Chỉ Tiêu Kế Hoạch Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2013 Của Scb

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ. Thực hiện nghiêm túc các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN. - Tiếp tục xây dựng quy chế quản lý nội bộ để hoàn ...

Số Liệu Thống Kê Mô Tả Của Các Biến Định Lượng

Bộ số liệu sử dụng trong đề tài là thông tin về việc vay vốn và trả nợ của khách hàng được thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp gồm 160 mẫu quan sát là khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ năm ...