Hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trừờng Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh Trần Hồng Hà Hội Nhập Tài Chính Và Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam Tóm Tắt Luận Án Tiến Sỹ Kinh Tế Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng ...

Hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 2

Kênh dòng tiền 𝐶𝑆𝑇𝑇 𝑚ở 𝑟ộ𝑛𝑔 ⇒ 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 ↓⇒ 𝑑ò𝑛𝑔 𝑡𝑖ề𝑛 ↑ ⇒ 𝑟ủ𝑖 𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 ↓⇒ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 ↑⇒ đầ𝑢 𝑡ư ↑ ⟹ 𝑠ả𝑛 ...

Hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 3

Tác động của HNTC và dự trữ ngoại hối đến độc lập CSTT chưa có ý nghĩa thống kê trong dài hạn. Ổn định tỷ giá tăng 1 đơn vị làm giảm độc lập CSTT gần 1.6302 đơn vị. Bảng 4.10 Kết quả ước lượng tác động dài hạn Biến ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí