Mối quan hệ đầu tư – dòng tiền trong bối cảnh sở hữu nhà nước và cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam - 3


ngoài tại Việt Nam vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và chủ yếu phục vụ cho khách hàng nước ngoài. Ngoài ra, luận án chỉ được nghiên cứu cho các doanh nghiệp nói chung, chưa đánh giá cho từng ngành cụ thể. Do đó, các tác giả hy vọng rằng trong tương lai, các nghiên cứu theo sau sẽ thu thập thêm dữ liệu với thông tin lớn hơn, nghiên cứu cho từng ngành riêng lẻ để bổ sung và hoàn thiện những thiếu sót của tài liệu nghiên cứu này.


CÁC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN


A. Trên các tạp chí

1) Từ Thi Kim Thoa and Nguyễn Thị Uyên Uyên (2017). Banking system reform and investment–cash flow relation: Case of a small transition economy. Research in International Business and Finance, 41, 500-515. Doi: 10.1016/j.ribaf.2017.04.038.

2) Từ Thi Kim Thoa and Nguyễn Thị Uyên Uyên (2017). Kiểm định mối quan hệ giữa đầu tư và dòng tiền: Trường hợp Việt Nam. Tạp chí khoa học, 57 (6), 49-63.

3) Từ Thi Kim Thoa và Nguyễn Thị Uyên Uyên (2019). State Ownership and the Relationship between Investment and Cash Flow: The Case of Vietnamese Listed Firms. Emerging Markets Finance Trade, 1-23. Doi: 10.1080/1540496X.2019.1610874

B. Các đề tài nghiên cứu

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 28 trang: Mối quan hệ đầu tư – dòng tiền trong bối cảnh sở hữu nhà nước và cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

1) Đề tài cấp trường (2016), “Ảnh hưởng của cải cách hệ thống ngân hàng lên mối quan hệ phi tuyến giữa dòng tiền và dầy tư”, Mã số: CS-2015 - 104 (Chủ nhiệm đề tài). Xếp loại xuất sắc.


Mối quan hệ đầu tư – dòng tiền trong bối cảnh sở hữu nhà nước và cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam - 3

2) Đề tài cấp trường (2017): “Mối quan hệ giữa đầu tư và dòng tiền, vai trò kiểm soát của nhà nước – Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết Việt nam” Mã số: CS-2016-29. (Chủ nhiệm đề tài). Xếp loại xuất sắc.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số