Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế - 33

NLMT1

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.830

4

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang: Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế

Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế - 33

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NLTC2

9.37

4.132

.748

.750

NLTC3

9.31

3.882

.699

.765

NLTC4

9.27

4.013

.617

.805

NLTC5

9.28

4.227

.582

.819

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.921

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NLQT1

13.50

8.008

.849

.892

NLQT2

13.68

8.432

.788

.904

NLQT3

13.60

8.595

.787

.905

NLQT4

13.24

8.517

.723

.917

NLQT5

13.47

8.011

.832

.895

Reliability Statistics


N of Items

.686

5

Cronbach's Alpha

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NLPV1

14.53

8.086

.551

.602

NLPV2

14.46

7.525

.607

.572

NLPV3

14.52

7.526

.636

.564

NLPV4

14.76

7.988

.145

.836

NLPV5

14.13

7.857

.541

.600


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.836

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NLPV1

11.18

4.912

.670

.792

NLPV2

11.12

4.625

.668

.792

NLPV3

11.18

4.746

.661

.795

NLPV5

10.79

4.672

.669

.791

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.823

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SPDV1

10.74

11.595

.523

.813

10.77

9.423

.660

.776

SPDV3

10.30

9.284

.626

.790

SPDV4

10.71

10.061

.772

.747

SPDV5

10.67

11.356

.548

.807

SPDV2

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.838

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CNTT2

8.64

8.721

.780

.743

CNTT3

8.57

9.231

.681

.789

CNTT4

8.69

10.104

.627

.812

CNTT5

8.68

9.821

.595

.827

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.811

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHSM1

13.93

13.481

.775

.721

VHSM2

14.10

17.583

.155

.917

VHSM3

13.92

13.629

.760

.726

VHSM4

13.81

13.521

.760

.725

VHSM5

13.63

13.929

.716

.740

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

4

.917

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHSM1

10.68

10.138

.813

.891

VHSM3

10.67

10.244

.802

.894

VHSM4

10.57

10.008

.825

.886

VHSM5

10.38

10.270

.796

.897

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.741

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHTU1

13.77

12.477

.625

.649

VHTU2

13.41

12.326

.707

.622

VHTU3

13.41

12.845

.712

.628

VHTU4

13.85

16.892

.056

.867

VHTU5

13.89

12.354

.605

.656

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.867

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHTU1

10.54

9.782

.700

.837

VHTU2

10.17

9.652

.789

.801

VHTU3

10.18

10.300

.767

.814

10.65

9.961

.632

.868

VHTU5

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.875

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHNQ1

12.40

7.007

.760

.837

VHNQ2

12.34

6.739

.706

.848

VHNQ3

12.30

6.864

.642

.865

VHNQ4

12.32

7.067

.628

.867

VHNQ5

12.40

6.707

.805

.825

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.923

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

VHTG1

13.42

7.978

.857

.894

VHTG2

13.61

8.430

.790

.907

VHTG3

13.52

8.544

.801

.906

VHTG4

13.17

8.592

.700

.925

VHTG5

13.46

7.926

.856

.894

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.936

5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TNNV1

14.49

16.849

.818

.923

TNNV2

14.48

16.844

.828

.921

TNNV3

14.38

16.824

.819

.923

TNNV4

14.19

17.241

.793

.927

TNNV5

14.44

16.341

.882

.911


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.905

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TNKH1

13.95

18.087

.723

.893

TNKH2

13.59

17.761

.828

.871

TNKH3

13.59

18.966

.766

.885

TNKH4

14.07

18.210

.676

.904

TNKH5

13.84

17.020

.836

.868

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.880

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TNMT1

12.47

7.366

.752

.847

TNMT2

12.41

7.065

.715

.853

TNMT3

12.37

7.047

.689

.860

TNMT4

12.38

7.470

.614

.877

12.41

6.826

.807

.831

TNMT5

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.702

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted


TNNN1

13.07

6.593

.705

.559

TNNN2

13.26

6.887

.667

.580

TNNN3

13.17

6.975

.680

.581

TNNN4

13.48

8.021

.053

.895

TNNN5

12.81

7.049

.581

.609

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.895

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TNNN1

10.10

4.329

.857

.830

TNNN2

10.29

4.724

.763

.866

TNNN3

10.20

4.774

.789

.858

TNNN5

9.84

4.852

.670

.901

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.925

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

12.88

9.647

.721

.925

KQTC2

13.18

9.025

.842

.900

KQTC3

13.12

10.234

.706

.926

KQTC4

13.04

9.232

.862

.897

KQTC5

13.15

8.875

.898

.889

KQTC1

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.924

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted


KPTC1

12.97

9.763

.770

.912

KPTC2

13.17

9.464

.817

.903

KPTC3

13.11

10.626

.697

.925

KPTC4

13.03

9.679

.836

.900

KPTC5

13.05

8.846

.892

.887

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 31/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *