Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 26tại điểm đến24


HATT2

Sự thân thiện của người dân địa phương đối với du khách


1


2


3


4


5


25


HATT3

Điểm đến thú vị, hấp dẫn và thoải mái


1


2


3


4


5


26


HATT4

Trải nghiệm tổng thể về điểm đến được cung cấp “phù hợp” với nhu cầu của tôi


1


2


3


4


5


27

SAT1

(SAT2

cǜ)


Du lịch ở đây tốt hơn mong đợi


1


2


3


4


5


28

SAT2

(SAT3

cǜ)

Đánh giá chung của tôi về trải nghiệm khi du lịch nơi này là rất tốt


1


2


3


4


5


29

SAT3

(SAT4

cǜ)


Tôi hài lòng với điểm đến này


1


2


3


4


5


30


INT1

Tôi mong muốn quay trở lại điểm du lịch này


1


2


3


4


5


31

INT2

(INT3

cǜ)

Tôi có ý định quay lại để du

lịch vào một thời điểm trong tương lai gần


1


2


3


4


5


32

INT3

(INT4

cǜ)


Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho người xung quanh


1


2


3


4


5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam


XIN CẢM ƠN!

PHỤ LỤC 13‌


PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨCModel NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 84 824.497 412 .000 2.001 Saturated model 496 .000 0 1Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

84

824.497

412

.000

2.001

Saturated model

496

.000

0Independence model

31

7234.119

465

.000

15.557

Model Fit Summary CMIN‌


RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.031

.896

.875

.744

Saturated model

.000

1.000Independence model

.134

.337

.293

.316

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.886

.871

.940

.931

.939

Saturated model

1.000


1.000


1.000

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

Model

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

.886

.785

.832

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

1.000

.000

.000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

412.497

334.540

498.231

Saturated model

.000

.000

.000

Independence model

6769.119

6497.072

7047.588

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1.865

.933

.757

1.127

Saturated model

.000

.000

.000

.000

Independence model

16.367

15.315

14.699

15.945

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.048

.043

.052

.796

Independence model

.181

.178

.185

.000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

992.497

1005.609

1336.357

1420.357

Saturated model

992.000

1069.424

3022.411

3518.411

Independence model

7296.119

7300.958

7423.020

7454.020

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2.245

2.069

2.439

2.275

Saturated model

2.244

2.244

2.244

2.420

Independence model

16.507

15.892

17.137

16.518

HOELTER

Model

HOELTER HOELTER

.05 .01

Default model

Independence model

247 259

32 33

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SAT

<---

TCTN

.487

.071

6.897

***

SAT

<---

CLDT

.481

.086

5.588

***

SAT

<---

HATT

-.032

.063

-.506

.613

INT

<---

AT

.089

.052

1.728

.084

INT

<---

PBC

.209

.059

3.570

***

INT

<---

SAT

.320

.044

7.284

***

INT

<---

SN

.257

.061

4.228

***

SN3

<---

SN

1.000
SN5

<---

SN

1.066

.067

16.004

***

SN2

<---

SN

.973

.059

16.354

***

SN1

<---

SN

.878

.058

15.065

***

SN4

<---

SN

.925

.062

14.797

***

CLDT5

<---

CLDT

1.000
CLDT4

<---

CLDT

1.323

.103

12.892

***

CLDT2

<---

CLDT

1.155

.095

12.139

***

CLDT3

<---

CLDT

1.187

.097

12.297

***

PBC3

<---

PBC

1.000
PBC4

<---

PBC

.895

.059

15.234

***

PBC2

<---

PBC

.992

.064

15.568

***

PBC1

<---

PBC

1.010

.066

15.242

***

TCTN2

<---

TCTN

1.000
TCTN4

<---

TCTN

1.040

.065

16.048

***

TCTN3

<---

TCTN

.991

.068

14.679

***

TCTN1

<---

TCTN

1.070

.071

15.070

***

AT1

<---

AT

1.000
AT2

<---

AT

.918

.056

16.509

***

AT4

<---

AT

.849

.056

15.061

***

AT3

<---

AT

.784

.054

14.615

***

HATT2

<---

HATT

1.000
HATT1

<---

HATT

.724

.049

14.658

***

HATT3

<---

HATT

.925

.055

16.827

***

HATT4

<---

HATT

.606

.050

12.059

***

SAT3

<---

SAT

1.000
SAT1

<---

SAT

.917

.039

23.722

***

SAT2

<---

SAT

.846

.043

19.485

***

INT1

<---

INT

1.000
INT3

<---

INT

.982

.040

24.429

***

INT2

<---

INT

.940

.040

23.525

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SAT

<---

TCTN

.372

SAT

<---

CLDT

.309

SAT

<---

HATT

-.024

INT

<---

AT

.086

INT

<---

PBC

.181

INT

<---

SAT

.352

INT

<---

SN

.216

SN3

<---

SN

.776

SN5

<---

SN

.764

SN2

<---

SN

.780

SN1

<---

SN

.722

SN4

<---

SN

.711

CLDT5

<---

CLDT

.651

CLDT4

<---

CLDT

.794

CLDT2

<---

CLDT

.719

CLDT3

<---

CLDT

.733

PBC3

<---

PBC

.782

PBC4

<---

PBC

.749

PBC2

<---

PBC

.766

PBC1

<---

PBC

.749

TCTN2

<---

TCTN

.758

TCTN4

<---

TCTN

.805

TCTN3

<---

TCTN

.732

TCTN1

<---

TCTN

.751

AT1

<---

AT

.845

AT2

<---

AT

.769

AT4

<---

AT

.705

AT3

<---

AT

.686

HATT2

<---

HATT

.883

HATT1

<---

HATT

.681

HATT3

<---

HATT

.783

HATT4

<---

HATT

.574

SAT3

<---

SAT

.923

SAT1

<---

SAT

.863

SAT2

<---

SAT

.756

INT1

<---

INT

.895

INT3

<---

INT

.874

INT2

<---

INT

.852

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SAT


.317

INT

.313

INT2

.725

INT3

.764

INT1

.801

SAT2

.572

SAT1

.745

SAT3

.852

HATT4

.329

HATT3

.614

HATT1

.464

HATT2

.779

AT3

.471

AT4

.497

AT2

.592

AT1

.713

TCTN1

.564

TCTN3

.535

TCTN4

.649

TCTN2

.575

PBC1

.561

PBC2

.587

PBC4

.561

PBC3

.611

CLDT3

.537

CLDT2

.517

CLDT4

.630

CLDT5

.424

SN4

.505

SN1

.522

SN2

.608

SN5

.583

SN3


.602

PHỤ LỤC 14‌


PHÂN TÍCH BOOTSTRAP TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC


Iterations

Method 0

Method 1

Method 2

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

1

3

8

0

112

1

9

0

442

2

10

0

469

0

11

0

275

0

12

0

109

0

13

0

30

0

14

0

16

0

15

0

15

0

16

0

4

0

17

0

4

0

18

0

6

0

19

0

11

0

Total

0

1494

6

Summary of Bootstrap Iterations (Default model) (Default model)‌


0 bootstrap samples were unused because of a singular covariance matrix. 0 bootstrap samples were unused because a solution was not found.


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SAT

<---

TCTN

.487

.071

6.897

***

SAT

<---

CLDT

.481

.086

5.588

***

SAT

<---

HATT

-.032

.063

-.506

.613

INT

<---

AT

.089

.052

1.728

.084

INT

<---

PBC

.209

.059

3.570

***

INT

<---

SAT

.320

.044

7.284

***

INT

<---

SN

.257

.061

4.228

***

SN3

<---

SN

1.000
SN5

<---

SN

1.066

.067

16.004

***

SN2

<---

SN

.973

.059

16.354

***

SN1

<---

SN

.878

.058

15.065

***

SN4

<---

SN

.925

.062

14.797

***

1500 usable bootstrap samples were obtained. Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CLDT5

<---

CLDT

1.000
CLDT4

<---

CLDT

1.323

.103

12.892

***

CLDT2

<---

CLDT

1.155

.095

12.139

***

CLDT3

<---

CLDT

1.187

.097

12.297

***

PBC3

<---

PBC

1.000
PBC4

<---

PBC

.895

.059

15.234

***

PBC2

<---

PBC

.992

.064

15.568

***

PBC1

<---

PBC

1.010

.066

15.242

***

TCTN2

<---

TCTN

1.000
TCTN4

<---

TCTN

1.040

.065

16.048

***

TCTN3

<---

TCTN

.991

.068

14.679

***

TCTN1

<---

TCTN

1.070

.071

15.070

***

AT1

<---

AT

1.000
AT2

<---

AT

.918

.056

16.509

***

AT4

<---

AT

.849

.056

15.061

***

AT3

<---

AT

.784

.054

14.615

***

HATT2

<---

HATT

1.000
HATT1

<---

HATT

.724

.049

14.658

***

HATT3

<---

HATT

.925

.055

16.827

***

HATT4

<---

HATT

.606

.050

12.059

***

SAT3

<---

SAT

1.000
SAT1

<---

SAT

.917

.039

23.722

***

SAT2

<---

SAT

.846

.043

19.485

***

INT1

<---

INT

1.000
INT3

<---

INT

.982

.040

24.429

***

INT2

<---

INT

.940

.040

23.525

***

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số