Thiết kế mạch tự động cân bằng nhiệt độ và điều khiển thiết bị thông qua tin nhắn SMS - 10

}

delete_sms(); delay_ms(100);

//number=strlen(tach_so); LCD_Gotoxy(0,1); LCD_Puts(tach_so); sprintf(str,"%2d",j); LCD_Gotoxy(13,1); LCD_Puts(str); delay_ms(1000);

if(strncmp(tach_so,num1,12)==0){ // so sanh chuoi delay_ms(200);

LCD_Gotoxy(0,1); LCD_Puts(str);


// Dieu khien thiet bi delay_ms(500); check2=0 ;

check2=strstr(buffer,den1 bat); // tim chuoi "den1 bat" trong chuoi buffer if(strncmp(check2,den1 bat,4)==0){

Bat_den1; // bat thiet bi 1

write_eeprom(0x00,eeprom|=0x01); // dien so 1 vao bit dau tien send_sms(tach_so,1); // phan hoi lai dien thoai la da bat

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 80 trang: Thiết kế mạch tự động cân bằng nhiệt độ và điều khiển thiết bị thông qua tin nhắn SMS

tb=1;

}

Thiết kế mạch tự động cân bằng nhiệt độ và điều khiển thiết bị thông qua tin nhắn SMS - 10

else{

delay_ms(500); check2=0 ;

check2=strstr(buffer,den1 tat); // tim chuoi "den1 tat" trong chuoi buffer if(strncmp(check2,den1 tat,4)==0){

Tat_den1; // tat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom&=0x0e); // dien so 0 vao bit dau tien //0 send_sms(tach_so,2);

tb=1;

}

}

delay_ms(500); check3=0 ;

check3=strstr(buffer, den2 bat); // tim chuoi " den2 bat" trong chuoi buffer if(strncmp(check3, den2 bat,4)==0){

Bat_den2; // bat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom|=0x02); // dien so 1 vao bit thu 2 send_sms(tach_so,3); // phan hoi lai dien thoai la da bat tb=1;

}

else{

delay_ms(500); check3=0 ;

check3=strstr(buffer, den2 tat); // tim chuoi "den2 tat" trong chuoi buffer if(strncmp(check3, den2 tat,4)==0){

Tat_ den2; // tat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom&=0x0d); // dien so 0 vao bit dau tien send_sms(tach_so,4);

tb=1;

}

}

delay_ms(500); check4=0;

check4=strstr(buffer, den3 bat); // tim chuoi " den3 bat" trong chuoi buffer if(strncmp(check4, den3 bat,4)==0){

Bat_ den3; // bat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom|=0x04); // dien so 0 vao bit dau tien send_sms(tach_so,5); // phan hoi lai dien thoai la da bat

tb=1;

}

else{

delay_ms(500); check4=0 ;

check4=strstr(buffer, den3 tat); // tim chuoi "den3 tat" trong chuoi buffer if(strncmp(check4, den3 tat,4)==0){

Tat_ den3; // tat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom&=0x0b); // dien so 0 vao bit dau tien send_sms(tach_so,6);

tb=1;

}

}

delay_ms(500); check4=0 ;

check4=strstr(buffer, den 4 bat); // tim chuoi "den4 bat" trong chuoi buffer if(strncmp(check4, den4 bat,4)==0){

Bat_den4; // bat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom|=0x08); // dien so 0 vao bit dau tien send_sms(tach_so,7); // phan hoi lai dien thoai la da bat

tb=1;

}

else{

delay_ms(500); check4=0 ;

check4=strstr(buffer, den4 tat); // tim chuoi "den4 tat" trong chuoi buffer if(strncmp(check4, den4 tat,4)==0){

Tat_ den4; // tat thiet bi

write_eeprom(0x00,eeprom&=0x07); // dien so 0 vao bit dau tien send_sms(tach_so,8);

tb=1;

}

else{ delay_ms(500); check5=0 ;

check5=strstr(buffer, ktnd); // tim chuoi "ktnd" trong chuoi buffer if(strncmp(check4, ktnd,4)==0){

send_sms(tach_so,9); tb=1;

}

}

if(!tb) {send_sms(tach_so,14); delay_ms(500);}

//deleteall_sms();

}

else{

send_sms(tach_so,9); // phan hoi khi nham may chu delay_ms(500);

//deleteall_sms();

}

Clear_buffer(); // xoa buffer Clear_tachso();

reset_var(); deleteall_sms();

Clear_buffer(); // xoa buffer reset_var();

Led_bao = 1; delay_ms(200); Led_bao = 0; delay_ms(200); Led_bao = 1; delay_ms(200); Led_bao = 0; delay_ms(200); Led_bao = 1;

}

}

}

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 29/06/2022
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số