Phân Tích Sự Ảnh Hưởng Của Tiền Lương

- Hàng tháng trích BHXH,BHYT, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó: bảo hiểm xã hội (3383) và bảo hiểm y tế (3384) trích trên lương chính, còn kinh phí công đoàn (3382) trích trên tổng lương, khoản mục kinh phí công đoàn sẽ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí