Kế Toán Tổng Hợp Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương.

Mục đích của bảng này là chứng từ để làm căn cứ thanh toán tiền lương cho CNV, kiểm tra việc thanh toán lương cho người lao động làm việc trong các môi trường đối với sản xuất kinh doanh đồng thời là căn cứ để thống kê về lao ...

Tổ Chức Vận Dụng Hình Thức Kế Toán Tại Công Ty

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty Công ty là doanh nghiệp có mô hình quản lý và tổng hợp các bộ phận khác nhau nhưng có mối liên hệ phụ thuộc vào nhau. Các bộ phận này được chuyên môn hóa với các chức năng và ...

Trích Bhxh, Bhyt, Kpcđ Vào Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh

* Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 338 - Bên nợ: Kết chuyển GTST thừa vào các TK liên quan theo quan điểm ghi trong biên bản sử lý. + BHXH phải trả cho CNV + KPCĐ chi trả đơn vị + Số BHXH, BHYT, KPCĐ đã nộp cho chi phí quản lý quỹ BHXH, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số