Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam - 14


16.Ngân hàng nhà nước Việt nam, Báo cáo thường niên 2012

17.Nghị định số 103/2006/Nđ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

18.Nghị định số 105/2006/Nđ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

19.Nghị định 187/2004/Nđ – CP chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

20.Quyết định 253/2003/Qđ-TTg đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Quốc gia

21.Quyết định số 254/Qđ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011

- 2015"

22.Quyết định 259/2005/Qđ-TTg thành lập hội đồng tư vấn Quốc gia về chương trình thương hiệu Quốc gia

23.Quyết định 149/2001/Qđ-BTC ban hành 4 chuẩn mực kế toán đợt 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 117 trang: Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam

24.Quyết định 206/2003/Qđ-BTC về quản lý, sử dụng và trích khấu hao

25.Trần Ngọc Sơn (2009), “Xây dựng và phát triển thương hiệu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ.

Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

26.Thông tư 01/2007/TT-BKHC hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/Nđ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

27.Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

28.Thông tư 08/2010/TT-NHNNQuy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng


29.Thông tư 23/2005/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 234/2003/Qđ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

30.Thông tư 126/2004/TT-BTC về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

31.Thông tư 146/2007/TT-BTC về các vấn đề tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần

B. Tài liệu Tiếng Anh

32.Aaker , DA (1991), Managing Brand Value: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York

33.Aaker, DA (1996a), Building Strong Brands, The Free Press, New York

34.Aaker, DA (1996b), “Measuring Brand Equity across products and markets”, California Management Review, Vol 38, No. 3.

35.Aaker, DA, Jacobson, R. (1994), “The Financial Information Content of Perceived Quality” Journal of Marketing Research, Vol. 31.

36.Aaker, DA Joachimsthaler F. (2000), Brand Leadership: Building Assets in the Information Society, New York , The Free Press.

37.American Institute of Certified Public Accountants, Comprehensive Report of the Special Committee on Financial Reporting: Improving Business Reporting – A Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors, AICPA, 1994

38. Barwise, P. ; Higson, C. ; Likierman, A. (1989) “Accounting for brands”, Institute of Chartered Accountants in England and Wales

39.Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus, cuốn “Investments”, Boston: McGraw-Hill, 1999

40.Calderón H., Cervera A. and Mollá A. (1997), “Brand Assessment: a Key Element of Marketing Strategy”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 6


41.Cravens, KS, and Guilding C. (1999), “Strategic Brand Valuation: A Cross-Functional Perspective”, Business Horizons, July-August.

42.Damodaran A., (1996), Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset

43.David Haigh (2000), Brand Valuation: Measuring and Leveraging your Brand, Institute of Canadian Advertising Press.

44.Davis, Scott M (2002), Brand Asset Management: Driving Profitable Growth through Your Brands, San Francisco, Josey Bass.

45.Davis, Scott M and Micheal Dunn (2002), Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth, San Francisco, Josey Bass

46. De Chernatony, Leslie and Susan Segal-horn (2001), “Building on Services’ Characteristics to Develop Successful Services Brands”, Journal of Marketing Management.

47. Doyle Peter (2001), “Building Value-Based Branding Strategies”,

Journal of Strategic Marketing.

48.Dyson, Paul, Andy Farr and Nigel S. Hollis (1996), “Understanding, Measuring, and Using Brand Equity”, Journal of Advertising Research.

49.Farquhar, Peter H. (1989), “Managing Brand Equity”, Marketing Research.

50.Farquhar, Peter H., J. Y. Han and Y. Irijt (1991), Recognizing and Measuring Brand Assets, Report 91-119, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

51.Financial Accounting Standards Board, FASB Report: Disclosures about Intangible Assets, FASB, Apr. 19, 2002.

52.Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.7: Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, FASB, Feb. 2000.


53.Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, FASB, Dec. 1984.

54.Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.6: Elements of Financial Statements: A Replacement of FASB Concepts Statement No.3: Incorporation an Amendment of FASB Concepts Statement No.2, FASB, Dec.1985.

