Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 18


MỤC LỤC

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng

Danh mục biểu đồ

MỞ ĐẦU

1

Chương 2: Thực trạng Cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại Nhà nước Lào

8

Chương 1

9

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại nhà nước 9

1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại nhà nước trong nền kinh tế thị trường 13

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 150 trang: Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào

1.1.3. Xu hướng vận động của ngân hàng thương mại nhà nước trong nền kinh tế thị trường 16

1.2. CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 18

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 18

1.2.1. Khái niệm về Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước 18

1.2.2. Mục tiêu về Cổ phần hóa Ngân hàng thương mại nhà nước 21

1.2.3. Điều kiện cần và đủ để cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại Nhà nước

.........................................................................................................................22

1.2.4. Nội dung thực hiện Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước 25

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 46

1.3.1. Xử lý các vấn đề liên quan tới xác định giá trị Ngân hàng Thương mại Nhà nước 46

1.3.2. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược 49

1.3.3. Các nhân tố khác 50

1.3.4. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Nhà nước sau cổ phần hóa 51

1.4. KINH NGHIỆM CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO LÀO 54

1.4.1. Kinh nghiệm cổ phần hóa NHTMNN ở Trung Quốc 54

1.4.2. Cổ phần hóa NHTMNN tại Việt Nam 56

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho tiến trình thực hiện cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước Lào 64

Chương 2

67

THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

67

NHÀ NƯỚC LÀO

67

2.1. CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO 67

2.1.1. Tổng quan về hệ thống Ngân hàng thươngmại Lào 67

2.1.2. Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Lào 73

2.2.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Lào 84

2.2.2. Thực trạng cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Lào

102

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA BCEL 138

2.3.1. Những thuận lợi và kết quả thu được 138

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

152

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC LÀO TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 153

3.2. CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VÀ ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

162

3.2.4. Các giải pháp khác 181

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

193

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số