Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát - 14


nghe nghiepFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


kinh doanh/buon ban

56

43.1

43.1

43.1


cong nhan vien chuc

35

26.9

26.9

70.0


hoc sinh/sinh vien

24

18.5

18.5

88.5

Valid

lao dong pho thong

12

9.2

9.2

97.7


noi tro huu tri

3

2.3

2.3

100.0


Total

130

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát - 14


2. Mô tả hành vi mẫu nghiên cứu

Số lần sử dụng

so lan su dungFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


1 lan

53

40.8

40.8

40.8


2 lan

22

16.9

16.9

57.7

Valid

3 lan

30

23.1

23.1

80.8


tren 3 lan

25

19.2

19.2

100.0


Total

130

100.0

100.0Mục đích sử dụng


muc dich su dungFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


in poster, pano

66

50.8

50.8

50.8


thiet ke logo, poster

44

33.8

33.8

84.6

Valid

chinh sua logo, poster

16

12.3

12.3

96.9


khac

4

3.1

3.1

100.0


Total

130

100.0

100.0Nguồn thông tin


$cau3 FrequenciesResponses

Percent of Cases

N

Percent


thong tin tu cac to roi, ap

phich, poster

104

26.6%

80.0%


thong tin tu bao chi, Internet

106

27.1%

81.5%

nguon thong tina

Tu nhan vien tu van cua cong ty


67


17.1%


51.5%


thong qua ban be, nguoi

quen gioi thieu


114


29.2%


87.7%

Total


391

100.0%

300.8%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.


Lí do sử dụng


$cau4 FrequenciesResponses

Percent of Cases

N

Percent


duoc ban be, nguoi quen

khuyen dung

73

17.4%

56.2%


li do su dunga

phu hop nhu cau su dung chat luong dich vu cao

130

31.0%

100.0%

50

11.9%

38.5%


gia ca phu hop

46

11.0%

35.4%


dich vu nhanh chong, tien loi

121

28.8%

93.1%

Total


420

100.0%

323.1%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.


3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Biến độc lập

Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.725

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CHATLUONG1

11.60

2.366

.507

.670

CHATLUONG2

12.14

2.477

.505

.676

CHATLUONG3

12.45

1.598

.662

.567

CHATLUONG4

12.14

2.291

.432

.711


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.757

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

GIACA1

11.10

2.215

.466

.745

GIACA2

11.58

1.811

.659

.640

GIACA3

11.32

1.910

.481

.749

GIACA4

11.71

1.976

.639

.658


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.894

3


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

NHANVIEN1

8.48

1.569

.843

.803

NHANVIEN2

8.51

1.678

.844

.806

NHANVIEN3

8.49

1.771

.696

.931


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.833

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

HUUDUNG1

11.81

3.552

.523

.844

HUUDUNG2

11.84

2.664

.801

.721

HUUDUNG3

11.95

3.106

.587

.823

HUUDUNG4

11.83

2.762

.754

.745


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.843

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

THUONGHIEU1

12.92

2.428

.796

.751

THUONGHIEU2

12.92

2.568

.582

.846

THUONGHIEU3

13.03

2.728

.593

.836

THUONGHIEU4

12.98

2.379

.762

.764


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.778

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CHUANCHUQUAN1

11.44

2.837

.651

.692

CHUANCHUQUAN2

11.82

2.632

.639

.693

CHUANCHUQUAN3

11.86

2.663

.623

.702

CHUANCHUQUAN4

11.87

3.091

.431

.799


Biến phụ thuộc


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.797

3


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

HANHVI1

8.06

1.438

.657

.735

HANHVI2

8.42

1.114

.658

.708

HANHVI3

8.50

1.074

.647

.726


4. Phân tích nhân tố khám phá EFA

a. Biến độc lập

KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.758

Approx. Chi-Square

1531.663

Bartlett's Test of Sphericity df

253

Sig.

.000


Total Variance Explained


Compone

nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings
Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

5.761

25.046

25.046

5.761

25.046

25.046

2.878

12.515

12.515

2

3.595

15.629

40.675

3.595

15.629

40.675

2.823

12.276

24.791

3

1.876

8.155

48.831

1.876

8.155

48.831

2.589

11.255

36.046

4

1.610

7.001

55.832

1.610

7.001

55.832

2.541

11.047

47.093

5

1.486

6.463

62.294

1.486

6.463

62.294

2.490

10.828

57.920

6

1.261

5.484

67.778

1.261

5.484

67.778

2.267

9.858

67.778

7

.913

3.972

71.7508

.808

3.512

75.2629

.735

3.195

78.45810

.640

2.784

81.24111

.607

2.641

83.88212

.578

2.512

86.39413

.501

2.180

88.57514

.453

1.970

90.54515

.415

1.805

92.35016

.326

1.418

93.76917

.322

1.401

95.16918

.303

1.317

96.48619

.262

1.139

97.62620

.215

.934

98.56021

.142

.617

99.17722

.107

.467

99.64423

.082

.356

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

HUUDUNG2

.893


HUUDUNG4

.867

HUUDUNG3

.655

HUUDUNG1

.594THUONGHIEU1


.893

THUONGHIEU4

.872

THUONGHIEU3

.754

THUONGHIEU2

.741

GIACA2


.871
GIACA4


.775
GIACA3


.625
GIACA1


.596
NHANVIEN2.923NHANVIEN1.913NHANVIEN3.830CHATLUONG3
.836


CHATLUONG2
.746


CHATLUONG1
.619


CHATLUONG4
.585


CHUANCHUQUAN4

.789

CHUANCHUQUAN2

.657

CHUANCHUQUAN3

.645

CHUANCHUQUAN1

.600

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


b. Biến phụ thuộc


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.715

Approx. Chi-Square

124.471

Bartlett's Test of Sphericity df

3

Sig.

.000


Total Variance Explained


Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.167

72.231

72.231

2.167

72.231

72.231

2

.426

14.201

86.432
3

.407

13.568

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component MatrixaComponent

1

HANHVI2

HANHVI1 HANHVI3

.853

.851

.845

Extraction Method:

Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


5. Phân tích hồi quy

Phân tích tương quan Pearsons

CorrelationsHAN

HVI

CHATLUO

NG

GIACA

NHANVI

EN

HUUDUN

G

THUONGHI

EU

CHUANCH

UQUAN


HANHVI

1.000

.529

.541

.031

.589

-.063

.675


CHATLUONG

.529

1.000

.416

.006

.379

-.096

.473


GIACA

.541

.416

1.000

-.016

.383

-.039

.476

Pearson

NHANVIEN

.031

.006

-.016

1.000

.134

.305

.022

Correlation

HUUDUNG

.589

.379

.383

.134

1.000

.067

.521


THUONGHIEU

-.063

-.096

-.039

.305

.067

1.000

.008


CHUANCHUQU

AN


.675


.473


.476


.022


.521


.008


1.000


HANHVI

.

.000

.000

.365

.000

.240

.000


CHATLUONG

.000

.

.000

.474

.000

.140

.000


GIACA

.000

.000

.

.430

.000

.329

.000


Sig. (1-tailed)

NHANVIEN

HUUDUNG

.365

.000

.474

.000

.430

.000

.

.065

.065

.

.000

.225

.402

.000


THUONGHIEU

.240

.140

.329

.000

.225

.

.465


CHUANCHUQU

AN


.000


.000


.000


.402


.000


.465


.


HANHVI

130

130

130

130

130

130

130


N

CHATLUONG

GIACA

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130


NHANVIEN

130

130

130

130

130

130

130

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số