55.Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information, FASB, May 1980.

56.Francisco Guzman (2004), “Brand Building Towards Social Values: Associating to Public Goods” , PhD Thesis

57. Fourier (1998), “Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research”, Journal of Consumer Research.

58.Interbrand (2004), Brands and Branding - An Economist Book, New York

59.Kapferer, JA, (1997), Strategic Brand Management: Creating and sustaining brand equity long term, Second Edition, Kogan Page, London.

60.Keller, KL (1993), “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity”, Journal of Marketing.

61.Keller, KL, (1998), Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, Prentice Hall Prentice Hall,New Jersey

62.Kerin, R.A. and Sethuraman, R. (1998) , “Exploring the Brand Value- Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies.”, Journal of the Academy of Marketing Science

63.Kotler (2000), Marketing Management. The Millennium Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall.

64.Kotler, Philip (1980): Principles of Marketing. Prentice Hall


65.Lassar, W., Mittal, B., and Sharma, A., (1995), “Measuring Customer- Based Brand Equity”, Journal of Consumer Marketing, Vol 12.

66.Lisa Wood (2000), Brands and brand equity: Definition and management, MCB University Press.

67.Montameni, R., and Shahrokhi, M. (1998), “Brand Equity Valuation: A Global Perspective”, Journal of Product Brand Management.

68.Logman, Marc (2004), “The LOGMAN Model: A Logical Brand Management Model”, Journal of Product and Brand Management.

69.Mcadam, Rodney and Denis Leonard (2003), “Corporate Social Responsibility in a Total Quality Management Context: Opportunities for Sustainable Growth”, Corporate Governance.

70.Mcalexander, James H., John W. Schouten, and Harold F. Koenig (2002), “Building Brand Community”, Journal of Marketing.

71.The Ministry of Economy, Trade and Industry The Government of Japan (2002), The Report of the Committee on Brand Valuation

72.Motameni, R. and M. Shahorkhi (1998), “Brand Equity Valuation: A Global Perspective”, Journal of Product and Brand Management.

73.Park, CW, Jun, SY, and Shocker, AD (1996), “Composite Branding Alliances : An Investigation of Extension and Feedback Effects”, Journal of Marketing Research.

74.Peter H. Farquhar Julia Y. Han, and Yufi Ij, “Brand on balance sheet”,

Journal of Marketing Research.

75.Reilly, RF, and Schweihs, RP (1999), Valuing Intangible Assets, McGraw Hill, New York.

76.Schmitt, Brend H. (1999), Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Act and Relate to Your Company and Brands, New York, Free Press.

77.Shocker, AD., RK. Srivastava and R.W. Rueckert (1994), “Challenges


and Opportunities Facing Brand Management: An Introduction to a Special Issue”, Journal of Marketing Research.

78.Simon, Carol J. and Mary W. Sullivan (1993), “The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach”, Marketing Science.

79.Srivastava, R.K and A.D. Shocker (1991), Brand Equity: A Perspective on its Meaning and Measurement, Report 91-124, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

80.Thakor, Mrugank V. and Chiranjeev S. Kokli (1996), “Brand Origin: Conceptualization and Review”, Journal of Consumer Marketing.

81.Urde, Mats (1999), “Brand Orientation: A Mindset for Building Brands into Strategic Resources”, Journal of Marketing Management.

82.W. H. Beaver, Financial Reporting: An Accounting Revolution, Prentice- Hall, Inc., 1981.

83.Yoshikuni Hirose (2002), “Framework of Intangibles Accounting”, Zeikei-Tushin, Volume 57.

84.Yoshikuni Hirose, “Immediate Needs of Accounting for Brand Values on the Balance Sheets”, The Economist, Special Extra Issue, Jul. 7, 2001, No.24, Accounting Revolution 2001, Final Chapter.


PHỤ LỤC


Báo cáo mật định giá Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt năm 2011

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số