Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 13Tần suất truy cập Fanpage


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


1 lần

52

52.0

52.0

52.0


2 lần

20

20.0

20.0

72.0


Valid

3 lần

4 lần

15

10

15.0

10.0

15.0

10.0

87.0

97.0


Trên 4 lần

3

3.0

3.0

100.0


Total

100

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang: Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 13


Xem các bài viết, chương trình khuyến mãi


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


57

57.0

57.0

57.0

Valid

Không

43

43.0

43.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Đọc feedback, đánh giá của khách hàng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


29

29.0

29.0

29.0

Valid

Không

71

71.0

71.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Bình luận trên các bài viết của fanpage


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


35

35.0

35.0

35.0

Valid

Không

65

65.0

65.0

100.0


Total

100

100.0

100.0
Khác


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


13

13.0

13.0

13.0

Valid

Không

87

87.0

87.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Hình ảnh, video đăng tải thu hút và hấp dẫn


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

2

2.0

2.0

2.0


Không đồng ý

14

14.0

14.0

16.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

29

34

29.0

34.0

29.0

34.0

45.0

79.0


Rất đồng ý

21

21.0

21.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Nhận mail


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Đã từng

100

100.0

100.0

100.0


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.765

5Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Tiêu đề email hấp dẫn, kích thích mở thư


15.21


9.238


.378


.773

Thường xuyên gửi email để

thực hiện các chương trình

15.13

8.639

.545

.720

khuyến mãi, tặng quà

Thường gửi thư chúc mừng

khách hàng trong những dịp

đặc biệt như sinh nhât, lễ


15.34


8.267


.565


.711

tết,..

Phản hồi và giải quyết

nhanh chóng những thắc

15.27

7.896

.621

.691

mắc của khách hàng

Thông tin bảo mật cao

15.13

7.710

.573

.709


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.814

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Nội dung bài viết hay, độc đáo


14.86


9.697


.631


.771

Hình ảnh, video đăng tải thu

hút và hấp dẫn


14.76


10.588


.647


.764

Các thông tin cụ thể, đơn

giản, chi tiết và dễ hiểu


14.71


11.178


.601


.778

Các bình luận được phản

hồi nhanh chóng


14.65


11.018


.611


.775

Fanpage được cập nhật

thông tin thường xuyên


14.38


11.187


.537


.796Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.895

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Website có tên miền dễ nhớ

13.91

14.326

.741

.873

Giao diện website thiết kế

đẹp mắt, thân thiện với

13.78

14.418

.831

.853

người sử dụng

Thông tin liên hệ rò ràng,

đầy đủ


14.10


13.957


.789


.861

Các tin tức, sự kiện,

chương trình ưu đãi được

13.89

16.521

.537

.914

cập nhật thường xuyên

Website cung cấp đầy đủ

các thông tin về các mặt

13.73

14.513

.832

.853

hàng kinh doanh


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.861

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Tư vấn viên trực tuyến tư vấn nhiệt tình


10.38


7.531


.759


.801

Tư vấn viên cung cấp đẩy

đủ thông tin, chính xác


10.50


8.394


.753


.807

Thông tin được phản hồi

nhanh chóng


10.27


8.341


.700


.826

Cách thức tư vấn trực tuyến

thuận tiện


10.82


8.573


.629


.855One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Tư vấn viên trực tuyến tư vấn nhiệt tình


100


3.61


1.197


.120

Tư vấn viên cung cấp đẩy

đủ thông tin, chính xác


100


3.49


1.030


.103

Thông tin được phản hồi

nhanh chóng


100


3.72


1.092


.109

Cách thức tư vấn trực tuyến

thuận tiện


100


3.17


1.120


.112


One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Tư vấn viên trực tuyến tư vấn nhiệt tình


-3.259


99


.002


-.390


-.63


-.15

Tư vấn viên cung cấpđẩy đủ thông tin, chính

-4.952

99

.000

-.510

-.71

-.31

xácThông tin được phản hồi

nhanh chóng


-2.563


99


.012


-.280


-.50


-.06

Cách thức tư vấn trực

tuyến thuận tiện


-7.413


99


.000


-.830


-1.05


-.61


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Tiêu đề email hấp dẫn, kích thích mở thư


100


3.81


.950


.095

Thường xuyên gửi email để

thực hiện các chương trình

100

3.89

.898

.090

khuyến mãi, tặng quà

Thường gửi thư chúc mừng

khách hàng trong những dịp đặc

100

3.68

.963

.096

biệt như sinh nhât, lễ tết,..

Phản hồi và giải quyết nhanh

chóng những thắc mắc của

100

3.75

.989

.099

khách hàng

Thông tin bảo mật cao

100

3.89

1.081

.108


One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

95% Confidence

Interval of the Difference

Lower

Upper

Tiêu đề email hấp dẫn, kích thích mở thư


-2.000


99


.048


-.190


-.38


.00

Thường xuyên gửi email để thựchiện các chương trình khuyến mãi,

-1.225

99

.223

-.110

-.29

.07

tặng quàThường gửi thư chúc mừng kháchhàng trong những dịp đặc biệt như

-3.324

99

.001

-.320

-.51

-.13

sinh nhât, lễ tết,..Phản hồi và giải quyết nhanh chóng

những thắc mắc của khách hàng


-2.529


99


.013


-.250


-.45


-.05

Thông tin bảo mật cao

-1.017

99

.312

-.110

-.32

.10


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Nội dung bài viết hay, độc đáo


100


3.48


1.227


.123

Hình ảnh, video đăng tải thu

hút và hấp dẫn


100


3.58


1.037


.104

Các thông tin cụ thể, đơn

giản, chi tiết và dễ hiểu


100


3.63


.971


.097

Các bình luận được phản

hồi nhanh chóng


100


3.69


.992


.099

Fanpage được cập nhật

thông tin thường xuyên


100


3.96


1.044


.104One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Nội dung bài viết hay, độc đáo


-4.239


99


.000


-.520


-.76


-.28

Hình ảnh, video đăng tải

thu hút và hấp dẫn


-4.052


99


.000


-.420


-.63


-.21

Các thông tin cụ thể,đơn giản, chi tiết và dễ

-3.811

99

.000

-.370

-.56

-.18

hiểuCác bình luận được

phản hồi nhanh chóng


-3.126


99


.002


-.310


-.51


-.11

Fanpage được cập nhật

thông tin thường xuyên


-.383


99


.702


-.040


-.25


.17


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Website có tên miền dễ nhớ

90

3.42

1.190

.125

Giao diện website thiết kế

đẹp mắt, thân thiện với

90

3.56

1.082

.114

người sử dụng

Thông tin liên hệ rò ràng,

đầy đủ


90


3.24


1.202


.127

Các tin tức, sự kiện,

chương trình ưu đãi được

90

3.44

1.082

.114

cập nhật thường xuyên

Website cung cấp đầy đủ

các thông tin về các mặt

90

3.61

1.067

.113

hàng kinh doanhOne-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Website có tên miền dễ nhớ


-4.608


89


.000


-.578


-.83


-.33

Giao diện website thiếtkế đẹp mắt, thân thiện

-3.896

89

.000

-.444

-.67

-.22

với người sử dụngThông tin liên hệ rò ràng,

đầy đủ


-5.962


89


.000


-.756


-1.01


-.50

Các tin tức, sự kiện,chương trình ưu đãi

được cập nhật thường


-4.870


89


.000


-.556


-.78


-.33

xuyênWebsite cung cấp đầyđủ các thông tin về các

-3.457

89

.001

-.389

-.61

-.17

mặt hàng kinh doanh
Nội dung bài viết hay, độc đáo


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

6

6.0

6.0

6.0


Không đồng ý

17

17.0

17.0

23.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

27

23

27.0

23.0

27.0

23.0

50.0

73.0


Rất đồng ý

27

27.0

27.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Hình ảnh, video đăng tải thu hút và hấp dẫn


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

2

2.0

2.0

2.0


Không đồng ý

14

14.0

14.0

16.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

29

34

29.0

34.0

29.0

34.0

45.0

79.0


Rất đồng ý

21

21.0

21.0

100.0


Total

100

100.0

100.0


Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số