Quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Thtư, Luận án đã xác định và đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến QLNN đối với nợ xấu của các NHTM Việt Nam những năm gần đây. Đồng thời, Luận án đưa ra các đánh giá chung QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế này.

Thnăm, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Luận án đề xuất một số giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam. Luận án cũng đưa ra các kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ về quản lý nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh những đóng góp mới về khoa học và thực tiễn, Luận án vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến QLNN của NHNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM mà chưa nghiên cứu kỹ các vấn đề liên quan khác. Ngoài ra, do hạn chế về thời gian và trình độ, một số vấn đề về thực trạng QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam những năm gần đây chưa được đào sâu nghiên cứu kỹ lưỡng. Trên cơ sở các hạn chế nêu trên, tác giả hy vọng các nghiên cứu tương lai sẽ chú trọng nghiên cứu sâu hơn về QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 24 trang tài liệu này.

Quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Xem tất cả 24 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí