Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế - 36
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TNMT

<-->

KQTC

0,02

0,31

0,62

0,051


TNMT

<-->

KPTC

0,39

0,33

10,177

0,039


TNNN

<-->

KQTC

0,107

0,34

30,153

0,02


TNNN

<-->

KPTC

0,107

0,36

20,976

0,03


KQTC

<-->

KPTC

0,506

0,47

100,849

***


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang: Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch - Trường hợp Thừa Thiên Huế


PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SEM


Estimate S E C R P KQKD TNXH 0 203 0 067 30 013 0 003 KQKD VHDN 0 129 0 065 10 972 0 049 1Estimate

S.E.

C.R

P

KQKD

<---

TNXH

0,203

0,067

30,013

0,003

KQKD

<---

VHDN

0,129

0,065

10,972

0,049

KQKD

<---

CNTT

0,268

0,050

50,326

***

KQKD

<---

SPDV

0,091

0,045

20,038

0,042

KQKD

<---

NLTC

0,276

0,057

40,874

***

KQKD

<---

NLPV

0,247

0,055

40,522

***

KQKD

<---

HATH

0,088

0,040

20,221

0,026

KQKD

<---

NLMT

0,209

0,029

70,117

***

KQKD

<---

NLQT

0,146

0,050

20,920

0,003

VHTG

<---

VHDN

10,000
VHNQ

<---

VHDN

0,545

0,091

60,018

***

VHSM


<---


VHDN

Estimate


0,981

S.E.


0,150

C.R


60,552

P


***

VHTU

<---

VHDN

0,888

0,145

60,125

***

TNNV

<---

TNXH

10,000
TNKH

<---

TNXH

0,786

0,152

50,156

***

TNMT

<---

TNXH

0,475

0,095

40,990

***

TNNN

<---

TNXH

10,346

0,237

50,678

***

KQTC

<---

KQKD

10,000
KPTC

<---

KQKD

0,692

0,051

130,450

***


PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH ANOVA SỰ KHÁC BIỆT THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Test of Homogeneity of Variances


KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.845

2

426

.059

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.078

2

1.539

3.210

.041

Within Groups

204.245

426

.479Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.408

3

425

.747

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2.833

3

.944

1.963

.119

Within Groups

204.490

425

.481Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.589

3

425

.052

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.902

3

.634

1.312

.270

Within Groups

205.421

425

.483Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.452

3

425

.716

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.628

3

.543

1.121

.340

Within Groups

205.695

425

.484Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.559

3

425

.055

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.630

3

.543

1.122

.340

Within Groups

205.694

425

.484Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

KQKD


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.405

3

425

.241

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.092

3

.031

.063

.979

Within Groups

207.231

425

.488Total

207.323

428
Test of Homogeneity of Variances

ketquakd


Levene Statistic


df1


df2


Sig.

1.370

3

425

.251

ANOVA

KQKDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.869

3

1.290

2.694

.046

Within Groups

203.454

425

.479Total

207.323

428
Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 31/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *