Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 128 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

PHỤ LỤC Phụ lục kiểm định khuyết tật của các mô hình kinh tế lượng Mô hình 1: đánh giá ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE = a 1 + a 2 × FL + a 3 × Scale + a 4 × T/E + u (1) Kiểm định ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

NH hiện đại. Tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ đáp ứng yêu cầu về công nghệ của NH hiện đại nhất là hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thanh toán liên NH, hệ thống giao dịch điện tử, giám sát từ xa và cảnh báo sớm. để ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Các khối hỗ trợ “Back/Support Office”. Nguyên tắc là không có nhân viên nào vừa đàm phán với KH lại vừa có trách nhiệm chi trả. đây là sự bảo vệ rất cơ bản và mang tính nền tảng đối với NH, sẽ luôn luôn có hai người báo cáo cho ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Gửi được “mua lại hẳn”. đối với nghiệp vụ chứng chỉ tiền gửi được “mua lại hẳn” phải được ghi nhận như một khoản giảm trừ phần nguồn huy động. Do vậy, việc hạch toán phải cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Nhằm minh bạch hóa, công khai hóa các quyết định trong điều hành của mình không những với cơ quan cấp trên mà còn với công chúng, thị trường. đồng thời, Luật NHNN cũng khẳng định sự khác biệt về bản chất giữa thanh tra, giám sát ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

Mình. Không thể để tình trạng này kéo dài, hậu quả của nó mang lại sẽ là nặng nề, đôi khi dẫn đến các NH lạc hậu về công nghệ không còn sức cạnh tranh trên môi trường các dịch vụ hiện đại đang là thách thức tất yếu. Cơ ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

Trọng đầu tư công nghệ đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và hệ số an toàn vốn của NHTM là số liệu trích dẫn từ báo cáo tài chính công khai của các NHTM. Mặc dù việc triển khai đưa core banking vào hoạt động của các NHTM ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Quyết định số 16/2007/Qđ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc ban hành chế độ BCTC mới đối với các TCTD đã được ban hành ngày 18/04/2007, thay thế cho Quyết định số 1145/2002/Qđ-NHNN ngày 18/10/2002 về việc ban hành chế độ báo cáo tài ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Giai đoạn đầu (trước những năm 1990): Từ những năm 70 và những năm đầu bước vào thời kỳ đổi mới, ngành NH đã ưu tiên đầu tư trang bị máy tính điện cơ, điện tử để cơ giới hoá các nghiệp vụ. Vào những những năm 1986- 1990 ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

Thứ năm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của NHNN, thiếu sự phối hợp giữa các NHTM trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán; Cuối cùng ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆN đẠI HOÁ HOẠT đỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1. Khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống NH Việt Nam Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam, do ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Đánh giá trình độ hiện đại hoá hoạt động của NHTM xuất phát từ sự tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động, trình độ công nghệ, hiệu quả đầu tư công nghệ và sự phù hợp của mô hình tổ chức NHTM. 1.2.3.1. Mức độ tuân thủ ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

O Gia tăng độ nhạy cảm về rủi ro. o Hướng tới các NH mong muốn có một khung vốn đơn giản. * IRB cơ bản (F-IRB) và IRB nâng cao (A-IRB): o Dựa vào tính toán nội bộ của một NH. o Nhạy cảm hơn nhiều đối với rủi ro. o đi cùng với các ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Đạt những tiêu chuẩn tối thiểu. Hoạt động của NHTM trong điều kiện tập trung được xây dựng trên nền tảng dữ liệu được tích hợp và tập trung tại hội sở chính. Hội sở chính được mở rộng và tăng cường thẩm quyền hơn, ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

CHƯƠNG 1 HIỆN đẠI HOÁ HOẠT đỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Hoạt động của NHTM 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển NHTM Lịch sử hình thành và phát triển NHTM, một loại hình tổ chức có hoạt động phức tạp, rộng khắp và ...

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Bản Luận Án Này Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Và Trích Dẫn Trong Luận Án Có Nguồn Gốc Rõ Ràng Và Trung Thực./. Tác Giả Phan Thị Hạnh Mục Lục Trang Phụ Bìa Lời Cam Đoan I Danh ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số