Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15


NH hiện đại. Tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ đáp ứng yêu cầu về công nghệ của NH hiện đại nhất là hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thanh toán liên NH, hệ thống giao dịch điện tử, giám sát từ xa và cảnh báo sớm.

để thúc đẩy hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam, cần triển khai nhóm các giải pháp vĩ mô về hoàn thiện hệ thống pháp luật và hành lang pháp lý cho hoạt động NH, phát triển hệ thống tài chính và hạ tầng CNTT, tạo lập môi trường văn hoá kinh doanh hiện đại; và nhóm các giải pháp vi mô về chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, tăng cường quản trị rủi ro và đặc biệt là phát triển công nghệ NH.

đối với hệ thống pháp luật và hành lang pháp lý cho hoạt động NH, cần xây dựng và đổi mới căn bản khuôn khổ pháp luật, thể chế điều chỉnh hoạt động của NHNN và các Tổ chức Tín dụng; tăng cường và phát triển hoạt động quản lý, thanh tra-giám sát theo các quy định của Uỷ ban Basel về giám sát NH; và áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế/chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với một số nội dung, nghiệp vụ chủ yếu trong lĩnh vực NH.

đối với việc phát triển công nghệ NH, chiến lược tổng thể hướng tới hệ thống giao dịch NH, hạ tầng mạng và viễn thông, an toàn và bảo mật dữ liệu, và nâng cấp, củng cố hệ thống thông tin báo cáo. Chiến lược công nghệ thông tin trong mỗi NHTM phải phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của NHTM cả về chiến lược tổng thể cũng như các chiến lược bộ phận và lộ trình thực hiện.


KẾT LUẬN

Trong quá trình hội nhập quốc tế, các NHTM không chỉ thực hiện vai trò quan trọng phân phối lại vốn đầu tư, mà còn là nơi chuyển tải thông tin kinh tế, thậm chí là nơi xuất phát những thay đổi và những rối loạn về kinh tế vĩ mô. Bằng chứng cụ thể là hệ thống NH yếu kém, mở rộng tín dụng quá mức, nợ khó đòi gia tăng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn thúc đẩy các cuộc khủng hoảng tài chính, và trì hoãn phục hồi kinh tế. Với các NHTM, quá trình tự lớn mạnh qua tích tụ và tập trung các nguồn lực xã hội có thể tạo ra những tập đoàn NH tài chính khổng lồ, phục vụ một khối lượng KH rộng khắp không chỉ trong phạm vi từng quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, nếu việc lớn mạnh trở nên quá mức, thiếu sự đầu tư và kiểm soát thích hợp có thể góp phần gây ra bong bóng tài sản trong nền kinh tế, khởi đầu một quá trình bùng vỡ đầy bất trắc.

Trong bối cảnh này, với hệ thống NHTM Việt Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự can thiệp các cơ quan chính quyền, năng lực tài chính khiêm tốn, khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, công nghệ chưa thực sự phát triển được như các nước trong khu vực và trên thế giới, môi trường kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì hiện đại hoá hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế, tạo ra nền tảng công nghệ tập trung, hướng tới trung tâm KH để phát triển sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tận dụng được lợi ích từ hội nhập tài chính quốc tế là vấn đề hết sức cần thiết.

Qua nghiên cứu đề tài, tác giả luận án đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về NHTM, hoạt động của NHTM; phân tích cơ sở lý luận về hiện đại hoá hoạt động của NHTM: Tổng hợp và xây dựng một số khái niệm chủ yếu liên quan như: hiện đại hoá, hiện đại hoá hoạt động của NHTM; xây dựng các chỉ tiêu phản ánh trình độ hiện đại hoá hoạt động NHTM. đồng thời, tác giả đã phân tích các nhân tố bên ngoài và bên trong NHTM ảnh hưởng tới hiện đại hoá hoạt động của NHTM. Toàn bộ nội dung đề cập đến cơ sở lý luận về hiện đại hoá hoạt động của NHTM đã tạo nền tảng cho các phân tích thực trạng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Thứ hai, qua hệ thống dữ liệu tương đối phong phú về hệ thống NHTM Việt Nam, tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng hiện đại hoá hoạt động của

