Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - 16


(27) United Nations (1999), Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis, United Nations Publication.

(28) United Nations (2008), International Standard Industrial (ISIC Rev.4), United Nations Publication.

(29) United Nations (2008), System of National Accounts 2008, United Nations Publication.

(30) United Nations (2009), 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008), United Nations Publication.

(31) University of Central Florida (2008), Economic Impact Analysis of the Tourism Industry, The Dick Pope Sr. Institute for Tourism Studies.

(32) University of Vermont (1999), The Impact of the Tourism Sector on the Vermont Economy: The Input-Output Model, truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2013

<http://www.uvm.edu/-snrvtdc/publications/tourism_impact.pdf>.

(33) Viện Khoa học Thống kê (2012), Một số khái niệm chủ yếu trong thống kê du lịch thế giới và của một số nước, truy cập ngày 18 tháng 01 năm 2015 từ http://vienthongke.vn/thong-tin-khoa-hoc/chuyen-san/187-nam-2001-chuyen-

san-thong-ke-thuong-mai/1162-mot-so-khai-niem-chu-yeu-trong-thong-ke-du- lich-the-gioi-va-cua-mot-so-nuoc.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang: Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

(34) World Travel &Tourism Council, Travel & Toursim Economic Impact 2012 World, truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2014 từ http://www.wttc.org/site_media/uploads/dowloads/world 2012.pdf.

(35) Worl Tourism Orgnization (2014), UNWTO Annual Report 2013, UNWTO Madrid.

(36) Worl Tourism Orgnization (2016), UNWTO Annual Report 2015, UNWTO Madrid.


2013 , UNWTO Madrid. (36) Worl Tourism Orgnization (2016), UNWTO Annual Report 2015 , UNWTO Madrid. 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số