Hệ thống quản lý bán hàng online - 12

- Giao diện danh sách sản phẩm Hình 44. Giao diện danh sách sản phẩm - Giao diện trang thêm sản phẩm Hình 45. Giao diện trang thêm sản phẩm - Giao diện trang thống kê doanh số và lợi nhuận Hình 46. Giao diện trang thống kê doanh số và lợi ...

Hệ thống quản lý bán hàng online - 11

16 Bảng 33. Bảng ProductTags STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 1 ProductID int Mã sản phẩm (khóa chính) 2 TagID varchar(50) Mã thẻ Bảng 34. Bảng Slides STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ý nghĩa 1 ID int Mã trang trình chiếu (khóa chính) 2 Name ...

Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thồng

 Controller/AccountController: controller chứa các action method có tác dụng xác thực người dùng như Login, Register, ForgotPassword, .  Controller/ManageController: controller chứa các action method có tác dụng quản lý user (khi user đã login vào web) như ...

Định Nghĩa Lớp Context Không Có Đối Số Truyền Vàohình

Hình 22. Luồng khởi tạo database Hình 23. Định nghĩa lớp Context không có đối số truyền vàoHình 24. Luồng khởi tạo database - Có thể truyền các đối số vào phương thức khởi tạo của lớp context như sau:  Không có đối số truyền vào: ...

Kiến Trúc Của Entity Frameworkhình 15. Cấu Trúc Rest

- Cấu trúc REST là gì?  Đặc điểm  Sự nhất quán trong cả API  Tồn tại không trang thái (ví dụ, không có server-side session)  Sử dụng HTTP status code khi cần thiết  Sử dụng URL endpoint với logical hierarchy Hình 13. Cấu trúc REST Hình ...

Phương Pháp Nghiên Cứu/hướng Giải Quyết Vấn Đề:

 Quản trị viên (admin) quản lý sản phẩm, đơn hàng, thành viên người dùng  Khách hàng xem, tìm kiếm và mua sản phẩm  Khách hàng có thể đăng nhập và xem danh sách đơn hàng đã mua  Khách hàng có thể gửi liên hệ và xem thông tin ...

Hệ thống quản lý bán hàng online - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Ánh xạ tương đương giữa các đối tượng trong database và EF 19 Bảng 2. Các bước hoàn thành dự án 32 Bảng 3.Mô tả rủi ro về mặt kỹ thuật 34 Bảng 4. Mô tả yêu cầu chức năng đối với người dùng 36 Bảng 5. Mô ...

Hệ thống quản lý bán hàng online - 1

Trường Đại Học An Giang Khoa Công Nghệ Thông Tin Thực Tập Cuối Khóa Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Online Trần Minh Nhựt Mssv: Dpm147166 2 Gvhd: Nguyễn Minh Vi Nhận Xét Của Giảng Viên Hướng Dẫn . . . . . . . . . . . . . . . ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số