Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2012), Báo cáo tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, Hà Nội.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2014), Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, một số điều của Luật Dạy nghề, Hà Nội.

3. Bộ Tư pháp (2013), Báo cáo thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề năm 2006, Hội đồng Thẩm định dự án Luật sửa đổi, một số điều của Luật Dạy nghề 2006, Hà Nội.

4. Nguyễn Trọng Chuẩn (1990), “Nguồn nhân lực trong chiến lược kinh tế

- xã hội của nước ta đến năm 2000”, Tạp chí Triết học, (4), tr. 21.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, H.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương, khóa VII, Nxb Sự thật, H.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 111 trang tài liệu này.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.

Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 13

9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, H.

11. Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới, Hà Nội, Đề tài KX-07-14.

12. Nguyễn Đắc Hưng (2015), Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASIAN.

13. Vũ Xuân Hùng (2015), Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, website http://tcdn.gov.vn/.

14. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 được thông qua ngày 29/11/2006, Hà Nội.

15. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được thông qua ngày 27/11/2014, Hà Nội.

16. Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, HN.

17. Thủ tướng chính phủ (2012), Quyết định số 630/QĐ-TTG ngày 29/5/2012, Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011- 2020, Hà Nội.

18. Mạc Văn Tiến (2014), Phân luồng học sinh sau trung học – Thực trạng và giải pháp, Viện Nghiên cứu khoa học Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề.

19. Tổng cục Thống kê (1997), Nxb Thống kê.


II. Tài liệu Website

20. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu- Traodoi/2012/17716/Quan-diem-cua-Dang-ve-phat-trien-nguon-nhan- luc-trong-thoi.aspx.

Xem tất cả 111 trang.

Ngày đăng: 21/11/2023