Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ - 18


C5Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

2

76

69.1

69.1

69.1


3

34

30.9

30.9

100.0


Total

110

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 149 trang tài liệu này.

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ - 18


C6Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

90

81.8

81.8

81.8


2

12

10.9

10.9

92.7


3

8

7.3

7.3

100.0


Total

110

100.0

100.0C7aFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

14

12.7

12.7

12.7


2

34

30.9

30.9

43.6


3

62

56.4

56.4

100.0


Total

110

100.0

100.0C7bFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

8

7.3

7.3

7.3

2

42

38.2

38.2

45.5

3

60

54.5

54.5

100.0


C7bFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

8

7.3

7.3

7.3


2

42

38.2

38.2

45.5


3

60

54.5

54.5

100.0


Total

110

100.0

100.0C7cFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

13

11.8

11.8

11.8


2

29

26.4

26.4

38.2


3

68

61.8

61.8

100.0


Total

110

100.0

100.0C7dFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

11

10.0

10.0

10.0


2

38

34.5

34.5

44.5


3

61

55.5

55.5

100.0


Total

110

100.0

100.0C7eFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

4

3.6

3.6

3.6


2

29

26.4

26.4

30.0


3

77

70.0

70.0

100.0


Total

110

100.0

100.0C7g
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

5

4.5

4.5

4.5


2

33

30.0

30.0

34.5


3

72

65.5

65.5

100.0


Total

110

100.0

100.0C7hFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

9

8.2

8.2

8.2


2

21

19.1

19.1

27.3


3

80

72.7

72.7

100.0


Total

110

100.0

100.0c8aFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

3

2.7

2.7

2.7


2

21

19.1

19.1

21.8


3

86

78.2

78.2

100.0


Total

110

100.0

100.0C8bFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

2

1.8

1.8

1.8


2

13

11.8

11.8

13.6


3

95

86.4

86.4

100.0


Total

110

100.0

100.0C8c
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

2

5

4.5

4.5

4.5


3

105

95.5

95.5

100.0


Total

110

100.0

100.0C8dFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

5

4.5

4.5

4.5


2

13

11.8

11.8

16.4


3

92

83.6

83.6

100.0


Total

110

100.0

100.0C9Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

12

10.9

10.9

10.9


2

74

67.3

67.3

78.2


3

24

21.8

21.8

100.0


Total

110

100.0

100.0C10Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

58

52.7

52.7

52.7


2

11

10.0

10.0

62.7


3

16

14.5

14.5

77.3


4

8

7.3

7.3

84.5


5

17

15.5

15.5

100.0


Total

110

100.0

100.0


Xem tất cả 149 trang.

Ngày đăng: 03/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí