Đẩy Mạnh Áp Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hiện Đại Hóa Công Sở Đảm Bảo Và Nâng Cao Điều Kiện Thực Hiện Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của Thủ đô Hà Nội - 14

chức gắn với việc xây dựng các quy định về thu hút, tuyển dụng tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

3.3.4. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở đảm bảo và nâng cao điều kiện thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Hiện đại hóa hành chính trên cơ sở đổi mới phương thức và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Giảm mạnh hội họp và giấy tờ hành chính, mở rộng việc giao ban, họp trực tuyến. Các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử. Triển khai có hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố. Phát triển đồng bộ và song hành giữa hiện đại hóa công sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng cơ quan điện tử.

Chỉ tiêu đến năm 2015: bảo đảm 100% trụ sở cấp xã trên địa bàn Thành phố đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; trên 80% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện trên mạng điện tử; 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 50% các xã, phường, thị trấn hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nội bộ; 100% các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; 100% các cơ quan hành chính của Thành phố áp dụng và được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Giải pháp cụ thể:

a. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ cho UBND cấp xã nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính”

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

b. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng mô hình khung về thực hiện cơ quan điện tử”.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 138 trang: Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của Thủ đô Hà Nội

c. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương”

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của Thủ đô Hà Nội - 14

d. Xây dựng Kế hoạch triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo chỉ đạo của Chính phủ. Xây dựng, hoàn thiện và cài đặt toàn bộ các phần mềm ứng dụng dùng chung đối với cấp huyện, cấp xã xong trong năm 2013.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

e. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án: Xây dựng mô hình điểm về cải cách hành chính của Thành phố và áp dụng mô hình “cơ quan điện tử”.

Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND quận, huyện (Chương Mỹ, Thạch Thất, Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên)

3.3.5. Nâng cao chất lượng thông tin, cải thiện quan hệ giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan hành chính

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố. Tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành Thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện CCHC tại các cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố. Triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dòi, đánh giá CCHC của Thành phố (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

Đổi mới phương thức và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Giảm mạnh hội họp và giấy tờ hành chính, mở rộng việc giao ban, họp trực tuyến. Triển khai có hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố. Phát triển đồng bộ và song hành giữa hiện đại hóa công sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng cơ quan điện tử theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá về trách nhiệm phục vụ của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Coi trọng tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện cải cách hành chính. Tổ chức nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài nước. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về cải cách hành chính.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng Thông tin điện tử Hà Nội)

Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính trên báo, đài, báo điện tử; tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận để hiểu rò hơn về công tác cải cách hành chính, về quyền và nghĩa vụ của mình khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.

Giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể:

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Cung cấp hệ thống các thông tin về quy hoạch xây dựng Thủ đô và các bản đồ quy hoạch khác có liên quan ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Cung cấp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư có sử dụng đất, các loại bản đồ quy hoạch khác có liên quan ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

c. Rà soát quy định thủ tục hành chính hiện đang thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính của Thành phố. Tiếp tục đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, tập trung ở một số lĩnh vực: đầu tư; quy hoạch; xây dựng; đền bù, hỗ trợ, tái định cư; lao động thương binh và xã hội; tư pháp, hộ tịch.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND Thành phố

d. Xây dựng, hoàn thiện quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của hai hay

nhiều Sở liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dưn

thương binh và xã hội; tư pháp và hộ tịch.

g ; quản lý đất đai; lao động,


dưn

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực đầu tư xây g); Sở Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực đất đai); Sở Lao động, Thương

binh và Xã hội (lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội); Sở Tư pháp (lĩnh vực tư pháp, hộ tịch).

e. Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại mộ t số doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

3.3.6. Kiểm soát thủ tục hành chính

Sớm ổn định tổ chức bộ máy của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách TTHC để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, loại bỏ TTHC rườm rà, cản trở hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp, trọng tâm là TTHC tại các sở, ngành của Thành

phố. Công khai quy trình, thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính tại Văn phòng UBND Thành phố.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các Đề án liên quan cung cấp thông tin về: quy hoạch xây dựng; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; thủ tục đầu tư. Hoàn thiện quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; quản lý đất đai; lao động, thương binh và xã hội.

Đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn lắp đặt camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giao dịch hành chính.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được chú trọng và từng bước triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố. Thành phố đã chủ động ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành đã chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn triển khai rà soát các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị tổ chức triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính, như:

+ Một số sở, ngành chưa kịp thời tham mưu để Chủ tịch UBND Thành phố công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định; chưa phát huy vai trò chủ trì trong triển khai công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

+ Một số đơn vị sở, ngành, quận, huyện còn lúng túng trong việc triển khai công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm so với thời gian quy định. Cá biệt, có đơn vị đến nay còn chưa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ sở thực hiện việc điền biểu mẫu rà soát.

- Công tác Kiểm soát TTHC dù đã triển khai thực hiện hơn một năm qua, nhưng do là một nhiệm vụ mới, có những khó khăn phức tạp trong quá trình thực hiện, nhưng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện việc theo dòi, đôn đốc, hướng dẫn,

kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện ở các sở, ngành, quận, huyện, thị xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chưa có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, chế độ đãi ngộ nên chất lượng chưa cao.

- Các nhóm thủ tục hành chính, quy định được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 còn mang tính trừu tượng, chưa có sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện, dẫn đến cơ sở có sự lúng túng (VD: Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa, Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ hay Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận sử dụng đất có tính bao quát rộng, có liên quan tới nhiều đối tượng, nhiều loại hình nên khó triển khai thực hiện, vv...).

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để kết nối để thông tin giữa các sở, ngành, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cấp xã còn chưa đồng bộ.

3.4. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ rà soát các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm hàng năm để Thành phố còn triển khai tới các đơn vị, địa phương

2. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Kiến nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù đối với thành phố Hà Nội để tăng biên chế đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các sở, quận, huyện, thị xã vì số lượng giao dịch TTHC ở các cấp của Thành phố rất lớn so với các địa phương khác.

4. Kiến nghị Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành tiêu chí mô hình chuẩn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện để hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất.

5. Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và chuyển giao phần mềm điện tử thống nhất dùng chung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

cũng như các cơ quan của Thành phố trong việc sử dụng các cơ sở dữ liệu để giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức.

6. Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xây dựng quy trình giải quyết TTHC liên thông của cấp mình để địa phương có thể thông báo công khai thời gian giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức được biết.

7. Kiến nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn triển khai đo lường mức độ hài long của người dân đối với với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

KẾT LUẬN


Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng đã xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong 5 trọng tâm công tác cần tập trung chỉ đạo. Cải cách thủ tục hành chính cũng là 1 trong 2 khâu đột phá trong chiến lược phát triển của Thủ đô trong giai đoạn 2010-2015.

Có thể nói chỉ đạo đẩy mạnh CCHC là quan điểm chỉ đạo nhất quán xuyên suốt những năm qua của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, kết quả to lớn đã đạt được đã công bố trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, niêm yết tại các bộ phận một cửa giải quyết TTHC cho nhân dân đã thể hiện nỗ lực trực tiếp, kiên trì trong những năm qua của hàng ngàn cán bộ công chức trong hệ thống Tổ công tác 30 toàn Thành phố, phòng Kiểm soát TTHC, phòng Nội vụ các cấp hành chính cũng là kết quả của 1 quá trình chỉ đạo quyết liệt lâu dài của toàn Đảng bộ Thành phố.

Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đã rò ràng với mục tiêu ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, song bước đi và lộ trình, cách tiếp cận để giải quyết vẫn là bài toán vô cùng khó khăn trong điều kiện tiền lương và chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ còn rất hạn chế.

Luận văn tiếp cận từ thực tế từ giải quyết các TTHC tại Thành phố Hà Nội, qua các giai đoạn cụ thể, với các chủ thể khác nhau thực hiện công tác cải cách TTHC. Trong đó cũng đã đi vào đánh giá cụ thể 03 nhóm TTHC là xây dựng, nhà đất và thuế, đánh giá phân tích các nhân tố tác động và cũng đề ra bài học hữu ích.

Công cuộc cải cách hành chính Thủ đô nói chung, đặc biệt là cải cách TTHC có ý nghĩa to lớn đó thể hiện trên cả 3 phương diện: chuyển biến nhận thức chính trị, hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Về chuyển biến nhận thức: Qua quá trình thực hiện cải cách TTHC ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tinh thần cầu thị đổi mới, sáng tạo cải cách TTHC của đội ngũ cán bộ công chức TP đã có những chuyển biến tích cực. Tinh thần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, đa dạng phong phú về loại hình trước những

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/06/2022
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số