017.

4/. Trương Quang Thông (Chủ nhiệm), Vũ Đức Cần (Thành viên). Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô-nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An. Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh nghiệm thu ngày 31/08/2018. Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, UBND tỉnh Long An .Giấy chứng nhận số


09/2018/SKHCN-GCN ngày 01/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

5/. Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần, Phạm Tiến Dũng. Vốn xã hội và rủi ro tài chính vi mô-Một thí nghiệm kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Ngân hàng số 11, tháng 06 năm 2019.

6/. Vũ Đức Cần. Khẩu vị rủi ro và rủi ro tín dụng vi mô-Một nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Ngân hàng số 14, tháng 07/2019.

7/. Quang Thong TRUONG, Quang NGUYEN, Duc Can VU et al. (2019). Linking Risk Preferences with Microfinance Default: Evidence from a Field Experiment. Review of Behavioral Economics No … (Prior Acceptance by email dated 16-9- 2019 attached as evidence).





TÀI LIỆU THAM KHẢO


TIẾNG VIỆT:


Ackert, L.F. and Deaves, R., 2013. Tài chính hành vi-tâm lý học, ra quyết định và thị trường. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Lê Đạt Chí và nhóm tác giả, 2013. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Kinh tế.

ADB, 2016. Việt Nam tăng tốc phát triển khu vực TCVM hướng tới tài chính toàn diện. Hà Nội: Nhóm tư vấn ADB TA 8587 - VIE.

Agribank, 2016. Báo cáo thường niên, 2016. <http://www.agribank.com.vn/Upload/175/Jan%202018/Bao%20cao%20thuong%20nien%202016_small.pdf>. [Ngày truy cập: Tháng 05 năm 2017].

Bộ Tài chính, 2018. Thông tư số 18/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/02/2018 hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức TCVM. Hà Nội: Bộ Tài chính.

Chính phủ, 1996. Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 24/5/1996 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài tại Việt Nam. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2005. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/03/2005 về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2006. Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về Họ, hụi, biêu, phường. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2009. Quyết định 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2011. Quyết định số 2195/QĐ-Ttg ngày 06/12/2011 Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống TCVM tại Việt Nam đến 2020. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2012. Quyết định số 591/TTg-QHQT ngày 04/05/2012 về việc phê duyệt danh mục Chương trình phát triển TCVM - Tiểu chương trình I, vay vốn ADB. Hà Nội: Hà Nội: Chính phủ.


Chính phủ, 2014. Quyết định 381/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập ban công tác tài chính vi mô. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2015. Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ, 2017. Quyết định số 20/2017/QĐ-Ttg ngày 12/06/2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ. Hà Nội: Chính phủ.

Đinh Hồng Hải, 2013. Vốn Xã hội từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí Tia Sáng, tháng 02/2013. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hà Hoàng Hợp, Nguyễn Minh Hương, Ngô Thị Minh Hương, 2008. Việt Nam sau khi gia nhập WTO: TCVM và tiếp cận của người nghèo ở nông thôn. Báo cáo chính của Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI). <http://www.vieted.com.vn/e n/download/detail/Tin%20dung%20Nong%20thon-22.html>. [Ngày truy cập: Tháng 05 năm 2017].

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME), 2013. Bản tin Nhóm công tác TCVM Việt Nam. Số 19 năm 2013.

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME). Báo cáo hoạt động nhóm công tác TCVM Việt Nam 2013-2017.

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME). Danh bạ TCVM năm 2013-2017.

Hoàng Bá Thịnh, 2009. Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn. Tạp chí Xã hội, số 1-2009.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Lê Hoài Ân, 2016. Đánh giá lại vai trò của các tổ chức Nhà nước.

<https://thesharingbankers.wordpress.com/2016/05/10/danh-gia-lai-vai-tro-cua- cac-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-nha-nuoc-tg-ths-le-hoai-an/ [Ngày truy cập: Tháng 05 năm 2017].


Lê Ngọc Hùng, 2008. Vốn xã hội, vốn con người và mạng lưới xã hội qua một số nghiên cứu ở Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu con người, số (4)37.2008.

Ngô Thị Phương Lan, 2011. Hành vi giảm thiểu rủi ro và vận dụng nguồn vốn xã hội của nông dân người Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong quá trình chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm. Luận án Tiến sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngô Văn Tuấn, 2016. Tài chính vi mô trên thế giới và gợi ý phát triển tại Việt Nam.

Tạp chí Tài chính, số 10.

Nguyễn Đức Hải. 2012, Phát triển TCVM tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng.

Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Đức Hải. Hoạt động tài chính vi mô: Kinh nghiệm của

thế giới và bài học cho Việt Nam. <https://www.sbv.gov.vn/webcenter/contentatt achfile/idcplg?dDocName=SBV28161636&filename=283404.pdf>.[Ngày truy cập: Tháng 05 năm 2017].

Nguyễn Kim Anh và cộng sự, 2011. TCVM với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống Kê.

Nguyễn Kim Anh, 2014. TCVM tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách. <www.microfinance.vn/wp-content/uploads/2014/12/Bao-cao-thuc-trang- va-khuyen-nghi.pdf> [Ngày truy cập: Tháng 05 năm 2017].

Nguyễn Kim Anh, 2010. Phát triển TCVM ở khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Nguyễn Kim Anh và cộng sự, 2013. Mức độ bền vững của các tổ chức TCVM Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị. Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.

Nguyễn Kim Anh và cộng sự, 2017. Sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô: Thực trạng và giải pháp phát triển. Hà Nội: Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG).


Nguyễn Phan Yến Phương, 2015. TCVM - Giải pháp góp phần xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 24 (441).

Nguyễn Quỳnh Phương, 2017. Phát triển hoạt động của các Tổ chức TCVM tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thương mại.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 2014. Tạo cơ chế để thúc đẩy TCVM phát triển. Tạp chí Tài chính, số 5.

Nguyễn Tuấn Anh và Thomése, F., (2007). Quan hệ họ hàng với việc dồn điền đổi thửa và sử dụng ruộng đất dưới góc nhìn vốn xã hội ở một làng Bắc Trung bộ. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4, 3-16.

Nguyễn Tuấn Anh, 2011. Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Xã hội học, số 3(115).

Nguyễn Văn Chiến, 2013. Bàn về cơ chế lãi suất đối với sự phát triển TCVM của Việt Nam. Thị trưởng tài chính tiền tệ, tháng 2 năm 2013.

Ngân hàng Nhà nước, 2008. Thông tư số 02/2008/TT-NHNN ngày 02/04/2008 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện nghị định số 28/2005/NĐ-CP của Chính phủ tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/TT-NHNN. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2010. Thông tư số 15/2010/TT-NHNN.ngày 16/06/2010 quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2012. Quyết định 572/QĐ-NHNN ngày 30/03/2012 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống TCVM tại Việt Nam đến 2020. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2013. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.


Ngân hàng Nhà nước, 2014. Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2014. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2015. Thông tư 33/2015/TT-NHNN ngày 01/03/2015 quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức TCVM. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2016. Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về cho vay của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2016. Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về cho vay tiêu dùng của Công ty Tài chính. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2017. Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/01/2017 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2018. Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức TCVM. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước, 2018. Văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH ngày 15/05/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống. Hà Nội: Ngân hàng Nhà nước.

Xem tất cả 221 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí