Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng tmcp ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 1

Khóa luận tốt nghiệp


Phan Thị Diệu Oanh - K43B Kế toán - Kiểm toán

Lôøi Caûm Ôn

Để thực hiện và hoàn thành xong đề tài nghiên cứu này, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, các anh chị trong Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế.

Trước hết, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Kế Toán Tài Chính, trường Đại học Kinh tế Huế đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt thời gian 4 năm học tập tại trường.

Đặc biệt tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo Ths. Hoàng Giang đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

Qua đây tôi cũng xin gởi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế, các anh chị tại phòng Kế Toán đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu phục vụ cho vấn đề nghiên cứu, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.

Mặc dù đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt khóa luận nhưng do hạn chế về thời gian và phạm vi nghiên cứu nên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự quan tâm, góp ý của quý thầy cô và bạn bè để khóa luận nghiên cứu này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 68 trang tài liệu này.


Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện

Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng tmcp ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 1


Phan Thị Diệu Oanh


MỤC LỤC


Trang

PHN I - ĐT VN Đ1

1. Lí do lựa chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Tính mới của đề tài 3

PHẦN 2 - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Khái niệm 4

1.1.1. Thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.1.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.2. Đặc điểm 4

1.3. Vai trò 5

1.4. Sự cần thiết khách quan của thanh toán không dùng tiền mặt 6

1.5. Các quy định mang tính nguyên tắc trong thanh toán không dùng tiền mặt 7

1.6. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 8

1.6.1. Thanh toán bằng Sec 8

1.6.1.1. Sec chuyển khoản 9

1.6.1.2. Sec bảo chi 11

1.6.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi 14

1.7. Kế toán các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 16

1.7.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt 16

1.7.1.1. Tài khoản sử dụng 16

1.7.1.2. Chứng từ sử dụng 18

1.7.2. Kế toán các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 18

1.7.2.1. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Sec 18

1.7.2.1.1. Sec chuyển khoản 18


1.7.2.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Ủy nhiệm chi 21

1.7.3. Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng 21

1.7.3.1. Thanh toán liên chi nhánh ngân hàng điện tử (CTĐT) 22

1.7.3.2. Thanh toán bù trừ điện tử 23

1.7.3.3. Uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ 24

1.7.3.4. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN 25

1.7.3.5. Mở tài khoản tiền gửi lẫn nhau để thanh toán 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN HUẾ 28

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 30

2.1.3. Một số chỉ tiêu về nguồn lực 33

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 34

2.1.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn 37

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế 39

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ - tài khoản 41

2.2.3 Tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế toán 42

2.2.4. Các chế độ sổ sách kế toán đang được áp dụng tại ngân hàng 42

2.3. Thực trạng công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế 43

2.3.1. Kế toán thanh toán bằng Sec 43

2.3.1.1. Tài khoản sử dụng 43

2.3.1.2 Quy trình hạch toán 43

2.3.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy Nhiệm Chi 45

2.3.2.1. Kế toán thanh toán bằng Ủy Nhiệm Chi giữa 2 KH có TK cùng CN- VCB Huế 45

2.3.2.1.1.Tài khoản sử dụng 45

2.3.2.1.2. Quy trình hạch toán 45


2.3.2.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy Nhiệm Chi giữa 2 KH có TK khác chi nhánh Vietcombank Huế 48

2.3.2.2.1 Kế toán thanh toán chuyển tiền nội bộ Vietcombank IBT-Oline: 48

2.3.2.2.1.1 Tài khoản sử dụng 48

2.3.2.2.1.2 Quy trình hạch toán 48

2.3.2.2.2. Kế toán thanh toán bù trừ điện tử 55

2.3.2.2.2.1.Tài khoản sử dụng 55

2.3.2.2.2.2 Quy trình hạch toán 56

2.3.2.2.3 Kế toán thanh toán chuyển tiền liên ngân hàng IBPS 67

2.3.2.2.3.1 Tài khoản sử dụng 67

2.3.2.2.3.2 Quy trình hạch toán 67

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ 73

3.1. Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Huế 73

3.1.1. Kết quả đạt được 73

3.1.2. Thuận lợi 74

3.1.3. Tồn tại 76

3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP ngoại thương - Chi nhánh Huế 78

PHẦN 3: KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


CN : Chi nhánh

CT TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn CTCP : Công ty cổ phần

GDV : Giao dịch viên

IBT – online : interbranch transfer online KH : Khách hàng

KSV : Kiểm soát viên

NH : Ngân hàng

NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNT : Ngân hàng Ngoại Thương NHTM : Ngân hàng thương mại NHTV : Ngân hàng thành viên NHTW : Ngân hàng Trung ương TGTT : Tiền gửi thanh toán

TMCP : Thương mại cổ phần

TTBT : Thanh toán bù trừ

TTĐTLNH : Thanh toán điện tử liên ngân hàng TTKDTM : Thanh toán không dùng tiền mặt UNC : Ủy nhiệm chi

VCB : Vietcombank


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ


Trang

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ sec chuyển khoản cùng ngân hàng 10

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ luân chuyển chứng từ sec chuyển khoản 2 ngân hàng khác nhau 10

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ luân chuyển chứng từ Sec bảo chi cùng ngân hàng 12

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ luân chuyển chứng từ Sec bảo chi thanh toán giữa 2 ngân hàng cùng hệ thống 13

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ luân chuyển UNC giữa 2 khách hàng mở tài khoản cùng một

ngân hàng 14

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ luân chuyển chứng từ giữa 2 khách hàng mở tài khoản tại 2 ngân hàng khác nhau 15

Sơ đồ 2.1: Tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 32

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Vietcombank Huế 39

Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán ủy nhiệm chi giữa 2 khách hàng có TK cùng chi nhánh 46

Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đi 50

Sơ đồ 2.5 Quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đến 53

Sơ đồ 2.6: Quy trình luân chuyển chứng từ đối với các lệnh thanh toán bù trừ gửi đi NHNN 58

Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ đối với các lệnh thanh toán bù trừ nhận về từ NHNN 63

Sơ đồ 2.8.Quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán chuyển tiền IBPS đi 68

Sơ đồ 2.9: Quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán chuyển tiền IBPS đến 71


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU


Trang

Bảng 2.1: Tình hình lao động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 33

Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 36

Bảng 2.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 37

Biểu mẫu 2.1. UNC ngày 20/12/2012 thanh toán giữa 2 KH có TK cùng CN 47

Biểu mẫu 2.2. UNC ngày 15/10/2012 thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đi 51

Biểu mẫu 2.3. Phiếu hạch toán ngày 15/10/2012 thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đi ...52 Biểu mẫu 2.4. Phiếu hạch toán ngày 15/10/2012 thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đi ...52 Biểu mẫu 2.5 GBC-IBT C ngày 15/10/2012 thanh toán chuyển tiền nội bộ IBT đến. .54 Biểu mẫu 2.6 UNC ngày 05/07/2012 thanh toán bù trừ gửi đi NHNN 59

Biểu mẫu 2.7 Phiếu hạch toán ngày 05/07/2012 thanh toán bù trừ gửi đi NHNN 60

Biểu mẫu 2.8. Phiếu hạch toán ngày 05/07/2012 thanh toán bù trừ gửi đi NHNN 60

Biểu mẫu 2.9. Lệnh chuyển có ngày 05/07/2012 thanh toán bù trừ nhận về từ NHNN 64

Biểu mẫu 2.10. Bảng tổng hợp thanh toán bù trừ điện tử ngày 05/07/2012 66

Biểu mẫu 2.11. UNC ngày 18/09/2012 thanh toán chuyển tiền IBPS đi 69

Biểu mẫu 2.12. Phiếu hoạch toán ngày 18/09/2012 thanh toán chuyển tiền IBPS đi ...70 Biểu mẫu 2.13. Phiếu hoạch toán ngày 18/09/2012 thanh toán chuyển tiền IBPS đi ...70 Biểu mẫu 2.14. GBC-IBPS C ngày 18/09/2012 thanh toán chuyển tiền IBPS đến 72


TÓM TẮT NGHIÊN CỨU


Sự cần thiết khách quan và vai trò quan trọng của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong nền kinh tế là điều không thể phủ nhận. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thanh toán này thì trước hết cần phải chú trọng thực hiện tốt công tác kế toán TTKDTM ở các ngân hàng thành viên tham gia trực tiếp vào quy trình thanh toán.

Đề tài: “Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế” được nghiên cứu với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận cũng như các quy trình nghiệp vụ hạch toán kế toán tại chi nhánh về các hình thức TTKDTM hiện nay mà phạm vi nghiên cứu giới hạn ở hai hình thức là Sec và UNC. Bên cạnh đó, đề tài còn mô tả đầy đủ quy trình thanh toán vốn giữa các ngân hàng. Từ đó đưa ra các nhận xét về ưu điểm, tồn tại và trên cơ sở đó, hình thành nên các giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán TTKDTM tại chi nhánh.1. Lí do lựa chọn đề tài

PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ

Với những bước phát triển vượt bậc cũng như khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ ngân hàng đã và đang được chú trọng đầu tư khai thác theo chiều rộng gắn chặt với chiều sâu một cách hiệu quả để thích ứng với sự phát triển của đất nước trong những năm gần đây. Không nằm ngoài xu thế đó, hoạt động thanh toán ở các ngân hàng đang được tập trung cải tiến về cơ chế nghiệp vụ song song với hiện đại hóa, đa dạng hóa công nghệ thanh toán nhằm mở rộng hoạt động và nâng cao tính cạnh tranh, mà đặc biệt là hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có một vai trò hết sức quan trọng đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế, giúp cho việc tập trung và phân phối vốn được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Việc phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng không chỉ tạo tiền đề, nền tảng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn giúp nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế một cách hiệu quả, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế. Hiện nay khi mà thanh toán bằng tiền mặt đang phổ biến thì việc tìm ra giải pháp và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển TTKDTM là rất cần thiết tuy rằng điều đó không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có sự quan tâm, nghiên cứu một cách đầy đủ, phải có cái nhìn sâu rộng hơn.

Nắm bắt được xu thế phát triển và tầm quan trọng đó, trong những năm gần đây ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nói chung và ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế nói riêng đã có những bước đi mới trong việc xây dựng và áp dụng những chính sách về sản phẩm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cấp máy móc, cải tiến công nghệ nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như hội nhập vào khu vực và thế giới.

Là sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, qua thời gian thực tập cũng như cơ hội tiếp xúc, nghiên cứu và trao đổi về những hoạt động đa dạng và phong phú ở NH TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Huế, đặt biệt là hoạt động TTKDTM, em đã có điều kiện tiếp cận thực tiễn và muốn vận dụng những kiến thức được đang bị trên ghế nhà trường vào thực tế. Đồng thời đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức và nắm


bắt cách thức hạch toán kế toán của hoạt động TTKDTM. Với những lí do đó, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế".

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tập hợp và hệ thống hóa cơ sở lí luận về hoạt động, đặc điểm và vai trò của các hình thức TTKDTM cũng như quy trình và nghiệp vụ kế toán TTKDTM .

- Đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác kế toán TTKDTM ở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

- Đánh giá thực tế công tác kế toán TTKDTM ở ngân hàng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán. Đồng thời nhận xét, đánh giá và đưa ra một số kiến nghị của cá nhân về các kế toán TTKDTM.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình và nghiệp vụ kế toán TTKDTM tại NHTM

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là quy trình và nghiệp vụ kế toán TTKDTM tại NH TMCP Ngoại thương – chi nhánh Huế, mà tập trung chủ yếu vào phương thức thanh toán bằng Séc và Ủy nhiệm chi trong giai đoạn 2010-2012.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu: Thông qua việc tham khảo các tài liệu từ các giáo trình có liên quan, khóa luận từ các trường đại học, trên các website, văn bản pháp luật,...cũng như các tài liệu từ website chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Huế, phòng kế toán thanh toán của ngân hàng cũng như các phòng ban có liên quan.

- Phương pháp quan sát, phỏng vấn: trực tiếp quan sát và phỏng vấn về các nghiệp vụ xảy ra, cách làm việc, xử lý công việc của nhân viên tại phòng kế toán. Qua đó nhanh chóng nắm bắt được quy trình và cách hạch toán cụ thể từ đó ghi chép và tích lũy kiến thức.


- Phương pháp tổng hợp và phân tích xử lý số liệu: Từ những số liệu thô thu thập được, tiến hành xử lý và phân tích số liệu để từ đó rút ra nhận xét, đánh giá và đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp.

- Phương pháp so sánh: Dựa vào các số liệu thu thập được, tiến hành so sánh các chỉ tiêu qua các năm để thấy được sự tăng, giảm, biến động qua các năm.

6. Tính mới của đề tài

Ngày nay việc sử dụng những tiện ích do công nghệ mang lại đã dần trở nên rất phổ biến, cần thiết trong cuộc sống và lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế phát triển như vậy. Thanh toán qua ngân hàng (thanh toán không dùng tiền mặt) trong những năm gần đây đã không còn lạ lẫm gì đối với khách hàng, góp phần thu hẹp khoảng cách thanh toán về địa lý, giảm bớt các chi phí và nhược điểm của thanh toán tiền mặt.

Chính vì thế nên, đến ngân hàng và thực hiện giao dịch thanh toán an toàn và hiệu quả là lựa chọn của nhiều khách hàng hiện nay. Vì vậy, đây cũng chính là một trong những đề tài mà nhiều anh chị khóa trước đã lựa chọn và nghiên cứu:

Đề tài: “Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt ở NH ĐT & PT VN - CN Hà Tĩnh” của sinh viên Trương Thị Hằng, lớp k40 kế toán – kiểm toán.

Đề tài: “Nghiệp vụ kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại NH TMCP NT VN – CN Huế” của sinh viên Tôn Nữ Hà Thanh, lớp k41 kế toán-kiểm toán.

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu đó, đề tài: “Đánh giá công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại NH TMCP Ngoại Thương VN – CN Huế” có một số điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước:

- Trình bày đầy đủ cơ sở lý luận về hạch toán kế toán cũng như những quy định liên quan của 02 hình thức thanh toán bằng Sec, UNC và các phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng hiện nay.

- Trên cơ sở phản ánh chi tiết thực trạng quy trình, nghiệp vụ công tác kế toán, đưa ra các nhận định rõ ràng, đầy đủ và khách quan về những kết quả, thuận lợi cũng như tồn tại gặp phải từ đó hướng đến các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh.

Xem tất cả 68 trang.

Ngày đăng: 20/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí