Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 6

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Phương pháp nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 2

PHẦN NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 3

1.Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: 3

1.1 Tiền lương: 3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 56 trang tài liệu này.

1.2 Các khoản trích theo lương 3

2.Các hình thức tiền lương: 4

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 6

2.1 Trả lương theo thời gian: 4

2.2 Trả lương theo sản phẩm 6

2.3 Trả lương khoán: 9

3. Tiền thưởng - phúc lợi – phụ cấp 9

3.1 Tiền thưởng 9

3.2 Phúc lợi 10

3.3 Phụ cấp 11

4.Kế toán các khoản phải trả công nhân viên 12

4.1 Chứng từ kế toán 12

4.2 Tài khoản sử dụng 12

4.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp 12

5. Kế toán các khoản trích theo lương 13

5.1 Tài khoản sử dụng 13

5.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp 14

6. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 14

6.1 Tài khoản sử dụng 14

6.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp 15

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH MAY 17

1. Lịch Sử Hình Thành Công Ty Liên Doanh May An Giang: 17

2. Chức Năng - Mục Tiêu - Nhiệm Vụ Và quyền Hạn Của Công Ty 18

3. Nguồn Nhân Lực Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Công ty: 19

3.1 Nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo của công ty: 19

3.2 Cơ cấu tổ chức 19

4. Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong 2 Năm Qua (2002 – 2003): 23

5.Những Thuận Lơi Và Khó Khăn Trong Thời Gian Qua Của Công Ty:24 5.1 Thuận lợi: 24

5.2 Khó khăn 24

6. Phương Hướng Phát Triển 25

6.1 Tình hình trước mắt: 25

6.2 Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2004: 25

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VIỆC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 26

I.Phân Tích Tình Hình Lao Động Tại Công ty 26

1. Phân loại lao động 26

2. Tổ chức hạch toán lao động tại công ty: 26

2.1Hạch toán về số lượng lao động 27

2.2Hạch toán về thời gian lao động 27

2.3Hạch toán về kết quả lao động: 28

II. Phân Tích Công Tác Hạch Toán Tiền Lương 28

1. Những vấn đề chung: 28

2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Liên Doanh May An Giang 29

2.1 Các căn cứ chủ yếu trong quy trình kế toán tiền lương: 29

2.2 Quy trình trả lương: 30

2.3 Cách tính lương, thanh toán lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 31

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG 43

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 43

1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm 2001 và 2002 43

1.1Quỹ lương 43

1.2Tình Hình Doanh Thu Và Tiền Lương: 44

1.3Tình Hình Doanh Thu Và Năng Suất Lao Động: 45

2.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm: 2002 và 2003 47

2.1Quỹ lương chi: 47

2.2Tình Hình Về Doanh Thu Và Tiền Lương Bình Quân: 48

2.3Tình hình về doanh thu và năng suất lao động 49

3.Tình hình thu nhập 51

4.So sánh lương 53

4.Phân Tích Biến Động Lương Cá Nhân 58

PHẦN KẾT LUẬN - KẾT LUẬN 60

I. NHẬN XÉT 60

1.Về mặt tổ chức công tác Kế Toán 60

2.Về mặt chứng từ 60

3.Về mặt hệ thống tài khoản 61

4.Về lực lượng lao động 61

5.Về hình thức trả lương và phương pháp tính lương: 61

6.Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 62

II. KIẾN NGHỊ 62

III. KẾT LUẬN: 65

Xem tất cả 56 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí