Hệ Thống Chuẩn Mực Quốc Tế Cho Hoạt Động Của Nhtm

Đạt những tiêu chuẩn tối thiểu. Hoạt động của NHTM trong điều kiện tập trung được xây dựng trên nền tảng dữ liệu được tích hợp và tập trung tại hội sở chính. Hội sở chính được mở rộng và tăng cường thẩm quyền hơn, ...

Mức Độ Tuân Thủ Các Chuẩn Mực Trong Hoạt Động Nh

Đánh giá trình độ hiện đại hoá hoạt động của NHTM xuất phát từ sự tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động, trình độ công nghệ, hiệu quả đầu tư công nghệ và sự phù hợp của mô hình tổ chức NHTM. 1.2.3.1. Mức độ tuân thủ ...

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Hệ Thống Nh Việt Nam

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆN đẠI HOÁ HOẠT đỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1. Khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống NH Việt Nam Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam, do ...

Thực Trạng Hiện Đại Hoá Hoạt Động Của Các Nhtm Việt Nam

Thứ năm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của NHNN, thiếu sự phối hợp giữa các NHTM trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán; Cuối cùng ...

Thực Trạng Hiện Đại Hoá Hoạt Động Của Các Nhtm Việt Nam

Giai đoạn đầu (trước những năm 1990): Từ những năm 70 và những năm đầu bước vào thời kỳ đổi mới, ngành NH đã ưu tiên đầu tư trang bị máy tính điện cơ, điện tử để cơ giới hoá các nghiệp vụ. Vào những những năm 1986- 1990 ...

Danh Sách Các Nhtm Công Bố Đã Triển Khai Hệ Thống Nh Lõi

Quyết định số 16/2007/Qđ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc ban hành chế độ BCTC mới đối với các TCTD đã được ban hành ngày 18/04/2007, thay thế cho Quyết định số 1145/2002/Qđ-NHNN ngày 18/10/2002 về việc ban hành chế độ báo cáo tài ...

Ma Trận Phân Tích Tương Quan Của Các Biến Đang Được Xem Xét

Trọng đầu tư công nghệ đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và hệ số an toàn vốn của NHTM là số liệu trích dẫn từ báo cáo tài chính công khai của các NHTM. Mặc dù việc triển khai đưa core banking vào hoạt động của các NHTM ...

Tạo Lập Môi Trường Văn Hoá Kinh Doanh Hiện Đại

Gửi được “mua lại hẳn”. đối với nghiệp vụ chứng chỉ tiền gửi được “mua lại hẳn” phải được ghi nhận như một khoản giảm trừ phần nguồn huy động. Do vậy, việc hạch toán phải cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công ...

Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Tài Chính

Các khối hỗ trợ “Back/Support Office”. Nguyên tắc là không có nhân viên nào vừa đàm phán với KH lại vừa có trách nhiệm chi trả. đây là sự bảo vệ rất cơ bản và mang tính nền tảng đối với NH, sẽ luôn luôn có hai người báo cáo cho ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí