Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế - 35

TNMT5

PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA)

a. Kết quả CFA của các yếu tố đơn biếnEstimate

NLQT1

<--- NLQT

.759

NLQT5

<--- NLQT

.776

NLQT2

<--- NLQT

.879

NLQT3

<--- NLQT

.861

NLQT4

<--- NLQT

.884

NLMT5

<--- NLMT

.926

NLMT2

<--- NLMT

.918

NLMT3

<--- NLMT

.802

NLMT1

<--- NLMT

.898

NLMT4

<--- NLMT

.926

HATH1

<--- HATH

.697

HATH2

<--- HATH

.848

HATH3

<--- HATH

.813

HATH4

<--- HATH

.754

NLPV2

<--- NLPV

.875

NLPV3

<--- NLPV

.785

NLPV5

<--- NLPV

.737

NLPV1

<--- NLPV

.695

NLTC2

<--- NLTC

.760

NLTC3

<--- NLTC

.824

NLTC4

<--- NLTC

.740

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang: Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế


Estimate

NLTC5

<--- NLTC

.856

SPDV4

<--- SPDV

.715

SPDV2

<--- SPDV

.807

SPDV5

<--- SPDV

.874

SPDV1

<--- SPDV

.740

CNTT3

<--- CNTT

.723

CNTT2

<--- CNTT

.756

CNTT5

<--- CNTT

.826Estimate S E C R P Label NLQT NLMT 0 265 0 045 50 871 NLQT HATH 0 324 0 043 1

Estimate S E C R P Label NLQT NLMT 0 265 0 045 50 871 NLQT HATH 0 324 0 043 2Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NLQT

<-->

NLMT

0,265

0,045

50,871

***


NLQT

<-->

HATH

0,324

0,043

70,602

***


NLQT

<-->

NLPV

0,190

0,030

60,266

***


NLQT

<-->

NLTC

0,146

0,026

50,574

***


NLQT

<-->

SPDV

0,109

0,032

30,404

***


NLQT

<-->

CNTT

0,389

0,047

80,233

***


NLQT

<-->

VHTG

0,038

0,029

10,315

0,018
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NLQT

<-->

VHNQ

0,004

0,026

0,154

0,008


NLQT

<-->

VHSM

0,068

0,040

10,705

0,048


NLQT

<-->

VHTU

0,099

0,042

20,386

0,017


NLQT

<-->

TNNV

0,030

0,041

0,730

0,035


NLQT

<-->

TNKH

0,011

0,043

0,247

0,005


NLQT

<-->

TNMT

0,016

0,028

0,590

0,035


NLQT

<-->

TNNN

0,108

0,030

30,564

***


NLQT

<-->

KQTC

0,383

0,039

90,939

***


NLQT

<-->

KPTC

0,266

0,037

70,103

***


NLMT

<-->

HATH

0,253

0,058

40,380

***


NLMT

<-->

NLPV

0,009

0,040

0,221

0,025


NLMT

<-->

NLTC

0,212

0,039

50,501

***


NLMT

<-->

SPDV

0,026

0,046

0,570

0,019


NLMT

<-->

CNTT

0,285

0,062

40,625

***


NLMT

<-->

VHTG

0,006

0,042

0,146

0,034


NLMT

<-->

VHNQ

0,019

0,038

0,489

0,025


NLMT

<-->

VHSM

0,048

0,058

0,825

0,009


NLMT

<-->

VHTU

0,177

0,062

20,877

0,014


NLMT

<-->

TNNV

0,049

0,060

0,807

0,019


NLMT

<-->

TNKH

0,062

0,064

0,972

0,031


NLMT

<-->

TNMT

0,019

0,041

0,477

0,033


NLMT

<-->

TNNN

0,045

0,044

10,016

0,010


NLMT

<-->

KQTC

0,441

0,053

80,254

***


NLMT

<-->

KPTC

0,184

0,052

30,565

***


HATH

<-->

NLPV

0,233

0,040

50,904

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

HATH

<-->

NLTC

0,140

0,034

40,162

***


HATH

<-->

SPDV

0,256

0,044

50,784

***


HATH

<-->

CNTT

0,563

0,065

80,715

***


HATH

<-->

VHTG

0,052

0,038

10,375

0,019


HATH

<-->

VHNQ

0,026

0,034

0,778

0,037


HATH

<-->

VHSM

0,172

0,053

30,254

0,001


HATH

<-->

VHTU

0,070

0,054

10,286

0,029


HATH

<-->

TNNV

0,102

0,054

10,899

0,018


HATH

<-->

TNKH

0,003

0,057

0,050

0,030


HATH

<-->

TNMT

0,023

0,036

0,644

0,019


HATH

<-->

TNNN

0,059

0,039

10,496

0,035


HATH

<-->

KQTC

0,466

0,050

90,298

***


HATH

<-->

KPTC

0,407

0,051

70,992

***


NLPV

<-->

NLTC

0,019

0,024

0,790

0,030


NLPV

<-->

SPDV

0,102

0,031

30,327

***


NLPV

<-->

CNTT

0,311

0,044

70,07

***


NLPV

<-->

VHTG

0,012

0,27

0,447

0,045


NLPV

<-->

VHNQ

0,107

0,26

40,181

***


NLPV

<-->

VHSM

0,255

0,38

10,467

0,042


NLPV

<-->

VHTU

0,114

0,40

20,853

0,04


NLPV

<-->

TNNV

0,19

0,39

0,492

0,023


NLPV

<-->

TNKH

0,30

0,41

0,716

0,034


NLPV

<-->

TNMT

0,05

0,26

0,199

0,042


NLPV

<-->

TNNN

0,20

0,28

0,720

0,001


NLPV

<-->

KQTC

0,256

0,35

70,329

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NLPV

<-->

KPTC

0,178

0,35

50,117

***


NLTC

<-->

SPDV

0,156

0,29

50,451

***


NLTC

<-->

CNTT

0,196

0,37

50,343

***


NLTC

<-->

VHTG

0,039

0,025

10,593

0,011


NLTC

<-->

VHNQ

0,26

0,22

10,184

0,036


NLTC

<-->

VHSM

0,67

0,34

10,973

0,02


NLTC

<-->

VHTU

0,17

0,35

0,483

0,029


NLTC

<-->

TNNV

0,06

0,35

0,175

0,021


NLTC

<-->

TNKH

0,92

0,38

20,448

0,04


NLTC

<-->

TNMT

0,01

0,24

0,55

0,056


NLTC

<-->

TNNN

0,09

0,26

0,363

0,017


NLTC

<-->

KQTC

0,257

0,31

80,216

***


NLTC

<-->

KPTC

0,115

0,30

30,800

***


SPDV

<-->

CNTT

0,277

0,47

50,857

***


SPDV

<-->

VHTG

0,41

0,31

10,321

0,017


SPDV

<-->

VHNQ

0,09

0,28

0,338

0,035


SPDV

<-->

VHSM

0,63

0,43

10,469

0,042


SPDV

<-->

VHTU

0,69

0,45

10,541

0,123


SPDV

<-->

TNNV

0,26

0,44

0,588

0,046


SPDV

<-->

TNKH

0,057

0,047

10,204

0,029


SPDV

<-->

TNMT

0,47

0,30

10,549

0,021


SPDV

<-->

TNNN

0,58

0,33

10,796

0,03


SPDV

<-->

KQTC

0,241

0,38

60,373

***


SPDV

<-->

KPTC

0,197

0,39

50,41

***


CNTT

<-->

VHTG

0,45

0,40

10,141

0,024

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CNTT

<-->

VHNQ

0,27

0,36

0,743

0,007


CNTT

<-->

VHSM

0,19

0,55

0,351

0,026


CNTT

<-->

VHTU

0,45

0,57

0,779

0,036


CNTT

<-->

TNNV

0,167

0,58

20,894

0,04


CNTT

<-->

TNKH

0,42

0,60

0,703

0,042


CNTT

<-->

TNMT

0,23

0,38

0,602

0,047


CNTT

<-->

TNNN

0,57

0,41

10,389

0,025


CNTT

<-->

KQTC

0,574

0,57

100,42

***


CNTT

<-->

KPTC

0,500

0,57

80,770

***


VHTG

<-->

VHNQ

0,152

0,27

50,581

***


VHTG

<-->

VHSM

0,303

0,43

70,33

***


VHTG

<-->

VHTU

0,275

0,44

60,236

***


VHTG

<-->

TNNV

0,174

0,42

40,169

***


VHTG

<-->

TNKH

0,36

0,43

0,844

0,029


VHTG

<-->

TNMT

0,13

0,27

0,482

0,030


VHTG

<-->

TNNN

0,100

0,30

30,304

***


VHTG

<-->

KQTC

0,25

0,32

0,782

0,034


VHTG

<-->

KPTC

0,22

0,34

0,651

0,015


VHNQ

<-->

VHSM

0,147

0,36

40,47

***


VHNQ

<-->

VHTU

0,227

0,39

50,763

***


VHNQ

<-->

TNNV

0,28

0,37

0,767

0,043


VHNQ

<-->

TNKH

0,014

0,039

0,349

0,027


VHNQ

<-->

TNMT

0,43

0,25

10,744

0,21


VHNQ

<-->

TNNN

0,24

0,27

0,915

0,020


VHNQ

<-->

KQTC

0,07

0,29

0,255

0,019

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

VHNQ

<-->

KPTC

0,31

0,031

10,017

0,309


VHSM

<-->

VHTU

0,199

0,58

30,454

***


VHSM

<-->

TNNV

0,31

0,56

0,550

0,042


VHSM

<-->

TNKH

0,90

0,60

10,511

0,031


VHSM

<-->

TNMT

0,37

0,38

0,975

0,030


VHSM

<-->

TNNN

0,58

0,041

10,433

0,022


VHSM

<-->

KQTC

0,87

0,44

10,966

0,49


VHSM

<-->

KPTC

0,88

0,47

10,867

0,62


VHTU

<-->

TNNV

0,006

0,058

-0,105

0,016


VHTU

<-->

TNKH

0,72

0,62

10,162

0,045


VHTU

<-->

TNMT

0,118

0,40

20,943

0,03


VHTU

<-->

TNNN

0,46

0,43

10,71

0,044


VHTU

<-->

KQTC

0,121

0,47

20,592

0,10


VHTU

<-->

KPTC

0,113

0,50

20,278

0,23


TNNV

<-->

TNKH

0,228

0,63

30,619

***


TNNV

<-->

TNMT

0,140

0,40

30,518

***


TNNV

<-->

TNNN

0,335

0,46

70,278

***


TNNV

<-->

KQTC

0,057

0,046

10,236

0,016


TNNV

<-->

KPTC

0,44

0,49

0,894

0,071


TNKH

<-->

TNMT

0,211

0,43

40,881

***


TNKH

<-->

TNNN

0,251

0,047

50,340

***


TNKH

<-->

KQTC

0,32

0,49

-0,650

0,015


TNKH

<-->

KPTC

0,38

0,52

0,727

0,067


TNMT

<-->

TNNN

0,157

0,30

50,262

***


Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 31/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *