Kết Quả Phân Tích Hồi Quy Mô Hình Logit.Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95%

Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

8.877

.003

1.437

174

.152

.084

.059

-.032

.201

Equal variances not

assumed1.479

172.027

.141

.084

.057

-.028

.197

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.

Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô – Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long - 22

Kiểm định sự khác biệt về nợ xấu theo khu vực sinh sống của người vay.

Group Statistics


Q1d2

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

nong thon

111

.19

.393

.037

thanh thi

65

.17

.378

.047

Independent Samples TestLevene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95%

Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

.442

.507

.330

174

.742

.020

.061

-.100

.139

Equal variances not

assumed.333

138.559

.740

.020

.060

-.099

.138


Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 5 và lựa chọn 1.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

5

11

.27

.467

.141

1

11

.36

.505

.152

Independent Samples TestLevene's Test for Equality

of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

.751

.396

-.439

20

.666

-.091

.207

-.523

.342

Equal

variances not assumed-.439

19.882

.666

-.091

.207

-.524

.342


Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 5 và lựa chọn 2.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

5

11

.27

.467

.141

2

43

.28

.454

.069

Independent Samples TestLevene's Test for

Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95%

Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal variances

assumed

.007

.934

-.041

52

.967

-.006

.154

-.316

.303

Equal

variances not assumed-.040

15.202

.968

-.006

.157

-.340

.328

Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 5 và lựa chọn 3.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

5

11

.27

.467

.141

3

34

.15

.359

.062

Independent Samples Test
Levene's Test for

Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95%

Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

2.951

.093

.936

43

.355

.126

.134

-.145

.397

Equal variances

not assumed.817

14.044

.427

.126

.154

-.204

.455

Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 5 và lựa chọn 4.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

5

11

.27

.467

.141

4

28

.14

.356

.067

Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95%

Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal variances

assumed

3.060

.089

.937

37

.355

.130

.139

-.151

.411

Equal

variances not assumed.832

14.809

.419

.130

.156

-.203

.463


Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 5 và lựa chọn 6.

Group Statistics

Q1


Q6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

dimension1

5

11

.27

.467

.141

6

49

.08

.277

.040


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal variances

assumed

10.496

.002

1.803

58

.077

.191

.106

-.021

.403


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

10.496

.002

1.803

58

.077

.191

.106

-.021

.403

Equal variances not

assumed1.306

11.622

.217

.191

.146

-.129

.511

Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 6 và lựa chọn 1.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

6

49

.08

.277

.040

1

11

.36

.505

.152


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

18.471

.000

-2.581

58

.012

-.282

.109

-.501

-.063

Equal variances not

assumed-1.794

11.385

.099

-.282

.157

-.627

.063


Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 6 và lựa chọn 2.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

6

49

.08

.277

.040

2

43

.28

.454

.069


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df

Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper


Q1

Equal

variances assumed

30.827

.000

-2.553

90

.012

-.197

.077

-.351

-.044

Equal variances not

assumed-2.477

67.568

.016

-.197

.080

-.356

-.038


Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 6 và lựa chọn 3.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

6

49

.08

.277

.040

3

34

.15

.359

.062


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal

variances assumed

3.526

.064

-.936

81

.352

-.065

.070

-.204

.074

Equal variances not

assumed-.893

58.859

.375

-.065

.073

-.212

.081

Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm có lựa chọn 6 và lựa chọn 4.

Group StatisticsQ6_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

dimension1

6

49

.08

.277

.040

4

28

.14

.356

.067


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig


.


t


df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal variances

assumed

2.789

.099

-.840

75

.404

-.061

.073

-.206

.084

Equal variances not

assumed-.784

45.747

.437

-.061

.078

-.218

.096


Kiểm định sự khác biệt về giới tính và lựa chọn đóng góp trong thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng.


Group Statistics


Q1b

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q7_1

nam

75

.85

.356

.041

nu

101

.79

.408

.041


Independent Samples TestLevene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

Q7_1

Equal variances assumed

4.518

.035

1.039

174

.300

.061

.059

-.055

.178

Equal variances not assumed1.060

169.412

.291

.061

.058

-.053

.175


Kiểm định sự khác biệt về nơi sống của người vay và lựa chọn đóng góp trong thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng.

Group Statistics


Q1d2

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q7_1

thanh thi

65

.82

.391

.048

nong thon

111

.82

.386

.037


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q7_ 1

Equal variances

assumed

.021

.884

-.073

174

.942

-.004

.061

-.124

.115

Equal variances not

assumed-.073

132.762

.942

-.004

.061

-.125

.116


Kiểm định sự khác biệt giữa lựa chọn đóng góp và nợ xấu trong thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng.

Group Statistics


Q7_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

co

144

.10

.307

.026


Group Statistics


Q7_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q1

co

144

.10

.307

.026

khong

32

.53

.507

.090


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q1

Equal variances

assumed

52.266

.000

-6.230

174

.000

-.427

.069

-.562

-.292

Equal variances not

assumed-4.583

36.189

.000

-.427

.093

-.616

-.238


Kiểm định sự khác biệt giữa quyết định đưa tiền cho đối tác theo vai trò trong thí nghiệm sự tin tưởng.

Group Statistics


Q8_4_add

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q8_1

khong dua

14

1.64

.497

.133

co dua

162

1.49

.502

.039


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q8_1

Equal variances

assumed

13.857

.000

1.067

174

.287

.149

.140

-.127

.425

Equal variances not

assumed1.075

15.377

.299

.149

.139

-.146

.444


Kiểm định sự khác biệt về tỷ lệ số tiền đưa cho đối tác theo vai trò trong thí nghiệm sự tin tưởng.

Group Statistics


Q8_1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q8_4

nguoi1

87

.5599

.29463

.03159

nguoi 2

89

.3049

.17774

.01884


Independent Samples TestLevene's Test for

Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q8_4

Equal variances

assumed

22.584

.000

6.971

174

.000

.25503

.03658

.18282

.32723

Equal variances not

assumed6.934

140.673

.000

.25503

.03678

.18231

.32774


Kiểm định sự khác biệt về tỷ lệ số tiền đưa cho đối tác theo tình hình nợ trong thí nghiệm sự tin tưởng.

Group Statistics


Q1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Q8_4_add

no xau

32

.84

.369

.065

no du chuan

144

.94

.243

.020


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Q8_4_ add

Equal variances

assumed

11.563

.001

-1.779

174

.077

-.094

.053

-.198

.010

Equal variances

not assumed-1.373

37.187

.178

-.094

.068

-.232

.045


Phụ lục 4: Kết quả phân tích hồi quy mô hình Logit.

Kết quả hồi quy tác động của thí nghiệm sở thích rủi ro đến nợ xấu.

Omnibus Tests of Model Coefficients


Chi-square

df

Sig.


Step 1

Step

6.740

1

.009

Block

6.740

1

.009

Model

6.740

1

.009

Model Summary


Step 1

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

160.157a

.038

.061

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Xem tất cả 221 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí