Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội - 17

STT

Họ và tên

Giới

Tuổi

h973

244.

vu xxx

1

5

h974

245.

nguyen xxx

1

5

h975

246.

phung xxx

1

5

h976

247.

nguyen xxx

2

5

h977

248.

chu xxx

2

5

h978

249.

nguyen xxx

2

5

h979

250.

nguyen xxx

2

5

h981

251.

nguyen xxx

1

5

h982

252.

nguyen xxx

1

5

h983

253.

luong xxx

2

5

h984

254.

tran xxx

1

5

h985

255.

nguyen xxx

1

5

h986

256.

nguyen xxx

1

5

h987

257.

dinh xxx

2

5

h988

258.

nguyen xxx

2

5

h989

259.

nguyen xxx

2

5

h990

260.

kieu xxx

2

5

h991

261.

kieu xxx

1

5

h992

262.

le xxx

2

5

h993

263.

tran xxx

1

5

h994

264.

nguyen xxx

1

5

m1

265.

pham xxx

1

2

m2

266.

pham xxx

1

2

m3

267.

ha xxx

2

2

m4

268.

giang xxx

1

2

m5

269.

hoang xxx

1

2

m6

270.

phan xxx

1

2

m7

271.

do xxx

2

2

m8

272.

khanh xxx

2

2

m9

273.

trang t xxx

2

2

m10

274.

danh xxx

1

2

m11

275.

nam xxx

1

2

m12

276.

linh xxx

2

2

m13

277.

minh xxx

1

2

m14

278.

the xxx

1

2

m15

279.

tuan xxx

1

2

m16

280.

phu xxx

1

2

m17

281.

nam xxx

1

2

m18

282.

phuong xxx

2

2

m19

283.

lan xxx

2

2

m20

284.

le xxx

2

2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang: Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo nội thành Hà Nội

STT

Họ và tên

Giới

Tuổi

m21

285.

le xxx

1

2

m22

286.

le xxx

2

2

m24

287.

nguyen xxx

1

2

m25

288.

duong xxx

2

2

m26

289.

le xxx

2

2

m27

290.

vu xxx

2

2

m29

291.

nguyen xxx

1

2

m30

292.

nguyen xxx

2

2

m31

293.

vu xxx

2

2

m32

294.

kieu xxx

1

2

m33

295.

nguyen xxx

2

2

m34

296.

nguyen xxx

2

2

m36

297.

ngo xxx

2

2

m37

298.

ngo xxx

1

2

m38

299.

ngo xxx

1

2

m39

300.

ngo xxx

2

2

m40

301.

doan xxx

1

2

m41

302.

ngo xxx

2

2

m42

303.

duogn xxx

1

2

m43

304.

le xxx

1

2

m44

305.

nguyen xxx

2

2

m45

306.

do xxx

1

2

m46

307.

le xxx

2

2

m47

308.

gia xxx

1

2

m48

309.

gia xxx

1

2

m49

310.

lan xxx

2

2

m50

311.

thuy xxx

2

2

m51

312.

nguyen xxx

1

2

m52

313.

ngo xxx

1

2

m53

314.

van xxx

1

2

Xác nhận của bệnh viện Nhi trung ương Xác nhận của CCDS và KHHGD HN


Xxx 1 2 Mã Xác nhận của bệnh viện Nhi trung ương Xác nhận của CCDS và KHHGD HN 1

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số