Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - 13


12. Chính phủ (2003), Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.

13. Chính phủ (2004), Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 về việc “Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VPHC và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh”.

14. Chính phủ (2009), Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 1/8/2009 về “Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng”

15. Chính phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC”.

16. Chính phủ (2013), Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 về việc “Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

17. Chính phủ (2014), Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/1/2014 “Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc” .

18. Chính phủ (2014), Sách trắng về thành tựu quyền con người của Việt Nam.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta".

20. Hội liên hiệp công nhân quốc tế (1864), Điều lệ tạm thời. NXB Lao động, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang: Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

21. Trần Minh Hương (2005), Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Tạp chí Luật học 10.

22. Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2011), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - 13


23. Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2011), Tư tưởng về quyền con người - Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, Nxb Lao động - xã hội.

24. Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2011), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 - Mục tiêu chung của nhân loại, NXB Lao động - Xã hội.

25. Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2013), Hỏi đáp về quyền con người, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

26. Liên Hợp Quốc (1966), Công ước về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), năm 1966.

27. Liên Hợp Quốc(1966), Công ước về các quyền kinh tế, xã hội văn hóa (ICESCR), năm 1966.

28. Liên Hợp Quốc (1984), Công ước Chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, thông qua ngày 10/12/1984, có hiệu lực từ ngày 26/6/1987.

29. Hồ Chí Minh (1980), Toàn tập- tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

30. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập- tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

31. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập- tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

32. Nguyễn Ái Quốc (1941), Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941) về tổ chức Việt Minh.

33. Quốc hội (1946), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội.

34. Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội.

35. Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, NXB Lao động, Hà nội.

36. Quốc hội (2009), Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), NXB Lao động, Hà Nội.

37. Quốc hội (2012), Nghị quyết số 24/2012/QH 13 ngày 20/6/2012 về việc “Thi hành Luật xử lý VPHC”.

38. Quốc hội (2012), Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2012 về “Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”.


39. Quốc hội (2012), Luật xử lý VPHC, NXB Lao động, Hà Nội.

40. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội.

41. Nguyễn Trãi (1939), Bình Ngô Đại Cáo, Bản dịch của Ngô Tất Tố.

42. Trung tâm nghiên cứu quyền con người (2011), Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động – Xã hội.

43. Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về áp dụng BPXLHC đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục và đưa vào cơ sở chữa bệnh từ năm 2003 đến nay.

44. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (1995), Pháp lệnh xử lý VPHC, Hà Nội.

45. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý VPHC, Hà Nội.

46. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2012), Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH13 ngày 29/7/2012 về “Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII”.

47. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2014), Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND, Hà Nội.

TIẾNG ANH

48. United nations (2006), Human Rights, Questions and answers, New York and Geneva.

WEBSITE

49. http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=vie w&id=1359&Itemid=5 [truy cập ngày 20 /2/2014].

50. http://www.mofa.gov.vn/en/ctc [truy cập ngày 20 /1/2014].

51. http://www.ohchr.org/Document/Publications/FAQen.pd [truy cập ngày 16 /2/2014].

52. http://www.thanhnien.com.vn [truy cập ngày 29/09/2014]

53. http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/Van-kien-Dang-


Nha-nuoc/2011/3525/aspx [truy cập ngày 16 /2/2014].

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số