Kết Hợp Hạng, Các Chỉ Số Và Luật Mờ Tương Ứng

Chương 4 - THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ Chương này thảo luận về các kết quả của các mô phỏng thực nghiệm. Mục 4.1 giới thiệu về dữ liệu được sử dụng trong thực nghiệm. Tiếp theo chúng tôi giới thiệu về quá trình thực nghiệm. Sau ...

Phân Kỳ Và Hội Tụ Của Đường Trung Bình Di Động

2.2.4 Phân hoạch dữ liệu Sau khi chuẩn hoá dữ liệu, chúng ta chia dữ liệu thành ba tập: tập huấn luyện (train set), tập validation và tập kiểm tra (test dataset). Tập huấn luyện là tập lớn nhất được sử dụng bởi mô hình để học các ...

Xác Định Giá Trị Của Luật Hợp Thành

2.4.3.1 Xác định giá trị của luật hợp thành Xét luật hợp thành gồm n mệnh đề hợp thành: R 1 : IF A 1 = X 11 AND … AND A m =X 1m THEN B=Y 1 hoặc R2: IF A 1 = X 21 AND … AND A m =X 2m THEN B=Y 2 hoặc … R n : IF A 1 = X n1 AND … AND A m =X mn THEN B=Y n Nếu ...

Mô Hình Mạng Perceptron 3 Lớp (Mlp)

Giá trị ra của perceptron được tính theo quy tắc sau: n u   x i w i  b i  1 y  f ( u ) (2.1) Hàm kích hoạt được sử dụng phổ biến là hàm sigmoid (còn gọi là hàm logistic) do tính phi tuyến và khả vi: f (u)  1 1  e  u (2.2) Ngoài ra ...

Phân Tích Kỹ Thuật Trong Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán.

Nghiệp có thể chấp nhận tổn thất đến mức độ nào?". Để có được câu trả lời thì việc tính toán khả năng và mức độ tổn thất phải được định lượng bằng những con số biết nói. Tuỳ theo độ nhạy cảm của từng loại công ...