Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 7


2.1.3. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng 15

2.1.3. Người dùng tin của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện

Ngân Hàng 17

2.1.5. Nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân Hàng 18

2.2. Yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân Hàng 21

2.3. Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng 24

2.4. Một số thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân Hàng 28

2.4.1. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân Hàng 28

2.4.2. Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 30

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang tài liệu này.

2.4.3. Ứng dụng phần mềm iLib 4.0 của Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm CMC 34

2.4.3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 38

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 7

2.4.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong bổ sung, xử lý tài liệu và phục vụ người đọc 44

2.4.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng CSDL 55

2.5. Nhận xét việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng 57

2.5. 1. Những kết quả đạt được 57

2.5.2. Một số hạn chế 59

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN –

THƯ VIỆN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 61

3.1. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 61

3.2. Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ và người dùng tin 63

3.3. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao nhận thức bảo vệ cơ sở vật chất của Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân hàng 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


75

Trương Thị Hường K52 Thông tin – Thư viện

Xem tất cả 64 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí