Sơ Đồ Use Case Quản Lý Phía Người Quản Trịhình 51. Sơ Đồ Use Case Tổng Quát

3.4.5. Yêu cầu hệ thống:

Bảng 7. Mô tả yêu cầu hệ thốngSTT


Chức năng


Đơn đặt hàng


Liên hệ

Quản lý thông tin thành viên


1


Thêm


Quản trị, khách hàng


Khách hàng


Quản trị


2


Xóa


Quản trị, khách hàng


Khách hàng


Quản trị


3


Sửa


Quản trị, khách hàng


Khách hàng


Quản trị


4


Xem


Quản trị, khách hàng


Khách hàng


Quản trị

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang tài liệu này.

3.5. PHÂN TÍCH

3.5.1. Sơ đồ use case

- Danh sách các actor tham gia hệ thống

Bảng 8. Danh sách các actor


STT

Tên

Vai trò

1

Quản trị

Quản lý Website

2

Khách hàng

Người sử dụng Website

- Danh sách các use case

Bảng 9. Danh sách và chức năng của các use case


ID

Tên use case

Mô tả

1

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản thành viên trên website

2

Thêm thành viên

Quản trị thêm tài khoản đăng nhập vào hệ thống

3

Đăng xuất

Đăng xuất tài khoản thành viên khỏi hệ thống

4

Tìm kiếm sản phẩm

Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm

5

Thêm sản phẩm

Quản trị thêm sản phẩm vào hệ thống

6

Sửa sản phẩm

Quản trị sửa thông tin sản phẩm

Xoá sản phẩm

Quản trị xoá sản phẩm

8

Xem danh sách sản phẩm

Quản trị xem danh sách sản phẩm

9

Thêm danh mục sản phẩm

Quản trị thêm danh mục sản phẩm vào hệ thống

10

Sửa danh mục sản phẩm

Quản trị sửa thông tin danh mục sản phẩm

11

Xoá danh mục sản phẩm

Quản trị xoá danh mục sản phẩm

12

Xem danh sách danh mục sản phẩm

Quản trị xem danh sách danh mục sản phẩm

13

Xem đơn đặt hàng

Quản trị xem đơn đặt hàng

14

Xoá đơn hàng

Quản trị xoá đơn đặt hàng

15

Thêm thành viên

Quản trị thêm thành viên sử dụng hệ thống

16

Sửa thành viên

Quản trị sửa thông tin thành viên

17

Xoá thành viên

Quản trị xoá thành viên

18

Xem danh sách thành viên

Quản trị xem danh sách thành viên

19

Cho sản phẩm vào giỏ hàng

Khách hàng cho sản phẩm vào giỏ hàng

20

Xem danh sách bình luận

Quản trị xem danh sách các bình luận

21

Xóa bình luận

Quản trị xóa bình luận

7

- Các ký hiệu

Bảng 10. Các ký hiệu


STT

Ký hiệu

Chú giải


1Tác nhân (Actor)


2Use case


3Quan hệ

- Các sơ đồ use caseHình 50 Sơ đồ use case quản lý phía người quản trịHình 51 Sơ đồ use case 3

Hình 50. Sơ đồ use case quản lý phía người quản trịHình 51. Sơ đồ use case tổng quát

Hình 49. Sơ đồ use case tổng quát


Hình 52 Sơ đồ use case quản lý phía người quản trị Hình 53 Sơ đồ use case 4

Hình 52. Sơ đồ use case quản lý phía người quản trị


Hình 53. Sơ đồ use case quản lý đơn đặt hàngHình 54. Sơ đồ use case quản lý phía người quản trị


Hình 55 Sơ đồ use case quản lý đơn đặt hàng Hình 56 Sơ đồ use case quản 5

Hình 55. Sơ đồ use case quản lý đơn đặt hàng


Hình 56. Sơ đồ use case quản lý danh mụcHình 57. Sơ đồ use case quản lý đơn đặt hàng

Hình 58 Sơ đồ use case quản lý danh mục Hình 59 Sơ đồ use case quản lý sản 6

Hình 58. Sơ đồ use case quản lý danh mục


Hình 59. Sơ đồ use case quản lý sản phẩmHình 60. Sơ đồ use case quản lý danh mục

Hình 61 Sơ đồ use case quản lý sản phẩm Hình 62 Sơ đồ use case quản lý 7

Hình 61. Sơ đồ use case quản lý sản phẩm


Hình 62. Sơ đồ use case quản lý thành viênHình 63. Sơ đồ use case quản lý sản phẩm

Hình 64 Sơ đồ use case quản lý thành viên Hình 65 Sơ đồ use case phía khách 8

Hình 64. Sơ đồ use case quản lý thành viên


Hình 65. Sơ đồ use case phía khách hàngHình 66. Sơ đồ use case quản lý thành viên

Hình 67 Sơ đồ use case phía khách hàng Hình 68 Sơ đồ use case đặt hàngHình 69 9

Hình 67. Sơ đồ use case phía khách hàng


Hình 68. Sơ đồ use case đặt hàngHình 69. Sơ đồ use case phía khách hàng

Xem tất cả 102 trang.

Ngày đăng: 29/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí