Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML - Quản lý Tour du lịch - 8

 Điện thoại (dienThoai)

 Gán trách nhiệm cho các lớp vừa tìm được

 Khách Hàng (KhachHang)

- Khách hàng là người được đăng ký tour du lich.

- Cung cấp các thông tin cần thiết cho nhân viên công ty để đăng kí tour.

 Người dùng (NguoiDung)

 Nhân viên (NhanVien)

- Giúp khách hàng đăng ký tour

- Tư vấn khách hàng việc chọn tour cho phù hợp

- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 86 trang tài liệu này.

 Dịch vụ (DichVu)

- Lưu trữ các thông tin về dịch vụ mà khách hàng yêu cầu

Tour du lịch (TourDuLich)

- Là bảng giới thiệu các thông tin về tour cho khách hàng biết.

 Tài khoản (TaiKhoan)

- Thông tin tài khoản người dùng (nhân viên công ty)

 Địa Danh (DiaDanh)

- Quản lý các điểm đến trong tour du lich.

- Giới thiệu về tour du lịch.

 Xe (Xe)

- Chứa thông tin về phương tiện sử dụng trong quá trình thực hiện Tour du lịch.

 Nhà Hàng (NhaHang)

- Chứa các thông tin về nhà hàng là đối tác của công ty để phục vụ cho các Tour du lịch.

 Khách Sạn (KhachSan)

- Chứa các thông tin về khách sạn là đối tác của công ty để phục vụ cho các Tour du lịch.

2. Biểu đồ lớp chi tiết


Biểu đồ lớp chi tiết IV Biểu đồ thành phần 1 Đăng ký Tour 2 Xem thông tin 1

Biểu đồ lớp chi tiết


IV. Biểu đồ thành phần

1. Đăng ký Tour

2 Xem thông tin Tour 3 Quản lý thông tin khách hàng 4 Tư vấn khách hàng 5 Quản 2

2. Xem thông tin Tour

3 Quản lý thông tin khách hàng 4 Tư vấn khách hàng 5 Quản lý thông tin Tour 6 3

3. Quản lý thông tin khách hàng

4 Tư vấn khách hàng 5 Quản lý thông tin Tour 6 Quản lý thông tin nhân viên V 4

4. Tư vấn khách hàng

5 Quản lý thông tin Tour 6 Quản lý thông tin nhân viên V Biểu đồ triển khai 5

5. Quản lý thông tin Tour

6 Quản lý thông tin nhân viên V Biểu đồ triển khai của hệ thống Quản lý 6

6. Quản lý thông tin nhân viên

V Biểu đồ triển khai của hệ thống Quản lý Tour du lịch Biểu đồ thành 7


V. Biểu đồ triển khai của hệ thống Quản lý Tour du lịch


Biểu đồ thành phần của hệ thống Quản lý Tour du lịch PHẦN 3 THIẾT 8

Biểu đồ thành phần của hệ thống “Quản lý Tour du lịch”


PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

-------------***-------------

Các đối tượng thực thể là các đối tượng cần phải lưu trữ lâu dài trên bộ nhớ. Trong hệ thống Đăng kí Tour du lịch online, qua phân tích, thiết kế ta tìm được các lớp thực thể như biểu đồ lớp.

Biểu đồ lớp chi tiết 1 Ánh xạ các lớp sang bảng Mỗi lớp thực thể sẽ 9

Biểu đồ lớp chi tiết

1. Ánh xạ các lớp sang bảng

- Mỗi lớp thực thể sẽ tương ứng với một bảng.

- Ta có các bảng sau: Nhân Viên, Phiếu Đặt Tour, Tour Du Lịch, Đia Danh, Khách Hàng, Dịch Vụ, Vé Du Lich

2. Ánh xạ các lớp liên kết

- Liên kết 1-1: Đưa khoá chính của 1 bảng vào bảng kia để nó trở thành khoá ngoài.

 Giữa bảng Vé Du Lch và bảng Khách Hàng: đưa khóa chính (maKH) của bảng Khách Hàng vào bảng Vé Du Lch

- Liên kết 1 – n: Đưa khoá chính của bảng bên 1 vào bảng bên nhiều để nó trở thành khoá ngoài.

 Giữa bảng

Nhân Viên và bảng

Phiêu Đặt Tour: đưa khoá

chính (maNv) của bảng Nhân Viên vào bảng Phiếu Đt Tour

 Giữa bảng Khách Hàng Tour Du Lch: đưa khóa chính

(maTour) của bảng Tour Du Lch vào bảng Khách Hàng

- Liên kết n- n: Tạo ra một bảng kết nối, khoá chính của bảng kết nối là khoá bội hợp từ 2 khoá chính của 2 bảng.

 Ta thấy giữa lớp Tour Du Lch và bảng Đa Danh có liên kết

n- n. Tạo ra 1 bảng kết nối Tour Du Lich- Đia Danh. Đưa khoá

chính của hai bảng trên vào bảng mới.

 Ta thấy giữa lớp Khách Hàng và bảng Dch Vụ có liên kết n-

n. Tạo ra 1 bảng kết nối Khách Hàng- Dch Vụ. Đưa khoá chính

của hai bảng trên vào bảng mới.

- Với quan hệ kết nhập được mô hình hoá như một liên kết bình thường.

3. Ánh xạ mối liên quan khái quát hóa

- Dùng một khóa chung cho mọi bảng trong một phả hệ kế thừa.

Xem tất cả 86 trang.

Ngày đăng: 21/08/2022