Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------


NGUYỄN QUỲNH TRANG


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

TRONG CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


Hà Nội - 2022


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------


NGUYỄN QUỲNH TRANG


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

TRONG CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM


Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201


LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐÀM VĂN HUỆ


Hà Nội - 2022


LỜI CAM ĐOAN


Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.


Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Tác giả


Nguyễn Quỳnh Trang


LỜI CẢM ƠN


Sau một thời gian dài học tập và làm việc nghiêm túc, NCS đã hoàn thành luận án với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam”.

Để hoàn thành luận án này, NCS xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến:

- PGS.TS. Đàm Văn Huệ - Người thầy đã hỗ trợ và hướng dẫn, động viên NCS trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu.

- Tập thể lãnh đạo, thầy cô và các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là các thầy cô giáo Viện Ngân hàng – Tài chính và Viện Đào tạo Sau đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho NCS hoàn thành luận án đúng tiến độ.

- Các Ông/Bà là cán bộ quản lý, chuyên viên chính, chuyên viên của Cục thuế, chi Cục thuế các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Sông Hồng đã hỗ trợ, kết nối giúp NCS với các hộ KDCT trong các làng nghề

- Các Ông/Bà là chủ hộ KDCT trong các làng nghề đã sẵn lòng dành thời gian trong trả lời phỏng vấn, trả lời phiếu khảo sát và hỗ trợ NCS trong việc kết nối, phỏng vấn những hộ KDCT khác trong làng nghề.

- Cuối cùng, NCS xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên để hoàn thành luận án.

Do hạn chế về thời gian, nguồn lực và số liệu nên luận án không tránh khỏi những thiếu sót, NCS kính mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các nhà khoa học, thầy cô giáo và đồng nghiệp để có thể hoàn thiện luận án một cách hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


Ký hiệu

Diễn giải

HKD

Hộ kinh doanh

KDCT

Kinh doanh cá thể

TTT

Tuân thủ thuế

TTTN

Tuân thủ tự nguyện

TTBB

Tuân thủ bắt buộc

CQT

Cơ quan thuế

NNT

Người nộp thuế

TRA

Lý thuyết hành động hợp lý

TPB

Lý thuyết hành vi có kế hoạch


SSF

Mô hình khung sườn dốc trơn trượt về tuân thủ thuế

(Slippery Slope Framework)

CFA

Phân tích nhân tố khẳng định

EFA

Phân tích nhân tố khám phá

SEM

Mô hình phương trình cấu trúc

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 1


MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do lựa chọn đề tài 1

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

3.1. Đối tượng nghiên cứu 5

3.2. Phạm vi nghiên cứu 5

4. Đóng góp của luận án 6

5. Kết cấu luận án 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 9

1.1. Mức độ quan tâm và các hướng nghiên cứu về hành vi tuân thủ thuế 9

1.2. Các lý thuyết, mô hình nghiên cứu liên quan đến hành vi tuân thủ thuế .12 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế 15

1.3.1. Thống kê về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế 15

1.3.2. Tổng quan về mối quan hệ giữa các yếu tố và hành vi tuân thủ thuế 19

1.4. Các phương pháp nghiên cứu áp dụng trong nghiên cứu về hành vi tuân thủ thuế 22

1.5. Kết luận rút ra từ tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan và hướng nghiên cứu của đề tài 27

1.5.1. Các nội dung kế thừa 27

1.5.2. Khoảng trống nghiên cứu 29

1.5.3. Hướng nghiên cứu của luận án 30

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 31

2.1. Cơ sở lý luận chung về thuế 31

2.1.1. Khái niệm về thuế 31

2.1.2. Đặc điểm về thuế 31

2.1.3. Cơ sở thuế, thuế suất và cấu trúc thuế suất 33

2.1.4. Phân loại thuế 33

2.1.5. Hệ thống thuế 34

2.2. Khái niệm, bản chất và phân loại về tuân thủ thuế 36

2.2.1. Khái niệm, bản chất về tuân thủ thuế 36

2.2.2. Phân biệt tuân thủ thuế và không tuân thủ thuế 38

2.2.3. Phân loại tuân thủ thuế 40

2.3. Các lý thuyết, mô hình nền tảng trong nghiên cứu về tuân thủ thuế 43

2.3.1. Lý thuyết răn đe kinh tế và mô hình Allingham và Sandmo (1972) 43

2.3.2. Lý thuyết tâm lý học tài chính 45

2.3.3. Lý thuyết thể chế 46

2.3.4. Lý thuyết công bằng 46

2.3.5. Lý thuyết tâm lý xã hội 47

2.3.6. Lý thuyết hành động hợp lý và lý thuyết hành vi có kế hoạch 48

2.3.7. Mô hình Fischer về tuân thủ thuế 52

2.3.8. Mô hình khung sườn dốc trơn trượt về tuân thủ thuế 53

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế 55

2.4.1. Chính sách, pháp luật thuế 55

2.4.2. Hoạt động quản lý thuế của cơ quan thuế 56

2.4.3. Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của công chức thuế 59

2.4.4. Cơ sở vật chất và kỹ thuật của cơ quan thuế 59

2.4.5. Nhóm yếu tố thuộc về người nộp thuế 60

2.4.6. Sự phát triển của hệ thống đại lý thuế 60

2.4.7. Đặc điểm môi trường kinh tế - xã hội 60

2.5. Mô hình nghiên cứu 61

2.5.2. Căn cứ xây dựng mô hình 61

2.5.2. Mô hình nghiên cứu 62

2.5.3. Giả thuyết nghiên cứu 78

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 79

3.1. Quy trình và phương pháp nghiên cứu 79

3.1.1. Quy trình nghiên cứu 79

3.1.2. Phương pháp nghiên cứu 80

3.2. Nghiên cứu định tính 81

3.2.1. Mục tiêu của nghiên cứu định tính 81

3.2.2. Mẫu nghiên cứu 82

3.2.3. Thu thập và phân tích dữ liệu 82

3.2.4. Kết quả phỏng vấn 83

3.3. Nghiên cứu định lượng 94

3.3.1. Thang đo các biến 94

3.3.2. Thiết kế phiếu điều tra 101

3.3.3. Mẫu ghiên cứu 101

3.3.4. Phương pháp thu thập dữ liệu 102

3.3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu 103

CHƯƠNG 4: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 105

4.1. Bối cảnh nghiên cứu 105

4.1.1. Giới thiệu chung về làng nghề và hộ kinh doanh cá thể 105

4.1.2.Quy định về thuế với hộ kinh doanh 108

4.1.2. Thực trạng tuân thủ thuế của hộ kinh doanh 109

4.2. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ KDCT trong các làng nghề ở Việt Nam 115

4.2.1. Thống kê mô tả mẫu 115

4.2.2. Đánh giá chất lượng và độ tin cậy của thang đo 117

4.2.3. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 130

4.3. Kiểm định sự khác biệt giữa các biến kiểm soát đối với hành vi TTT 138

4.3.1. Sự khác biệt theo giới tính 138

4.3.2 Sự khác biệt theo độ tuổi 138

4.3.3. Sự khác biệt theo trình độ học vấn 140

4.3.4. Sự khác biệt theo số năm hoạt động kinh doanh 141

4.3.5. Sự khác biệt theo thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh 143

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY TUÂN THỦ THUẾ Ở HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRONG CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM 145

5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 145

5.2. Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế ở hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam 150

5.3. Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 153

5.3.1. Hạn chế của nghiên cứu 153

5.3.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 154

PHẦN KẾT LUẬN 156

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158

PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 171

PHỤ LỤC 02 - NỘI DUNG PHỎNG VẤN 200

PHỤ LỤC 03 - THANG ĐO GỐC VÀ THANG ĐO ĐIỀU CHỈNH 202

PHỤ LỤC 04 – PHIẾU KHẢO SÁT 207

PHỤ LỤC 05 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 212

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số