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15


các NHTM Việt Nam và đã phát hiện được hai vấn đề chính: (1) Các NHTM Việt Nam hiện chưa tuân thủ đầy đủ các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về giám sát NH và hạch toán kế toán, cũng như chưa có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ rộng khắp; (2) đầu tư cho công nghệ NH hiện chưa bộc lộ các ảnh hưởng tức thời, ngắn hạn tới khả năng sinh lời và mức độ an toàn trong hoạt động của NH.

Thứ ba, trên cơ sở lý luận về hiện đại hoá hoạt động của NHTM và các phát hiện về thực trạng hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam, kết hợp hài hoà với mục tiêu phát triển hệ thống NH Việt Nam đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020, tác giả đã đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam. Trong số các giải pháp này, giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho hoạt động NH cùng với giải pháp phát triển công nghệ NH là hai giải pháp trụ cột, ảnh hưởng trọng yếu đến tiến trình hiện đại hoá hoạt động của các NHTM Việt Nam.


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN đẾN đỀ TÀI NGHIÊN CỨU


1.Phan Thị Hạnh (2004), “Hiện đại hoá NH và hệ thống thanh toán - Một số vấn đề cần được giải quyết”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 81, tháng 3/2004

2.Phan Thị Hạnh (2006), “An toàn vốn - Yêu cầu nội hàm quan trọng của chiến lược kinh doanh NH”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 103, tháng 1/2006

3.Phan Thị Hạnh (2006), “Bàn về hệ thống thông tin KH của NHTM và một số gợi ý nhằm tiếp tục phát triển”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 110, tháng 8/2006

4.Phan Thị Hạnh (2007), “Hoàn thiện chế độ kế toán tài chính đối với hoạt động cho vay tại các tổ chức tín dụng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số chuyên san Khoa Ngân hàng – Tài chính, tháng 4/2007

5.Phan Thị Hạnh (2007), chủ nhiệm đề tài, đổi mới hoạt động quản lý tại các NHTM Việt Nam, Mã số CS2005-10, tháng 8/2007

6.Phan Thị Thu Hà - chủ nhiệm đề tài, Phan Thị Hạnh - thư ký đề tài, (2007), Hoàn thiện cơ chế tài trợ cho các dự án phát triển tại các tổ chức tín dụng Việt Nam, Mã số B2006-06-01, tháng 10/2007

7.Phan Thị Hạnh, Lê đức Hoàng (2010), “Ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển CIEM, tháng 7/2010


TÀI LIỆU THAM KHẢO


TIẾNG VIỆT

1. Ban Thanh toán, 2008, Tài liệu hội nghị đánh giá về công tác thanh toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thanh toán của NHNN giai đoạn 2005 – 2008, NHNN Việt Nam, Hà Nội tháng 4/2008

2. Bộ Tài chính (2008), Tài liệu hướng dẫn ôn thi Kiểm toán viên, môn Tài chính

3. Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO, 2005, Tóm tắt chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hà Nội tháng 7/2005

4. PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, 2003, Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

5. Huỳnh Thế Du, 2007, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Cải cách hệ thống NH Việt Nam: Nghiên cứu so sánh với Trung Quốc, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

6. Phạm Tiến Dũng (chủ nhiệm), 2006, đề tài khoa học cấp ngành, Giải pháp ứng dụng công nghệ mới (mô hình 3 lớp) trong xử lý giao dịch NH trực tuyến, tập trung hoá tài khoản, Mã số: KNH.2004.05, NHNN Việt Nam, Cục Công nghệ Tin học NH, Hà Nội 2006

7. GS. TS. Nguyễn Thành độ - TS. Nguyễn Ngọc Huyền (chủ biên), 2004, Giáo trình Quản trị Kinh doanh, tái bản lần thứ ba, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội

8. TS. đoàn Thị Thu Hà – TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (chủ biên), 2001, Giáo trình Khoa học Quản lý, tập I, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội

9. TS. đoàn Thị Thu Hà – TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (chủ biên), 2002, Giáo trình Khoa học Quản lý, tập II, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội

10. PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (chủ biên), 2007, Giáo trình NHTM, Nhà xuất bản đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

11. Phạm Thị Trung Hà, 2008, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tại NHTM Cổ phần Quân đội, Khoa NH – Tài chính, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội


12. Lê đình Hạc, 2005, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

13. PGS. TS. Lê đình Hợp (chủ nhiệm), 2004, đề tài khoa học cấp ngành, Giải pháp công nghệ mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam trong thời gian trước mắt, Mã số: KNH.03.02, Hội đồng Khoa học Công nghệ NH, Hà Nội tháng 9/2004

14. đoàn Thị Thanh Hương, 2004, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Giải pháp hoàn thiện công nghệ quản lý NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong giai đoạn hiện nay, Học viện NH, Hà Nội

15. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ nhiệm), 2008, đề tài khoa học cấp ngành, Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán NH tại Việt Nam, Mã số: KNH.2007.05, Hội đồng Khoa học Công nghệ NH, Hà Nội 12/2008

16. TS. Nguyễn Minh Kiều, 2005, Nghiệp vụ NH, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

17. TS. Nguyễn Minh Kiều, 2007, Nghiệp vụ NH Hiện đại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

18. Lê Thị Hoàng Lan, 2005, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hoàn thiện cơ chế hoạt động NH nhằm tăng khả năng cạnh tranh của hệ thống NH Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

19. Phạm Thị Bích Lương, 2006, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM nhà nước Việt Nam hiện nay, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

20. Bùi đỗ Mạnh, 2007, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Phát triển dịch vụ NH điện tử tại Việt Nam, Học viện NH, Hà Nội

21. N. Gregory Mankiw, 2003, Nguyên lý kinh tế học, xuất bản lần thứ hai, bản dịch của Khoa Kinh tế học trường đại học Kinh tế Quốc dân - Hiệu đính: GVC. Nguyễn Văn Ngọc và PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Nhà xuất bản Thống kê

22. Lê Thị Mận, 2005, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của NHNN đối với các NHTM Việt Nam, Trường đại học Kinh tế


Thành phố Hồ Chí Minh

23. Frederic S. Mishkin, 1992, Tiền tệ, NH & Thị trường Tài chính, xuất bản lần thứ ba, bản dịch của Nguyễn Quang Cư, PTS. Nguyễn đức Dỵ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

24. PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi (chủ biên), 2006, Quản trị NHTM, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội

25. NHNN Việt Nam, 2008, Báo cáo ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thanh toán NHNN giai đoạn 2005 – 2008 và kế hoạch triển khai dự án thanh toán điện tử liên NH giai đoạn 2, Hà Nội tháng 4/2008

26. NHNN Việt Nam - Thường trực Hội đồng KH&CN NH, Vụ Chiến lược Phát triển NH, 2007, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ của các NHTM Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội

27. NHNN Việt Nam, 2006, Tài liệu hội thảo, Phát triển dịch vụ NH bán lẻ của các NHTM Việt Nam, Hà Nội tháng 12/2006

28. NHNN Việt Nam, 2006, Quyết định số 29/2006/Qđ-NHNN ngày 10/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/Qđ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/Qđ-NHNN ngày 1/6/2005 của Thống đốc NHNN

29. NHNN Việt Nam - Thường trực Hội đồng KH&CN NH, Vụ Chiến lược Phát triển NH, 2006, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Công nghệ và dịch vụ NH hiện đại, Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội

30. NHNN Việt Nam - Thường trực Hội đồng KH&CN NH, Vụ Chiến lược Phát triển NH, 2006, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Vai trò của hệ thống NH trong 20 năm đổi mới ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội

31. NHNN Việt Nam - Thường trực Hội đồng KH&CN NH, Vụ Chiến lược Phát triển NH, 2005, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Chiến lược phát triển dịch vụ NH đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Nhà xuất bản Phương đông, Hà Nội

32. NHNN Việt Nam - Thường trực Hội đồng KH&CN NH, Vụ Chiến lược Phát triển NH, 2005, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, Nhà xuất bản Phương đông, Hà Nội


33. NHNN Việt Nam, 2004, Tài liệu hội thảo, Bàn về cổ phần hoá NHTM nhà nước, Hà Nội tháng 8/2004

34. NHNN Việt Nam, 2003, Tài liệu hội thảo, Những thách thức của NHTM Việt Nam trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Hà Nội tháng 9/2003

35. NHNN Việt Nam - Uỷ ban Kinh tế & Ngân sách của Quốc hội, Hội thảo khoa học, Vai trò của hệ thống NH trong 20 năm đổi mới ở Việt Nam, Hà Nội tháng 1/2006

36. NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Dự án Hiện đại hoá NH và Hệ thống Thanh toán, 2002, Hội thảo, Những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án hiện đại hoá NH và hệ thống thanh toán, Hà Nội tháng 11/2002

37. Vũ Viết Ngoạn (chủ nhiệm), 2005, đề tài khoa học cấp ngành, Quá trình khu vực hoá, toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống NH Việt Nam, Mã số: KNH.2000.22, Hội đồng Khoa học Công nghệ NH, Hà Nội 2005

38. Vương Trí Nhàn, 2005, Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

39. David W. Pearce (tổng biên tập), 1999, Từ điển kinh tế học hiện đại, bản dịch của Trần đoàn Kim, Trần Thọ Lộc, Nguyễn Thị Hiên - Hiệu đính: Huy Phạm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội

40. Hoàng Xuân Quế, 2002, Nghiệp vụ NH Trung ương, Nhà xuất bản Thống kê

41. PGS. TS. Hỗ Sĩ Quý, 2007, Về môi trường văn hoá và môi trường văn hoá ở Việt Nam, Tạp chí Triết học 3/2007

42. Peter S. Rose, 1999, Quản trị NHTM, xuất bản lần thứ tư, bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn đức Hiển, Phạm Long - Hiệu đính: PGS. TS. Nguyễn Văn Nam; PGS. TS. Vương Trọng Nghĩa, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội

43. George Soros, 2008, Mô thức mới cho thị trường tài chính, bản dịch của Phạm Tuấn Anh, Hoàng Hà - Hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội

44. PGS. TS. Lê Văn Tâm - TS. Ngô Kim Thanh (chủ biên), 2004, Giáo trình Quản


trị Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội

45. Thủ tướng Chính phủ, 2006, Quyết định số 112/2006/Qđ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển ngành NH Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, ngày 24 tháng 05 năm 2006

46. TS. Lại Quang Thực (chủ nhiệm), 2006, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đánh giá tình hình và cảnh báo những thách thức chủ yếu trong nền kinh tế nước ta hiện nay, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Hà Nội, tháng 6/2006

47. TS. Tạ Quang Tiến, 2008, Bài giảng Công nghệ NH, Trường đại học Dân lập Thăng Long

48. PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến, 2005, Quản trị rủi ro trong kinh doanh NH, xuất bản lần thứ hai, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

49. GS. TS. Lê Văn Tư – Lê Tùng Vân – Lê Nam Hải, 2000, NHTM, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

50. Nguyễn Sơn Tường, 2004, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, đổi mới hoạt động của các NHTM nhà nước Việt Nam, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

51. Nguyễn Thị Thu Trang, 2008, Khoá luận Tốt nghiệp đại học, Dự báo nguy cơ phá sản của NH dựa trên mô hình Z – Score, Khoa Toán Kinh tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

52. TS. Trịnh Quốc Trung, 2008, Marketing NH, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh

53. Trịnh Quốc Trung, 2004, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các NHTM Việt Nam đến năm 2010, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

54. Trung tâm Từ điển học Vietlex, 2007, Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản đà Nẵng

55. Luật NHNN số 6/1997/QHX ngày 25/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung Luật NHNN số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003

56. Luật các Tổ chức Tín dụng số 7/1997/QHX ngày 25/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức Tín dụng số 11/2003/QH11 ngày 17/6/2003

TIẾNG ANH

57. Cable, J. (1985) ‘Capital Market Information and Industrial Performance: The


Role of West German Banks’, The Economic Journal, No.95, pp 118-32.

58. Editors: StB Dr Katja Barz, WP Burkhard Eckes, WP/StB Wolfgang Weigel (2002) IAS for Banks - Application of IAS in Pratice, PwC Deutsche Revision

59. Fama, E.F. (1970) ‘Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work’, Journal of Finance, vol. 25, No 2, pp 383-417.

60. Fama, E.F. (1991) ‘Efficient Capital Markets: II’, Journal of Finance, vol.XVLI, No.5, pp 1575-1617.

61. Francis, J.C (1993) Management of Investments, third editon, McGraw-Hill, London.

62. Fry, Maxwell (1978) “Money and Capital or Financial Deepening in Economic Development?”, Journal of Money, Credit and Banking, vol 10, No4, pp 464- 74

63. Gurley, J.A and E.S.Shaw (1960) Money in a Theory of Finance, Brookings Institution, Washington D.C.

64. Horiuchi, A. (1984) ‘The “Low Interest Rate Policy” and Economic Growth in Post-war Japan’, Developing Economies, vol 22, No 4, pp 349-71.

65. McKinnon, R. (1973) Money & Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington DC.

66. Pagano, M. (1993) ‘Financial Markets and Growth: An Overview’, European Economic Review, vol. 37, pp 613-22.

67. Shaw, E.S (1973) Fianancial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, Oxford.

68. Shiller, R.J. (1981) ‘Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?’, American Economic Review, vol.71, No.3, pp 421-36.

69. Singh, A. (1992) “The Stock Market and Economic Development: Should Developing Countries Encourage Stock Markets?’UNCTAD Discussion Paper, No.49.

70. Stiglitz, J.E (1981) ‘Credit Rationing in Markets with Imperfect Information’,

American Economic Review, No.71, pp 393-410.


71. Stiglitz, J.E (1985) ‘Credit Markets and the Control of Capital’, Jornal of Money, Credit and Banking, vol.17, No.2, pp 133-152.

72. Timothy W. Koch (1995) Bank Management, 3rd edition, The Dryden Press, Hardcourt Brace College Publishers

73. Tirole, Jean (1994) ‘On Banking and Intermediation’, European Economic Review, vol.38, pp 469-87.

74. Van Wijnbergen, S. (1982) ‘Stagflationare Effects of Monetary Stabilization Policies: a Quantitative Analysis of South Korea’, Journal of Development Economics, vol.10, No.2, pp 133-69.


TRANG WEB

75. http://en.wikipedia.org/wiki/Core_banking

76. http://my.opera.com/vuhau.vn/blog/tqm-in-banking

77. www.abbank.vn

78. www.acb.com.vn

79. www.agribank.com.vn

80. www.bidv.com.vn

81. www.bis.org

82. www.business.gov.vn

83. www.chungta.com

84. www.daiabank.com.vn

85. www.dongabank.com.vn

86. www.eximbank.com.vn

87. www.fcb.com.vn

88. www.g-bank.com.vn

89. www.giadinhbank.com.vn

90. www.habubank.com.vn

91. www.hdb.com.vn

92. www.hsbc.com.vn

93. www.icb.com.vn

94. www.indovinabank.com.vn

95. www.iso.ch

96. www.kiemtoan.com.vn

97. www.kienlongbank.com.vn

98. www.lienvietbank.net

99. www.mhb.com.vn

100. www.militarybank.com.vn

101. www.mof.gov.vn

Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí