Tình Hình Thu Lãi Cho Vay Ngắn Hạn Trong Hoạt Động Tín Dụng

Bị mất đi. Còn rất nhiều nguyên nhân khác nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là từ ảnh hưởng của nền kinh tế. Qua các số liệu trên là thấy tình hình kinh doanh của chi nhánh chưa thật sự tốt, thu nhập cũng như lợi nhuận giảm, đây là ...

Dư Nợ Ngắn Hạn Của Sea Bank Chi Nhánh Hà Nội Từ 2010-2012

Nhìn chung chỉ tiêu dư nợ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội là khá cao. Dư nợ cao có mặt tốt và cũng có hạn chế. Dư nợ cao đánh giá ngân hàng đang tăng trưởng tín dụng tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi mà dư ...