Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 21


81. Nhiều tác giả (2011), Phát triển nguồn lực giáo dục đại học Việt Nam

(2011), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

82. Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

83. Lê Du Phong (Chủ biên) (2006), Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

84. Trần Hoàng Phong (2020), “Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp”, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (4), Tr. 3- 12.

85. Nguyễn Ngọc Phú (Chủ biên) (2006), Tiến tới một xã hội học tập, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.

86. Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng, (Chủ biên) (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

87. Trần Hồng Quân (1996), Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 1996-2000 và định hướng đến 2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

88. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật Du lịch, Hà Nội.

89. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật Cán bộ, công chức, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội.

90. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019), Luật Giáo dục, Nxb Lao động, Hà Nội.

91. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Giáo dục Đại học Việt Nam, Hà Nội.


92. Hồ Sỹ Quý (2007), Con người và phát triển con người, Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành triết học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

93. Đường Vĩnh Sường (2012), “Giáo dục, đào tạo với phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Cộng sản, (833), tr.36-39.

94. Tạ Ngọc Tấn (2012), Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài, Một số kinh nghiệm của thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

95. Trịnh Ngọc Thạch (2008), Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Hà Nội.

96. Nguyễn Thanh (2001), Phát triển nguồn nhân lực và vai trò của giáo dục

- đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Viện Triết học, Hà Nội.

97. Nguyễn Văn Thạo - Nguyễn Viết Thông (2011), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

98. Hồ Bá Thâm (2020), “Đổi mới sáng tạo – triết lý của nền giáo dục Việt Nam trên con đường thay đổi, phát triển, vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, (42), Tr. 16-25.

99. Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2013), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ, Nxb Văn hóa – Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh.

100. Trần Văn Thông (2006), Tổng quan du lịch, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.


101. Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.

102. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội.

103. Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Hà Nội.

104. Đoàn Xuân Thủy (2013), “Những vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Hà Nội.

105. Nguyễn Hữu Tiệp (2010), Giáo trình nguồn nhân lực, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội.

106. Trung tâm Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Viện phát triển giáo dục (2002), Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

107. Trường Cao đẳng Cần Thơ (2017), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cần Thơ

– Điểm đến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”, Cần Thơ.

108. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và Đại học Lille (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch”, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hổ Chí Minh.

109. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và Đại học Lille (2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Các loại hình du lịch hiện đại”, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hổ Chí Minh.


110. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0”, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hổ Chí Minh.

111. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long”, TP. Hổ Chí Minh.

112. Trường Đại học Sài Gòn (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa - du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển”, TP. Hổ Chí Minh.

113. Trường Đại học Văn hóa (2013), Kỷ yếu hội thảo Những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Hà Nội.

114. Trường Đại học Văn hiến - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2019), Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh., TP. Hồ Chí Minh.

115. Lê Anh Tuấn (2016), “Bàn về đào tạo du lịch trong hội nhập ASEAN”,

Tạp chí Du lịch Việt Nam, (3), Hà Nội..

116. Trấn Văn Tùng và Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

117. Trần Văn Tùng và Lê Ái Lâm (1998), Phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Hà Nội.

118. Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng, Nxb Thế giới, Hà Nội.

119. Nguyễn Thị Hồng Vân (2005), “Giáo dục với phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Phát triển giáo dục, (4), Hà Nội.


120. Nguyễn Đình Vĩ, Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

121. Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - kinh nghiệm của các quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

122. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2004), Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

123. Viện Ngôn ngữ học (1994), Từ điển Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

124. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.


Phần 2: Tài liệu tham khảo tiếng Anh

1. Dennis Nickson, (2007), Human resource management for the hospitality and tourism industries, Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford, USA

2. Hatch N.W, Dyer J.H (2004) “Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage”, Strategic Management Journal 25 (2004), pp. 1155–1178.

3. Juliana Kheng Mei Soh Ms (2008), “Human resource development in the Tourism sector in Asia”, Perspectives in Asian Leisure and Tourism, (Vol.1, Issue 1, Article 7).

4. Marija Džopalić1, Jovan Zubović, Ivana Domazet, (2009), Human resource management – Developing force of tourist industry.

5. WB (2013), Human Capital Report.

6. Ulrich D (1997), Human Resource Champions, Harvard Business School Press.


Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2020ST T


Địa phương


Cơ sở đào tạo

Năm thành lập

Cơ quan

chủ quản


Địa chỉ


Ngành đào tạo


1


An Giang


Trường ĐH An

Giang


1999

ĐH

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, An

Giang

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

Gồm 2 chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng –

Khách sạn


Trường CĐ nghề An Giang


2007


UBND

tỉnh An Giang

841 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An

Giang


-Quản trị nhà hàng

-Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng

-Trung cấp Quản trị khách sạn


Trường TC nghề Châu Đốc


2009


Sở LĐTB

XH An

Giang

Đường kênh Hòa Bình, khóm Châu Long 8, P. Châu Phú B, TP.Châu

Đốc, An Giang


Nghiệp vụ nhà hàng


2


Bạc Liêu


Trường ĐH Bạc Liêu


2006

UBND

tỉnh Bạc Liêu

178 Võ Thị Sáu, P.8,

TP.Bạc Liêu,

tỉnh Bạc Liêu


Văn hóa du lịch

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

tỉnh Bạc


2014

UBND

tỉnh Bạc Liêu

22 Cách mạng và số 10 Tôn Đức Thắng, khóm

10, phường

- Hướng dẫn du lịch

- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

- Nghiệp vụ nhà hàng,

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 216 trang: Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 21
Liêu1, TP Bạc

Liêu, Bạc Liêu

khách sạn


3


Bến Tre

Trường CĐ Bến Tre


2004

UBND

tỉnh Bến Tre

1H, ấp 1, xã Sơn Đông, Tp.Bến Tre,

Bến Tre


- Việt Nam học


Trường CĐ nghề Đồng Khởi


2008

Tổng liên Đoàn Lao động Việt

Nam

17A4, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre


- Quản trị khách sạn

- Hướng dẫn du lịch


4


Cà Mau

Phân hiệu

Trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau


2013


Trường đại học tư thục


Số 3, Đường số 6, Khu Dự án Đông Bắc, P5, TP.

Cà Mau, Cà Mau.

Du lịch (Việt Nam học)

Trường CĐ cộng đồng Cà

Mau


2007

UBND

tỉnh Cà Mau

126 Đường 3/2, P.6,

TP.Cà Mau, Cà Mau

Trung cấp Hướng dẫn du lich

Du lich sinh thái Du lich lữ hành


5


Cần Thơ


Trường ĐH Cần Thơ


1975


Bộ GD

và ĐT

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh

Kiều, TP.Cần Thơ

- Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


Trường ĐH Tây Đô


2006


Trường đại học tư thục

Số 68 Trần Chiên KV.Thạnh Mỹ, P.Lê

Bình, Q.Cái

Răng, TP.Cần Thơ

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Việt Nam học

- Du lịch (ngành mới)

Trường

ĐH Nam Cần Thơ


2013

Trường

đại học tư thục

168, Nguyễn

Văn Cừ (nối dài), P. An

- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

- Quản trị khách sạnBình, Quận Ninh Kiều, Thành phố

Cần Thơ

- Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống


Trường ĐH FPT

Cần Thơ


2018


Trường đại học tư thục

600, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều,

TP. Cần Thơ

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn


Trường CĐ Cần Thơ


1977


UBND

TP.Cần Thơ

413 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều,

TP.Cần Thơ

- Việt Nam học

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


Trường CĐ Du

lịch Cần Thơ


2014


Bộ VHTT

&DL


Số 47 Đường

số 1, Khu

Vực 3 Sông Hậu, Cồn Khương, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ

- Cao đẳng: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn du lịch.

- Trung cấp: Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ nhà hàng, Quản lý và kinh

doanh khách sạn


Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ


2004


UBND

TP.Cần Thơ

Số 9, đường Cách mạng Tháng tám, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều,

TP. Cần Thơ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


Trường CĐ FPT

Cần Thơ


2010


Trường cao đẳng tư thục

Số 288,

Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Hướng dẫn du lịch

- Quản trị nhà hàng

- Quản trị khách sạn

6

Đồng

Tháp

Trường

ĐH

2008

Bộ GD

và ĐT

783, Phạm

Hữu Lầu,

Việt Nam Học (hướng

dẫn du lịch; Quản lý nhà

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 24/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *